Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/158

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kų. 1949—1951 mokyklą vedė V. Kulbokas, nuo 1951 K. Mockus.

Lietuvių evangelikų parapija B. įsikūrė dar XIX a. pabaigoje. Ją aptarnaudavo kun. Brustaitis, Drignaitis ir Macaitis. Paskutiniajam 1913 mirus, parapija lyg ir nustojo veikti. 1927—1933 ji buvo atgaivinta, turėjo ligi 500 narių ir nuosavą bažnyčią, bet netinkamai tvarkoma sunyko. 1951 I 14 naujieji ateiviai drauge su senaisiais, dalyvaujant kun. P. Dagiui, parapiją atgaivino. Parapijos bažnyčią nuomoja ir aptarnauja kun. P. Dagys iš New Yorko. Prie parapijos veikia labdaros moterų komitetas, kuris rūpinasi Šalpa, ypač likusiems Europoje.

Apie 1930 buvo atsiradusi ir tvarkoma D. F. Kubiliaus metodistų bažnyčia.

Draugijos. Kol atsirado lietuviškos draugijos, vienas kitas lietuvis priklausė lenkų Tado Kostiuškos draugijai.

Pirmoji lietuvių pašalpinė draugija — Draugystė Broliškos Pašalpos vardu švento Kazimiero Karalaičio Lietuvos įsikūrė dar 1889, persiorganizavo 1899 VII 4. Pirmasis pirmininkas J. Kavaliauskas. Draugija rūpinosi ne tik pašalpiniais, bet ir lietuvių visuomeniniais reikalais: rengė vakarus, prakalbas. 1902 surengė Bostone SLA seimą. Įsigijo šv. Kazimiero paveikslo Vilniaus katedroje kopiją. Aukojo dideles sumas Lietuvos laisvei atgauti, Lietuvių Mokslo Draugijos namams Vilniuje, Lietuvos Neprigulmybės Fondui. 1907 draugija suskilo, ir viena dalis ėmė vadintis Susivienijimu Lietuvių šv. Kazimiero, o kita dalis — Lietuvių šv. Kazimiero Romos Katalikų draugija.

Draugystė Kareivių D. L. K. Vytauto buvo įkurta 1894 IV 29 ir po 50 metų gyvavimo 1944 likvidavosi. 1899 buvo įsteigta Lietuvių Piliečių draugija, kuri South Bostone turi įsigijusi didelį namą (apie 200.000 dolerių vertės). Laiko klubą ir dvi sales įvairiems rengimams. Narių turi 1800. D. L. K. Gedimino draugija 1900 persiorganizavo j SLA 43 kuopą. Iš viso B. yra 7 SLA kuopos. 1902 pradėjo veikti D. L. K. Kęstučio draugija.

Lietuvių Socialistų Sąjungos B. 60-ji kuopa įsikūrė 1906 — labiausiai remti vykstantį Lietuvoje revoliucinį sąjūdį prieš caro valdžią, ši kuopa įkūrė teatro ratelį žaibą ir Birutės chorą. Turėjo nuolatinę buveinę, kur sekmadieniais buvo ruošiamos paskaitos. Kuopa organizavo ir lietuvių kalbos mokyklėlę. Jos nariai vadovavo daugeliui organizacijų. Turėjo bibliotekėlę ir skaityklą. Žymesnieji jos veikėjai 'S.

Lietuvių Piliečių Klubo namai Bostone

Gabijos choras, M. Petrausko vadovaujamas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai