Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/160

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


bužių ir ligi $ 13.000 pinigais. Pirmutinis pirmininkas P. Jakimavičius.

Ateitininkai. 1949 įsikūrė sendraugių, studentų ir moksleivių ateitininkų kuopos. Sendraugių kuopos pirmininkais yra buvę S. Lūšys, J. Girnius, J. Petronis, K. Šidlauskas.

Lietuvių skautų organizacijos Bostono draugovė turi apie 150 narių.

Lietuvių Kultūros Rėmėjų organizacija įsteigta 1949 šeštadieninei mokyklai ir H. Kačinsko dramos studijai remti. Turėjo apie 200 narių. H. Kačinskui iš Bostono išsikėlus, ši organizacija 1952 susijungė su šeštadieninės mokyklos tėvų komitetu. Pirmininkais buvo K. Mockus, V. Čepas.

Lietuvių Inžinierių ir Architekt vi draugija, įsteigta 1949 V 20 Bostone, veikia kaip Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos skyrius. Ugdo mokslinį ir profesinį narių pasiruošimą, studijuoja Lietuvos ūkio atstatymo reikalus. 1954 V 29—31 surengė visuotinį ALIAS suvažiavimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos B. skyrius įsteigtas 1949 IV. Tarybon įeina Katalikų Federacijos, Tautinės Sąjungos, Sandaros ir Socialdemokratų Sąjungos po 4 atstovus ir SLRKA ir SLA po vieną atstovą. Tarybą remia visos vietinės lietuvių organizacijos.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Bostono skyrius įsteigtas 1949 X 1. Jis apjungia Lietuvai vaduoti sąjungos ir Lietuvių misijos narius Bostone. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo kovoje bendradarbiauja su kitomis lietuvių politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Nuo įsikūrimo skyriui vadovauja J. Kasmauskas. 1951 skyrius įsigijo nuosavus namus. Jie įrengti lietuviško stiliaus. Juose renkasi studentai, didesnius susirinkimus kviečia Bostono Lietuvių Rašytojų klubas, savo sueigas turi skautai.

Bostono Lietuvių Rašytojų Klubas įsteigtas 1950. Jis yra veikiančio JAV Internacionaliojo Instituto narys, ir dažniausiai savo susirinkimus šaukia to instituto patalpose. 1950—1951 jam pirmininkavo F. Kirša, 1952—1953 B. Brazdžionis, nuo 1953 S. Santvaras. 1954 turėjo per 80 narių. BLRK surengę daugybę platesnio pobūdžio akademijų ir atskirų lietuvių kultūrininkų pagerbimų. Klubo tikslas — kelti ir nagrinėti lietuvių kultūros klausimus, ugdyti lietuviškąsias kultūrines vertybes.

Bostono Lietuvių Teisininkų draugijos skyrius įsteigtas 1950 III 19. Narių turi apie 12. Buvo suruošęs daug paskaitų teisiniais klausimais. Skyriui vadovavo A. Juknevičius, S. Vaitkevičius, P. Lernbertas, A. Keturakis.

Lietuvių Mokytojų draugija įsteigta 1951. Rengia paskaitas ir pedagogines diskusijas. 1953—1954 išleido du vadovėlius mokykloms. Pirmininkas K. Mockus.

Amerikos Lietuvių Bendru o-m e n ė s B. s k y r u s įsteigtas .1952. Ligi 1954 pirmininkas J. Grigalius, paskiau V. Izbickas.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos skyrius įsteigtas 1952. Jis jungia iš Vilniaus krašto kilusius lietuvius.

Teatras ir chorai. 1902 VIII 30 Bostone buvo suvaidinta Amerika pirtyje, paskiau Valsčiaus teismas, o 1903 IX 24 Gužučio Ponas ir mužikai. Bet 1911 buvo organizuotas socialistų teatro ratelis žaibas, suvaidinęs daug patriotinų veikalų (Živilė, Kęstutis, Išgriovimas Kauno pilies, Mindaugas). Tas ratelis įkūrė ir pirmąjį

Bostono tautiniu šokių grupė su vadove O. Ivaškiene

Sandaros namai Bostone

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai