Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/195

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


gų. Iš Afrikos išsikėlė i Siciliją. 1944 vadovavo I armijai, tai Normandijoje išsikeliant. Toliau ligi karo pabaigos XII armijos vadas. 1945—1947 veteranų reikalų tvarkytojas. 1947 XI 21 kariuomenės štabo viršininkas. 1949 JAV ginkluotųjų pajėgų vyriausias štabo viršininkas. 1953 išėjo j atsargą.

Bradshaw Henry (1831—1886) Cambridge universiteto bibliotekininkas ir inkuna-bulų tyrinėtojas. Išsp. The Printer of the Historia S. Albani 1868, List or the Founts of Type and Woodcrit Devices used by printers in Holland 1871, jame nustatęs principus pirmųjų spaustuvininkų raidžių formoms lyginti.

Bradsot panašus į bacillus oedematis ma-ligni lazdelės pavidalo bacilas. Tai priežastis epideminės avių ligos, dėl kurios kartais avys padvesia per kelias valandas.

Bradstreet’s vardas JAV agentūros, duodančios informacijų apie finansinę prekybininkų ir firmų būklę. Ją 1849 New Yorke įsteigė J. M. Brasstreet. Ji leidžia ir žurnalą B., skelbiantį didmenų kainų indeksą.

Bradūnas Kazys (g. 1917 II 11 Vilkaviškio aps. Alvito vi. Kiršų k.) poetas. Gimnaziją baigęs Vilkaviškyje, studijavo lituanistiką Kauno ir Vilniaus universitete, kurį pabaigė 1943. 1941 mokytojas Alytaus gimnazijoje. 1944 pasitraukęs į Vakarus, mokytojavo Mūnche-no lietuvių gimnazijoje. 1949 atvyko į JAV, į Baltimorę.

Red. Ateitį 1937 — 1938, Aidus 1945 — 1948, nuo 1952 Literatūros Lankų redakcijos kolektyvo narys. 1951 suredagavo antologiją Žemė.

Eilėraščius pradėjo spausdinti Ateities Spinduliuose ir Ateityje, vėliau bendradarbiavo Židinyje, Naujojoje Romuvoje.

B. yra paskelbęs poezijos knygas — Vilniaus Varpai 1943 (-1947), Pėdos arimuos 1944, Svetimoji duona 1946, Maras 1947, Apeigos 1948. Giliai iš mažens veikiamas kaimo dainų, B. išaugo vėlesnėje lietuvių ir kitų tautų poezijos kultūroje. Vyraująs jo poezijos bruožas yra savo žemės prieraišumas, lietuvių žemdirbio pasaulis ir jo mistika, nors jo eilėraščiuose savas ir tam tikras kultūrinis klodas (Vilniaus Varpai). Nemaža vietos jo kūryboje turi tremties motyvas. Ilgainiui B. savo pirmąjį žemdirbio sluogsnį papildė naujais elementais, einančiais ligi senovinių, vietomis dar pagoniškų lietuviškų apeigų, papročių ir tikėjimų. Vietomis jo lyrikoje praskamba idilė. Jo lyrikon įsipina ir epinis bruožas, iš kurio išaugo Maras, kuriame apsakoma tautą ištikusi Dievo rykštė praeitųjų šimtmečių ūkuose. Jo poezijos idealistinės gaidos ir religinio motyvo derinys su žemdirbio artojo pasauliu duoda stipriausius B. poezijos posmus.

B. kūrinių forma paprasta, sakinys dažniausiai trumpas) ir tiesmukas. B. savo jausmus išsako kiek galint tiesiogiau ir kukliau, čia ir slypi jo kūrybos savitumas ir pridengtas grožis.

Bnuhvardine Thomas (1290—1349) anglų teologas, filosofas ir matematikas. Ox-fordo universiteto profesorius, nuo 1338 karaliaus Eduardo III kapelionas ir nuodėmklausys. Jo matematiniai raštai išsp. 1495. Svarbiausias jo teologinis raštas De causa Dei contra Pelagium (išsp. 1618). Jo teologijai daug įtakos turėjo šv. Augustinas ir Duns Scotus. Prieš pelaginizuojan-čias savo gadynės sroves jis atstovavo teo-liginiam determinizmui, kuris paskiau paveikė Minecourtą ir Wiclifą.

K. Hakn Th. B. und seine Leben 1905.

Braf Albin (1854^-1912) čekų tautinio atgimimo veikėjas, ypač pasižymėjęs, čekų ūkio kultūrą keldamas ir organizuodamas, vėliau universiteto profesorius. 1909 ir 1911 Austrijos ministeris.

Gruber-Horaček A. B. Život a dilo 1922-1924.

Brafmanas Jokūbas (1824-1879) nuo žydų atskilęs pamfletininkas, 1858 virtęs pravoslavu ir rusų valdžiai paruošęs raštą apie žydus, dėl kurio nuo 1866 buvo paskirtas Vilniuje žydų knygų cenzoriumi, o nuo 1871 toms pačioms pareigoms Petra1-pilin. Savo knygoje Jevrejskija bratst-va i kniga kahala 1869 kaltino kahalus, sudarant valstybę valstybėje. 1871 Vilniuje valdžios paskirtoji mišri žydų ir krikščionių komisija nustatė, kad jo knygoje ci-

O. N. Bradley

K. Bradūnas

A. Brat

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai