Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/161

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


chorą Birutę. 1914 M. Petrauskas buvo įst. akciniais pagrindais organizuotą muzikos mokyklą, kurioje 1917 buvo ligi 70 mokinių. ši mokykla veikė ligi 1924, per tą laiką surengusi daug koncertų, suvaidinusi operečių ir išleidusi M. Petrausko muzikos kūrinius. 1914 III įsikūrė Muzikos ir dramos draugija Gabija. Jos chorui ir parengimams vadovavo M. Petrauskas. 1924 V 30 pastatyta M. Petrausko opera Eglė, žalčių karalienė. 1930 VIII 28 lietuviams skirtą dieną Gabijos choras atliko programą Franklino parke. Chorui vadovavo J. Dir-velis.

B. parapijos choro ilgametis vedėjas vargonininkas Mamertas Karbauskas. Kurį laiką vargonininko pareigas ėjo R. Juška ir sesuo Incarnata. Didžiajam parapijos chorui nuo 1950 vadovauja muzikas J. Kačinskas. Jaunųjų chorui iš mokyklos vyresniųjų klasių mokinių vadovauja sesuo Elzbieta. Parapijos seselės kasmet rengia didesnius rengimus vien lietuvių kalba. Lietuvių evangelikų parapija turi chorą, vadovaujamą Banienės. 1951 XI 18 įsikūrė Bostono lietuvių vyrų choras, dalyvauja ir Brock-tono vyrai. Vadovauja muzikas J. Gaidelis. Choro valdybos pirmininkas buvo A. Valkavičius, J. Monkus, L. Izbickas. Choras rengia kasmetinius koncertus; be to, 1951 —1954 jis yra sudainavęs per 100 koncertų. Jis koncertavo ir amerikiečių visuomenei.

1951 balerina T. Babuškinaitė įsteigė baleto studiją. 1953 ši studija surengė viešą Florindos sapno statymą, o 1954 Pasimatymą Vienoje. Kurį laiką veikė H. Kačinsko dramos studija. O. Ivaškienės tautinių šokių grupė dalyvauja lietuvių ir amerikiečių pobūviuose ir festivaliuose. Nuo 1952 veikia aktorės A. Gustaitienės vadovaujamas Dramos sambūris, pastatęs Binkio Atžalyną, Blaumanio Indranus ir P. Vaičiūno Tuščias pastangas. Veikia keturios radijo valandėlės: Stp. ir Val. Minkų, Lietuvių Melodijų, A. Kneižio ir nuo 1954 Laisvės Varpas.

Spauda. 1895 čia kun. J. žebrys du mėnesius leido Bostono Lietuvišką Laikraštį. 1905—1906 Gediminas su Mickevičiumi leido Vaistininką. Nuo 1905 II 9 eina Keleivis, nuo 1908 virtęs socialistiniu laikraščiu. 1908—1909 čia ėjo Tėvynė, nuo 1910 išsikėlusi į New Yorką. 1908 J. Ilgaudas leido satyrinę Raganą. 1909 ėjo juokų laikraštis Dagis, 1910 išsikėlęs į Chicagą. 1910 iuokų laikraštis Pipiras (leido Dono Kazo-cas-J. Mickevičius), 1911 socialistinė Laistė, vėliau išsikėlusi Brooklynan ir virtusi bolševikine. 1914—1918 ėjo tautinė demokratinė Ateitis, 1918 pakeitusi savo vardą į Sandarą ir 1928 išsikėlusi į Chicagą. Nuo 1917 ėjo Darbininkas, kurį nuo 1951 perėmė pranciškonai ir iškėlė į Brooklyną, N.Y. 1952 trumpai leistas Rytas. 1943 įsteigtas jėzuitų leidžiamas laikraštis žvaigždė, kurį laiką ėjęs Bostone, paskiau išsikėlęs į Chicagą. žurnalas Vytis. 1915—1917 ėjo satyros žvidblis, 1930 Tarpininkas, J. Ker-diejus leido Bitę, Mickevičius Atgimimą, 1933—1935 satyros Išmintis. Nuo 1947 socialistinės minties žurnalas Darbas.

Pirmas neperiodinis lietuviškas leidinys Bostone buvo išspausdintas 1904. Tai M. Karbausko Kalėdų giesmė. Tais pačiais metais A. žvingilos spaustuvėlėje dar išspausdinta kelios knygutės. 'Nuo 1905 pradėjus eiti Keleiviui ir nuo 1917 Darbininkui, atskirais leidimais spausdinamų lietuviškų

Keleivio redakcija ir spaustuvė

Lietuviu Enciklopedijos redakcijos ir leidyklos būstinė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai