Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/98

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


buvo Anglijos Lietuvių Moterų Draugijos sekretorė. 1944 — 1945 lietuvių tremtinių masėms atsidūrus vak. Vokietijoje, B. iš Škotijos virto viena pirmųjų tremtinių globėjų, organizuodama jų pašto siuntinėjimą į visas laisvąsias šalis, surišdama juos su jų giminaičiais užjūryje, siuntinėdama jų skundus, memorandumus ir kitus raštus pasaulio galybėms, aprūpindama juos maistu, drabužiais ir kt, ir jiems tarpininkaudama efidevitų gauti. Dėl tokios jos veiklos š. Vokietijoje Buxtehudės Lietuviu Raud. Kryžiaus sk. 1946 III 17 ją išrinko garbės nariu.

Žingsniai 1948 N. 12.

Balkė (balkis, iš vok. Balken, lenk. bel-ka, o liet. sija) medinis, geležinis ar gelžbetonio rąstas, sija dedamas skersai trobesio ant sienų, kad būtų galima t;esti ir tvirtinti lubas. Mediniuose trobesiuose vartojamos medinės B., kurios ne vien lubas laiko, bet ir riša išilgines sienas vieną su kita, neleisdamos joms iškrypti. Kad B. galų šonai nepūtų, jie apsmaluojami. Kad mūrinių trobesių B. nedrėgnuotų, jų skyli amos toliu ar kokia kita panašia medžiaga

Balkis ar Bilkis p. Arabijos Sabbos karalienės vardas. Iš padavimų jos sostinė buvusi Jemene. Ją buvo nukariavęs Saliamonas.

1933 vokiečių archeologinė ekspedicija padavimų nurodomoje vietoje sutikusi įdomių griuvėsių ir įvairių priešistorinių liekanų. Ekspedicija spėjo, kad tai B. sostinės griuvėsiai.

Balkonas (pr. balcon, it. balcone, turkų bal-alkane) pastato priestatas ant sijų ir su turėklais. B. atsirado Italijoje renesanso laikais. Jų buvo atidariųjų ir uždariųjų. Uždarieji kartais eina ištisai per keletą augštų, lyg ir kokios kambarių dalys. Tokie B. vad. ekeriais. Aplink visą trobesį eina B. vad. galerijomis. Iš B. gyventojams labiau m ^ amas tyras oras, o akims — ao 1 ni i o^invs.

Balkūnas 1) Jonas (g. 1902 X 21 Moltby Pa JAV) prelatas, visuomenės veikėjas. 1912 išėjės prd. mokykla, išvyko Lietuvon, 1914-1919 mokėsi Marijampolės gimn., 1919-1922 kun. seminarijoj e Zypli uo-se ir Gižuose. 1922 grįžęs i JAV studijavo teologija Niagaros univ. 1926 V 29 La-ckawanoje. N. Y įšv. kunigu. 1926 Brook-lyno Apreiškimo parapijos vikaras, 1929 ten pat Angelų Karalienės parapijos vikaras, nuo 1933 Maspetho, N. Y. Jietuvių Viešpaties Jėzaus Atsimainymo pair, klebonas. 1948 II 3 pakeltas prelatu. Nuo 1949 Brooklyno vyskupijos patarėjas ir trustee.

Nuo 1930 ALRKF centro vald. įvairių pareigų narys, kelis kartus Kunigų Vienybės centro pirm., 1936—1953 Motinėlės dr-jos ižd. arba sekr. 1935-1940 ALRKF informacijų centro vedėjas, nuo 1943 jos imigracijos reikalų komisijos ved. ir jos atstovas NCRC—NCWC centruose. 1944—1949 BALFo Našlaičių Komisijos (į JAV partraukusios 170 našlaičių lietuvių) pirm. ir nuo pat BALFo įkūrimo vienas jo direktorių. 1940 VIII 6 liet. kunigų suvažiavime Atlantic City B. pirmas iškėlė ir įkūnijo mintį suorganizuoti Tarybą Lietuvai Gelbėti, kuri vėliau virto Amerikos Lietuvių Taryba. .1933—1951 Lietuvos Universalinio Biuro vienas steigėjų ir direktorius. 1940— 1943 Liet. Kat. Kunigų Komiteto (nuo karo nukentėjusiems šelpti) sekret.; 1945— 1946 American Bill of Rights Association vicepirm., 1947 lietuvių atstovas American Overseas Aid. Nuo 1941 Liet. Kultūros Instituto vald. narys, nuo 1948 ALK Akcijos Fondo ir Ateitininkų Susišelpimo Fondo pirm. ir globėjas. Nuo pat įsteigimo ALT narys. 1951—1953 Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laik. Organizacinio Komiteto pirm., 1940 American Baltic Society vald. narys, 1951 Crusade for Freedom sąjūdžio liet. skyriaus pirm., Voice of America liet. skyriaus kalbėtojas. Dažnas paskaitininkas, kalbėtojas ir pamokslininkas liet. tautinėse šventėse, minėjimuose, suvažiavimuose ir per liet. radijo valandas.

Nuo 1922 bendradarbiauja Garse, Darbininke, Vytyje, Drauge, Amerikoje, Moksleivyje, 1923 Tėvynės Balso red., 1933—1935 Amerikos redaktorius, 1941 — 1942 Kunigų Vienybės Biuletenio red. 1941 suredagavo Kunigų Vienybės Metraštį, 1943 vienas ALK Darbų redaktorių. Pasirašo pavarde arba V. Juronis, Jasys, Žvalgas. Išsp. Lietuvybės silpnėjimo priežastys 1950, Katalikų Bažnyčios padėtis Lietuvoje (Kun. Vienybės Metraštyje) 1940, Present Situation of the Catholic Church in Lithuania 1941.

2) Kazimieras (g. 1904 III 13 Prienų vi. Pakumprio k.), 1925 baigęs Prienų Žiburio gimn., 2 metus ten pat mokytojavo. 1927—1931 VDU studijavo teisę, ir vėliau Kaune buvo advokatu. Aktingai reiškėsi ateitininkų, šaulių ir ypačiai pavasarininkų veikime, 1930—1932 būdamas Pavasario Federacijos gener. sekretoriumi.

Balkus Juozas (.1904—1932 XI) poetas. Gimęs p. Suvalkijoje, 1927 baigė Kauno gim. ir stojo į LU hum. mokslų fak. Nuo 1931 mokyt. Suvalkų Kalvarijos vid. mokykloje. 1932 išsp. eilėraščių rinkinį švintant. Mirė džiova,

Prel. J. Balkūnas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai