Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/237

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Fall von Homonymie im Litauischen 1931, Wörter auf -ninkas und -ininkas in Donalitius Dichtungen 1932, Zur Metrik der litauischen Hexameter von 1589 1933, Die griechischen Eingennamen in der lit. Ilias Übersetzung 1934, De duobus carminibus Lituanis Horatiano metro compositis 1935, Kaikurios formalinės semasiologinės lotynų kalbos veiksmažodžių grupės lietuvių kalbos šviesoje 1937.

Brendimas vienas iš asmenybės vystymosi aspektų. Asmenybė apima visą žmogų, kūną ir dvasines savybes. Kūno, arba organizmo, pakitimai brendimo periode maždaug iki 20 ar 25 metų amžiaus •— atseit, ūgis, svoris, atskirų organų augimo tempas ir forma, — išsakomi augimo terminu. Augimas galima matuoti. Pats augimo procesas pareina nuo maisto, vidinių liaukų, sekrecijų ir nuo paveldėjimo. Organizmo dalių vieninga veikla, funkcinis asmenybės aspektas brendimo metu išsakomas vystymosi terminu. Vystymosi proceso matuoti negalima, nes jis išreiškiamas nedaloma žmogaus buvimo ir veikimo forma (behaviour). Jį galima tik stebėti. Asmenybės vystymasis yra brendimo ir spontanaus bei formalaus mokymosi proceso išdava. B. bazė savo ruožtu yra fizinio B. arba augimo procesas, tik ne pavienių organų ar pavienių funkcijų prasme, bet kaip šių dalinių elementų integralioji visuma.

Tuo būdu B. atitinka vystymosi terminą, tik to skirtumo, kad nuošaliai palieka mokymosi procesą. Taigi, B. yra įgimta ir spo.nti savybė, kuria augąs individas savo būtimi ir veikla išreiškia tai, ką jis turi iš savęs, o ne tai, ką jis yra įgijęs iš aplinkos. Vaikas pvz. pirma pakelia galvytę, paskui pasiremia rankomis, apsiverčia ir t. t. šiuos judesius jis atlieka B. proceso eigoje. Vėliau jis pakelia galvą, kad pamatytų, apsiverčia, kad pasiektų žaisliuką, ir kt. šis pastarasis aktas yra jau ne tik subrendimo, bet drauge ir psichinio išsivystymo produktas. Trumpai, augimas kreipia dėmesį į struktūrą, ar kūno sudėtį, B. į kūno, apskritai į organizmo funk-cijonavimą. Vystymasis yra organizuota ir tikslinga individo veikla.

B. procesas baigiasi tada, kada organizmo struktūra, atseit, visi pavieniai elementai, pasiekia galutinį dydį, svorį ir formą, ir kada organizmo veikla nusistovi. Kadangi atskiri organai turi skirtingą augimo tempą, tai žmogus galutinai subręsta, kai visos jo galios yra pasiekusios galutinį išsivystymo tašką.

Brendimo amžius yra laikotarpis tarp fiziniais ir psichologiniais pasikeitimais baigtos vaikystės ir suaugusio žmogaus vaidmens bendruomenėje, šio laikotarpio paskirtis — ne tiktai jaunuolį išmokyti, kaip savarankiškai nuo tėvų gyventi (profesinis ir socialinis paruošimas), bet ir jame išvystyti pasitikėjimą savo jėgomis bei siekiniais (psichologinis paruošimas). Vaikų emocinis „atmetimas” iš tėvų pusės ar jų „monopolizavimas” gali B. A. turėti skaudžių pasėkų tėvų ir vaikų santykiams bei pastarųjų brendimui. Didėjąs jaunuolio nepriklausomumas nuo namų įtakos yra reikalingas jo subrendimui. Tėvų nepakankamas rūpestingumas, taip pat neapdairumas vaikus ir jaunuolius auklėjant gali skaudžių vaisių duoti: gali pablogti tėvų ir vaikų santykiai ir sunenormalėti pačių vaikų brendimas. Jaunuolis paprastai veržiasi nusikratyti savo namų įtaka. Ir šiuo jaunystės periodu tėvai privalo būti itin apdairūs, kad būtų ir vaikas suprastas, ir šeimos bei bendruomenės gerovės principai nepažeisti. Tuo būdu susilptų ar ir pranyktų jaunuolio neapgalvotas bėgimas į gatvės gyvenimą, pasinešimas į visokį palaidumą, į svaigalus ar į krminališkumus. Jaunuolio autonomijos pripažinimas, nuoširdus interesavimasis, pasitikėjimas ir geri pavyzdžiai šeimoje laikytini geriausiais šio laikotarpio problemų sprendimais. B. A. jaunuolyje prasiskleidžia pradai, iš kurių gali išsivystyti gilesnių socialiųjų, intelektualiųjų ir moraliųjų interesų. Taip pat jis labiausiai pažeidžiamas fanatizmu pagrįstų sąjūdžių, kaip kad Hitler-Jugend, kom-somolas. B. A. atoveikis yra būdingas Vakarų civilizacijai, kurioje perėjimas iš vaikystės į suaugusio žmogaus gyvenimą susietas su dideliais sunkumais. Kur toks perėjimas laipsniškas ir natūralus, kaip Samoa salose, ten jaunystės atoveikio neužtinkama.

Robert J. Havighurst and Hilde Taba Adolescent Character and Personality 1949.

Brendimo zona embriologijoje vadinama kiaušinėlio ir spermatozoido paskutinysis nokimo (brendimo) laikas (chromozomų, arba chromatino, redukcija).

Brennan Christopher (1870—1932) australų poetas. Tobulos formos ir gilaus turinio eilėraščiai. Išsp. Poems 1913.

Brenner 1) Arvid (g. 1907) švedų kilmės vokiečių rašytojas. Nuo 1933 gyvena Švedijoje. Pirmuose veikaluose nagrinėjo vokiečių bei vokiečių emigrantų problemas, vėliau vaizduoja Švedijos gyvenimą. Išsp. Kompromiss 1933, Ny vardag 1937, En dag som andra 1939, Talvitie 1946, Hadringen 1950.

2) Viktoras Dovydas (1871 VI 12 Šiauliuose — 1924 IV 5 iNew Yorke) JAV skulptorius-medalistas, Amerikos cento kūrėjas. Kilimo žydas. Mokėsi Šiauliuose tal-mud-torėje. Dar vaikas dirbo savo tėvo antkapių paminklų, papuošalų, žiedų ir kt. dirbtuvėje Šiauliuose. 1889 išvykęs į Rygą,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai