Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/199

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Su masiniu brakonieriavimu Lietuvoje buvo kovojama ir rusų okupacijoje XIX a. Nepriklausomybės laikais tekdavo irgi su juo susidurti, juo labiau, kad jis Lietuvos gamtai buvo ypač pavojingas, nes buvo baigiami naikinti daugelio žvėrių ir paukščių rūšių likučiai. 'Nepriklausomojoje Lietuvoje B. buvo dviejų rūšių — kilpininkai, spąstininkai ir įvairūs lizdų naikintojai, kiaušinių rinkėjai bei jaunų gyvių gaudytojai ir B., medžioją šaunamuoju ginklu.

J. Elisonas Mūsų krašto brakonieriai — Medžiotojas 1928 N. 4.

Brakpain P. Afrikos Transvalio miestas į rytus nuo Johannesburgo. 83.500 gyventojų (1946). Aukso kasyklos, metalo pramonė, geležinkelių mazgas.

Brakteatas (lot. bractea — skardos lapelis su išspaustais raštais) 1) VI a. Skandinavijoje papuošalams vartojami metalo dirbiniai; 2) viduramžiais vadintos plonos (50 mm) kaldintos sidabro monetos, kuriose vaizdas vienoje pusėje buvo įgaubtas, kitoje išgaubtas. Pradėtos kaldinti Vokietijoje XII a.

Bralinskių miškas Raseinių miškų urėdijoje, 74 ha ploto. Miškas prieina prie Dubysos. Eglynas III augštumo.

Brama (Brahma) Indijos tikybos dievų trejybės („trimurti”) augščiausias dievas „kūrėjas”, kuris kartu su savo žmona, deive Sarasvati, valdęs pasaulį; bramanų filosofijoje B. buvo pasaulio svarbiausio dėsnio ar principo pavadinimas. Per pastaruosius šimtmečius B. įtaka žymiai susilpnėjo: jo vardo šventovės beveik visiškai išnyko, ir Višnu, šiva bei kiti dievai, deivės nustūmė jį į antrosios eilės dievų tarpą.

Bramanas (brahman, brachman, brah-min) Indijos dvasininkijos kastos (luomo) narys, šitai augščiausiai ir įtakingiausiai kastai priklausė ne tik visų tikybinių apeigų atlikimas ir dogmų saugojimo ir interpretavimo monopolis, bet ir visos kitos intelektualinės veiklos sritys: filosofija, poezija, istorija, teisės kūryba ir pritaikymas, iš dalies net ir valstybės valdymas. Senovės taisyklėmis savo gyvenime B. pereidavo keturias stadijas: mokinio, šeimininko, anachoreto ir asketo, ir jam buvo griežtai uždrausta turėti kitokio, negu dvasios darbo. B. kasta ypač buvo reikšminga senovėje, kol Indija buvo suskaldyta į mažas valstybes. Tik B. tada palaikydavo jos dvasinį vieningumą. Kaip savotiškos dvasinės aristokratijos, jų įtaka yra žymi ir mūsų laikais, o jų skaičius dabar siekia beveik 20 milionų.

Bramanizmas (Brahmanism, Brahmi-nism) Indijos tikyba, seniausia iš visų gyvųjų tikybų pasaulyje. Jos esminiai pradai susidarė apie 1500 pr. Kr. B. istorija nurodyta jo kanoniniais veikalais: Vedos, keturios šventosios giesmės, o iš jų seniausioji Rigveda (1500 metų); ritualiniai Vedų komentarai „bramanos” (1000 metų); bramanizmo kodeksas „Manu” (800 metų); Vedų filosofiniai komentarai „upanišados” (500 metų); epinės poemos Ramajana ir Mahabharata (300 metų, su vėlesniaisiais papildymais, iš kurių svarbiausias — poema Unagavadgita); himnai „puranos” naujiems dievams (800 metų po Kr.). Visos datos apytikrės, nes visi veikalai yra bevardžiai liaudies (bramanų) kūriniai. 250 pr. Kr. — 600 po Kr. Indijoje įsiviešpatavo budizmas, B. palikdamas antrąją vietą. Bet vėliau B. atsigavo ir beveik visiškai budizmą išstūmė iš Indijos. B. yra vienintelė politeistinė tikyba, išlikusi iki mūsų laikų. Jos mitologija yra labai didelė, bet paini ir miglota. Labiausiai yra žinomos dvi trejybės: senesnioji, dar iš Vedų laikų: Agni — žemės ir ugnies dievas, Indra — oro ir audros dievas, Varuna — dangaus ir šviesos dievas. Vėliau juos išstūmė „puranų” dievai: Brama (kūrėjas), Višnu (statytojas) ir šiva (griovėjas). Jų kiekvienas valdė su savo žmona-deive. Be to, yra žinoma dar šimtai, jei ne tūkstančiai, kitų didesnių ar mažesnių dievų vardų. Dievų hierarchija nėra tvirtai nustatyta. Nuo laiko, vietos ar tradicijų pareinant, vienas ar kitas yra laikomas galingiausias, ir todėl B. visuomet buvo suskilęs į daug sektų ir pakraipų. Tačiau iš seniausių laikų buvo tendencija surasti vieną augščiau-sią būtybę, o visus kitus dievus laikyti tos būtybės įvairiais vardais. Todėl kartais laikoma, kad politeizmo priedangoje B. savo esme tesanti monoteistinė tikyba. B. yra labai surištas su Indijos istorija, geografija, kultūra, menu, socialine tvarka ir su tautinėmis aspiracijomis, kurios visos viena kitą palaiko. Todėl B. yra žinomas tik Indijoje, bet ten jis tuo tarp viešpatauja. Vienas iš B. ramsčių yra gausi ir įtakinga bramanų kasta. ¡Nuo XIX a. pradžios atsirado noro B. arba, kaip jis dabar dažnai vadinamas, „Indoizmą” (Hinduism), reformuoti, ir, jo esminius tautinius elementus paliekant, apvalyti nuo archaizmų ir pritaikinti prie dabarties dvasinių reikalavimų. šita kryptimi veikė Rammohan Rai (1772—1833) su savo Brahma Samaj dr-ja; Mula Sankara (1824^1883) su savo Arya Samaj organizacija; Ramakrishna Parama-hasma (1834—1902) su savo teosofine pakraipa. Tų pačių tendencijų galima rasti ir poeto Rabindranatho Tagorės ir Gandžio veikloje. Tuo tarpu šios tendencijos tik padidino Indoizmo chaotiškumą. Tačiau tai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai