Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/7

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS II TOMO SVARBESNIEJI STRAIPSNIAI IR JŲ AUTORIAI

Babilonija

Bacon Francis ir Roger Badas

Bagužis Ignas ir Ksaveras Baimė (Juozas Girnius)

Bajorai (Konstantinas Avižonis)

Bakentas (Juozas Vėbra)

Bakterija

Baladė (Jonas Balys)

Balansas (Steponas Stankus)

Baldai (Antanas Tamošaitis)

Baletas (V. Sotnikovaitė ir St. Santvaras)

Balkanų pusiasalis (Antanas Bendorius) Balsavimas

Balsių kaita (Antanas Salys) Baitalksnynai (Antanas Rukuiža)

Baltasis Erelis (Vaclovas Biržiška)

Baltieji nykštukai (Česlovas Masaitis)

Baltijos jūra (A. Bendorius ir P. Mažeika)

Baltijos jūros vandens balansas (Steponas Kolupaila)

Baltijos jūros vandens horizontas (Steponas Kolupaila)

Baltymai (L. Lašas)

Baltimorės lietuviai (Antanas česonis)

Baltoji jūra (S. Kolupaila ir A. Bendorius)

Baltrušaitis Jurgis, poetas (Jonas Aistis)

Baltų institutai (Jonas Puzinas)

Baltų kalbos (Antanas Salys)

Baltų kalbotyra (Pranas Skardžius)

Baltų religija (M. Alseikaitė-Gimbutienė)

Baltų tautos (Antanas Salys)

Baltų tautų proistorė (M. Alseikaitė-Gimbutienė)

Baltvyžio giria

Balzac Honorė (Antanas Vaičiulaitis)

Balzamai (Zenonas Prūsas)

Balzamavimas (Jurgis Žilinskas)

Bambizas (Pr. Skardžius ir Vacį. Biržiška)

Bandymas (Bronius Stočkus)

Bandymų stotis (Jonas Vengris)

Bandomosios mokyklos (Ig. Malinauskas)

Bandomosios pamokos (Ig. Malinauskas)

Banga (Ignas Končius ir S. Kolupaila)

Bangų mechanika (Bronius Stočkus)

Bankai (Juozas Pažemeckas)

Bantu kalbos (Antanas Salys)

Baptistai (kun. J. Pauperas)

Baranauskas Antanas, vysk. ( M. Biržiška)

Barbarizmai (Antanas Salys)

Barbora Radvilaitė

Barbora Umiastauskaitė (Zenonas Ivinskis)

Baris (Pranas Jucaitis)

Barografas (Ignas Končius)

Barokas

Baro konfederacija (Vanda Sruogienė)

Barrault J. L. (Jurgis Blekaitis)

Barta (Antanas Salys)

Bartok Belą (Jeronimas Kačinskas)

Bartoloni Ričardo (kun. Juozas Vaišnora, M. I. C.)

Barzda (Mykolas Biržiška)

Basanavičius Jonas (Vaclovas Biržiška)

Baseinas (Steponas Kolupaila)

Baskai

Batai (Mykolas Biržiška)

Baty Gaston (Jurgis Blekaitis)

Batoras Steponas Baublys

Baudelaire Charles (Jonas Aistis)

Baudžiamasis procesas Baudžiamasis Statutas (VI. Stanka)

Baudžiamoji teisė (VI. Stanka)

Baudžiava

Bausmė

Bausmės Lietuvos statutuose (M. Biržiškaitė-žakevičienė)

Bausmės pedagogijoje (Ignas Malinauskas)

Bavarija (Antanas Bendorius ir Juozas Jakštas)

Bazaltas (Vladas Literskis)

Bazė

Bazė chemijoje (Pranas Jucaitis)

Bazilika (kun. J. Vaišnora, M. I. C.)

Bazilionai (T. V. Gidžiūnas, O. F. M., ir Vacl. Biržiška)

Bažnyčia (Pranas Skardžius)

Bažnyčios valstybė

Bažnytinė muzika

Bažnytinė unija

Bažnytinės giesmės (kun. K. Senkus)

Beauforto skalė (Povilas Mažeika)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai