Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/194

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Partraits 1914, Union Portraits 1916, Do-maged Souls 1923, Wives 1925, Darwin 1926, Portraits and Personalities 1933.

Bradford 1) Anglijos miestas Yorko grafijoje. 298.000 gyv. (1951). Vilnos, alpakos, medvilnės ir šilko pramonės centras. Birža, meno muzėjus.

B. lietuviai. Pirmieji lietuviai į B. atvyko dar prieš I pas. karą, (Luobikis, Damijonaitis, Vaičiūnas). Po II pas. karo lietuviai čia kurtis pradėjo nuo> 1947. 1948 jų čia buvo ligi 300. Buvo įkurtas Lietuvių Sąjungos skyrius. J. Jakubkos, A. Šukio, J. Varanavičiaus, V. Ignaičio pastangomis buvo rengiami minėjimai, vaidinimai, organizuojamas choras, tautinių šokių būrelis. 1948 čia apsigyvenęs kun. J. Kuzmickis lietuvius katalikus subūrė į Lietuvių katalikų parapinę bendruomenę. 1949 buvo įs-steigta lietuviškoji šeštadieninė mokykla, ligi 1954 išleidusi tris mokinių laidas. Lietuviai moksleiviai dalyvauja ir pasižymi anglų sporto gyvenime.

1949 B. buvo įst. antrasis Lietuvių Sąjungos Gr. Hortono skyrius, kuris veikia šalia centrinio (pirm. V. Čepas). Taip pat įst. ir Lietuvių Rezistencinės Santarvės skyrius (pirm. Adamonis). Jaunieji scenos mėgėjai 1952 susibūrė į vaidybos studijos Atžalyno ratelį, rodžiusį apsčiai scenos veikalų (Aušros sūnūs, Atžalyną, Valkatą, Sekminių vainiką).

Skautai susibūrė į Geležinio Vilko draugovę, vadovaujamą J. Bružinsko.

1952 ligi 40 lietuvių įsigijo nuosavus namus. Daugumas lietuvių dirba tekstilės ir geležies pramonėje. Dėl emigracijos į Kanadą ir JAV kultūrinė veikla sumenkėjo, nes lietuvių teliko apie 200.

2) JAV Pennsylvanijos miestas. 17.350 gyventojų (1950). XIX a. pabaigoje čia buvo vienas didžiausiųjų JAV naftos versmių centrų.

Bradifazija (gr.) kalbėjimo lėtumas. Tai toks bradikinezės reiškinys, kaikada pasitaikąs dėl didelio nuovargio.

Bradifrenija (gr.) galvojimo ir apskritai psichinių procesų lėtumas.

Bradikardija (gr.) retas širdies plakimas. Pareina nuo širdies inervacijos sutrikimo. Pasitaiko dėl navikų, spaudžiančių nervus, dėl smegenų navikų, smegenų plėvės uždegimu sergant, geltligėje dėl tulžies rūgščių veikimo, širdies ligose (aortos susiaurėjimas). Normaliai kartais B. pasitaiko sportininkams, besitaisant po infekcinių ligų, po gimdymų.

Bradikinezė (gr.) visų judesių lėtumas ir nemiklumas, susijęs su bendru ligonio raumenų sustingimu. Atsiranda dėl pakitėjimų tam tikruose smegenų centruose.

Bradinys — sekliųjų vietų vandeniu velkamas tinklas žuvims gaudyti. B. arba mezgamas, arba daromas iš maišinės drobės. Vienas žvejys stovi, laikydamas vieną bradinio sparninį kotą, o kitas, įsitvėręs kitą tokį kotą, brisdamas supa tam tikrą žvejos plotą ir apsupęs staiga B. krantan ima traukti. Bematant abu žvejai krūvon sutraukia tinklo rankenas ir velka B. prie kranto pagautųjų žuvų išimti. Kuršių mariose vartojamieji B. yra dideli, iš įžarnbi-nių akių marškos siūtieji tinklai. Tokius B. velka vienas nuo kito šiek tiek atitolę laiveliai žuvaudami.

Bradysaurus Watson Cotylosauria būrio, Pareiasauridae šeimos išmirusiųjų roplių gentis. Kūnas siekė ligi 3 m ilgio. Kaulų rasta vidurinės Permės sluogsniuose pietų Afrikoje.

Bradlaug-h Charles (1833 —1891) anglų politikas, radikalas. Su A. Besant leido The National Reformer. 1880 sudarė laisvamanių sąjungą. Išsp. Land for the people 1877, The true story of my parliamentary struggle 1882.

Bradley 1) Francis Herbert (1846 —1924) anglų filosofas, Oxfordo universiteto profesorius. Vienas iš naujosios idealistinės srovės atstovų Anglijoje, o ta srovė remiasi Hegelio filosofija. Išsp. Ethical Studies 1876, The Principles of Logic 21922, Appearance and realty »1930, Essays on Truth and Realty 1914. Rinktiniai raštai 1935.

2) James (1693—1762) anglų astronomas. Baigė Oxfordo universiteto teologijos skyrių. Privačiai studijavo astronomiją. 1721 astronomijos profesorius Oxforde.

Nuo 1742 Green-wicho observatorijos direktorius. 1745 atrado periodinį žemės ašies švytavimą — mutaciją. Ištyrė Jupiterio palydovų judėjimą. Surado naują metodą geografiniam ilgiui nustatyti. Paliko apie 6000 atliktų stebėjimų, kuriais pasinaudodojo Bessel ir Auwers. 1852 P. Rigaud išspausdino raštus ir biografiją.

3) Omar Nelson (g. 1893) JAV generolas. 1915 baigė West Point karo mokyklą. Ligi 1943 ėjo įvairias akademines bei administracines pareigas. 1943 buvo priskirtas prie gen. G. Pattono štabo, gaudamas 2 korpui vadovauti. Išlaisvino šiaurinę Afriką nuo ašies valstybių karo pajė-

J. Bradley

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai