Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/79

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


sužeistųjų rūpintojai, kraujo leidėjai, taip pat ir kirpėjai. Ligi pat XVIII a. pabaigos stingant kaimuose tikrų, išmokslintų gydytojų, B. daug kur buvo gyventojams vieninteliai gydytojai. Jų darbą prižiūrėjo ir juos lavino B. arba cirulninkų cechas. XIX a. jų pagrindinės specialybės suskilo dviem: skutėjai ir kirpėjai buvo atskirti nuo padedamojo gydytojų personalo — felčerių, ir visapusiškieji B. išnyko.

Balbinus Decius Coelius Calvinus 238 Kr. g. drauge su M. Clodium Pupienu Maximu senato išrinktas Romos imperatoriumi, po trijų mėnesių pretorionų nužudytas.

Balbo 1) C e sarę (1789 — 1853) italų politikas, istorikas ir publicistas, 1830 išsp. Storia d’Italia, 1839 Vita di Dante, 1844 Delle Speranze d’Italia. Nuo 1848 aktyviai dalyvavo Italijos nepriklausomybės sąjūdyje, vienas žymesniųjų jo vadų nuosaikiųjų liberalų srovėje. Kurį laiką Sardinijos mi-nisteris pirmininkas. Jo sukurta 1848 konstitucija formaliai galiojo ligi 1947.

2) Italo (1898 — 1940) italų aviacijos maršalas. Vadovavęs fašistų žygiui į Romą, toliau atsidėjo italų aviacijai, būdamas aviacijos viceministeriu nuo 1926 ir minis-teriu nuo 1929. Vadovavo keliems tolimiesiems skridimams, iš kurių svarbiausi 1930 XII iš Italijos į Braziliją ir 1933 VIII iš Italijos į Chicagą ir atgal. 1933 pabaigoje paskirtas Libijos gen. gubernatoriumi, atsisakė; 1937 italų karinių jėgų š. Afrikoje vadas. Numuštas su lėktuvu ties Tobruku, Libijoje.

Balboa Vasco Nunez (1475—1517) ispanų jūreivis. 1501 dalyvavo Rodrigo de Bas-tidas ekspedicijoje į Centrinę Ameriką. Santo Domingo saloje įk. plantacijas, paskiau nuo kreditorių iš ten paspruko ir 1510 dalyvavo F. de Encisos ekspedicijoje į Da-rieną. Panamoje įk. miestą Santa Maria la Antigoa. 15.13 pirmas pasiekė Didijį vandenyną, o jo krantus paskelbė Ispanijos nuosavybe. Jo užimtųjų kraštų gubernatoriumi paskirtas Pedrarias D’Avila jį apkaltino sukilimo rengimu ir nukirsdino.

Ch. Anderson Life of V. N. de Balboa 1941.

Balboa Centrinės Amerikos uostas prie Panamos perkaso ir jo zonos adm. centras. 10.000 gyv. (1950). JAV laivyno bazė, aerodromas, laivų remonto dokai. Įkurtas 1914 nusausintos pelkės vietoje.

Balbuena Bernardo (1568—1627) ispanų epikas poetas. Katalikų dvasininkas, gyvenęs Meksikoje, 1620 Puerto Rico vysk. 1624 parašė epą EI Bernardo o la victoria de Roncesvalles, skirtą tautiniam ispanų didvyriui Bernardo dėl Carpio.

Balbus Lucius Cornelius I a. pr. Kr. romėnų politikas ir karys, dalyvavęs Pompė-jo karuose Ispanijoje, vėliau pers;metęs Cezario pusėn ir daug padėjęs triumviratui sudaryti. Cezariui mirus, palaikė Oktavianą. Rašė atsiminimus ir Cezario žygių aprašymą.

Balbus ž. Balbi Hieronymus.

Balceriškiai Trakų aps. Žiežmarių vi. k., 9 km nuo Žiežmarių, čia ties Strėva 1348 įvyko lietuvių su kryžiuočiais kautynės. B. piliakalniai būsią išlikę iš ano meto.

Balceseu Nicolas (1819 — 1852) rumunų rašytojas, istorikas ir politikas. Už dalyvavimą 1848 sąjūdyje (kurį laiką buvo laikinosios vyriausybės narys) ištremtas, gyveno Paryžiuje ir Palerme. Išsp. Istoria Ro-manilor sub Mihai Viteazul 1878.

Balcevieius Pranas Vaclovas XVIII a. Vilniuje dirbęs rėžytojas, išrėžinėjęs keliolika religinių paveikslų (pvz Effigies S. Casimiri) ir ekslibrisų.

Balch Emily Greene (g.1867) amerikiečių moterų veikėja, sociologė. 1896—1918 mokyt. Wellesley College. Įsijungusi į tarptautinį moterų sąjūdį dar prieš I pas. karą, dalyvavo tarptautiniame moterų kongrese prieš karą 1915 Haagoje. Vėliau vadovavo amerikiečių moterų taikos skatinimo lygai. 194B drauge su John Mott gavo Nobelio taikos premiją.

Balch 1) senovės Baktaria, š. Hindukušo sritis Afganistane. Neprižiūrėjus B. upės irigacijos, virto nesveiku pelkynu ir stepėmis.

2) B. srities mst. pakeliui iš Kabulo į Bucharą. Apylinkėse senosios Baktrios griuvėsiai. Čia senovėje buvęs Zoroastro mokslo lopšys, vėliau budistų židinys. 1223 Čingis Chanas B. sugriovė ir visus gyventojus išžudė.

Balch'an vak. Azijos kalnynas, Kaukazo ruožo tęsinys. Augščiausioji viršūnė Diuj-neš Kala 1868 m. Čia yra ir naftos šaltinių.

Balchašas, Balkašas 1) vid. Azijos ežeras Turkestane. Apie 18.800 km2 ploto. 560 kilometrų ilgio, didžiausias gilumas 21 metras. Į B. įteka Iii, Karatai, Lepsa, Aksu. Apylinkėse dykumos. Vidutinis vandens paviršiaus lygis 274 m nuo j. 1. Vanduo vakarų dalyje sūrus, rytų gėlas. B. apylinkėje surasta įvairių metalų, kuriems kasti nuo 1936 čia įkurtos vergų darbo stovyklos.

2) Įsteigtas 1936 B. ežero krante mst., sujungtas geležinkeliu su Karaganda. Vario pramonės centras. Apie 75.000 gyv.

Baltis Seinų aps. Šventažerio vi. ežeras, Slavintos (Ančios ežero, Baltosios Ančios, Nemuno) baseine. A. 40 ha ploto, 1,5 km ilgio.

Balčai, trys broliai, savanoriai nepriklausomybės kovose, savo apylinkėje dėl augš-to ūgio vadinti „Lietuvos milžinais”.

1) S t a s y s (g. 1886 Panevėžio vi. Pa-nendrės vs.). Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. 1907—1912 buvo JAV. 1919 pradžioje, pradėjus organizuoti Panevėžio Apsaugos Būrį, su broliais stojo savanoriais, ir važinėjo po Panevėžio ir Kėdainių aps.,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai