Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/157

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Toje vietoje jis norėjo statyti bažnyčią, bet susidaręs parapiečių komitetas sutelkė lėšas ir pastatė bažnyčią West 5-je gatvėje South Bostone. Kun. Gricius dirbo atskirai septintojoje gatvėje ligi 1914. Jo valdytieji maldos namai buvo prijungti prie šv. Petro parapijos ir yra naudojami pamaldoms, kurios tuo būdu nuolat laikomos dviejose vietose — bažnyčioje ir septintojoje gatvėje.

1902 komiteto rūpesčiu buvo pastatyta katalikų bažnyčia, bet negalėjo būti atidaryta, nes statybos komitetas nenorėjo jos pavesti B. arkidiecezijai. Tik 1904 parapiečių prašomas, arkivyskupas Williams atsiuntė kun. Joną Žilinską, kuris 1904 I 31 tą bažnyčią privatiškai pašventino ir atlaikė pirmąsias pamaldas. Tuo būdu 1954 suėjo 50 metų nuo bažnyčios atidarymo, ir toji sukaktis buvo paminėta daugybe iškilmių. Parapijos reikalus sutvarkęs, kun. J. Žilinskas išvyko studijuoti į Europą, o paskiau į Lietuvą. Nuo 1908 klebonu buvo kun. Tomas Žilinskas, o kartu su juo kurį laiką veikė kun. P. Kemėšis, čia įsteigęs katalikų darbininkų šv. Juozapo vardo sąjungą, nupirkęs namus tos sąjungos vardu ir įsteigęs laikraštį Darbininką bei jam spausdinti reikalingą spaustuvę. Kun. T. Žilinskas išvyko į Lietuvą 1918, o kiek vėliau ir kun. P. Kemėšis. Nuo 1919 I klebonu paliko kun. K. Urbonavičius. Sveikatai susilpnėjus, jis prašėsi perkelti į mažesnę parapiją Norwoode, Mass., o į B. buvo atkeltas sumanus administratorius kun. Pr. Virmauskis, nuo 1929 tos parapijos klebonas. Parapijos vikarais yra buvę kunigai P. Strakauskas, F. Norbutas, K. Jenkus, A. Abračinskas, A. Baltrušiūnas, A. Saulėmis, paskiausiai J. žuromskis, J. Klimas, A. Kneižys, A. Kantautas. Atsisakęs iš Norvvoodo klebono pareigų dėl silpnėjančios sveikatos į South Bostono kleboniją buvo grįžęs talkininku dirbti kun. K. Urbonavičius, čia išgyvenęs ligi mirties 1952.

Kun. Pr. Virmauskio ir kun. P. Stra-kausko rūpesčių prie parapijos veikė turėjusi ligi 1000 mokinių vasarinė lietuvių mokykla. Kun. K. Urbonavičiaus laikais skirtosios pastangos atidaryti parapijos mokyklą buvo užbaigtos kun. Pr. Virmauskio. 1942 nupirktas gyventi seselėms mokytojoms namas prie East 7-sios gatvės. 1945 iš miesto buvo nupirkti du namai, kurių viename buvo pradėtas .mokslas 1945 IX, o kitame 1947. Abiejuose parapijos mokyklos namuose 1954 mokėsi 520 mokinių ir dirbo 14 seselių, Jėzaus Nukryžiuotojo Lietuvaičių kongregacijos narių.

Nuo 1949 šeštadieniais tos mokyklos patalpose veikia šeštadieninė mokykla, lankoma 150 .mokinių, daugiausia ateivių vai-

šv. Petro lietuvių bažnyčia ir parapijos mokykla Bostone

Antroji parapinė lietuvių mokykla Bostone

Bostono šeštadieninė mokykla (1952/1953 mokslo metais)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai