Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/253

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


odą .nubraukti. Seni B. numeta ragus anksčiau, jauni vėliau. M. Lietuvos B. mesdavo ragus spalio—lapkričio mėnesiais, o Latvijoje gruodžio mėnesį.

B. medžiojami su skalikais, su varovais ar rujos metu juos prisiviliojant tam tikru trimitu. B. nelaisvėje laikyti mėginta praktiškais sumetimais. Pvz. Švedijos karalius Karolis XII juos kinkydavo kurjerių vežioti. Mat, B. žiemą per vieną dieną sugebėdavo nubėgti ligi 36 švedų mylių. Tartu mieste XVII a. buvo draudžiama B. važinėti, kam tie arklius baido. Nelaisvėje laikomieji B. lengvai veisiasi. Dėl to manoma, kad jų nebūtų sunku prisijaukinti. Buvo bandyta juos svetimuose kraštuose aklimatizuoti. Pvz. Vokietijos Luneburgo šiluose buvo įkurdinta iš Skandinavijos atgabentų B. Nuo 1900 B. buvo pradėti pratinti ir N. Zelandijoje.

B. priešai yra rosomakas, vilkas, šuo valkata, meška, o Azijos rytuose ir tigras. Nuo vilkų nukenčia ne tik jaunikliai, bet ir seniai. Mat, vilkai medžioja gaujomis, ir todėl jie gali priveikti ir daug stipresnį žvėrį ar gyvulį. B. priešų tarpe yra ir šnervinis gylys, įsiveisiančios ten, kur plona oda, plokščiosios utėlinės musės (Lipo-ptena cervi), taip pat ir savo kiaušinius ant B. plaukų dedanti didžioji musė — B. inkštiras (Hypoderma actaeon). Pavojingiausia B. yra blužnies uždegimas. Jis pvz. 1866 ir 1885 išnaikino žymią dalį Pabaltijo briedžių.

J. Elisonas Mūsų šalies žinduoliai 1932; T. Ivanauskas Briedis — Medžiotojas 1929 N 6, 1932 N 15; Brehm Tierleben.

Briedis 1) Augustas (1877 — 1937) latvių publicistas, visuomenės veikėjas. Latvijos tautos tarybos, steigiamojo seimo ir 1 ir 2 Latvijos seimų atstovas. Periodikoje išspausdino daug eilėraščių ir apysakų. Išsp. Jaunlba rakstijis stastus un dze-jas ir kt.

2) Fridrichs (1888-1918) latvių tautos didvyris, pulkininkas, latvių šaulių bataliono vadas I pas. kare. 1906—1909 išėjęs Petrapilio karo mokyklą, tarnavo rusų kariuomenėje. I pas. kare 25 divizijos štabe. 1914 IX 26 savo noru prasiskverbė vokiečių užfrontėn Vilkaviškio—Marijampolės— Stalupėnų rajone. 1915—1917 kuopos, bataliono ir pulko vadu tarnavo latvių šaulių 1 Daugavgryvos pulke ir pasižymėjo 1916 šiaurės fronto kovose. Po bolševikų perversmo, paliko pulką ir sustojo Valmieroje. Buvo areštuotas, bet išbėgo į Maskvą ir 1918 ten iš buvusiųjų savo pulko karininkų suorganizavo priešbolševikinę organizaciją. Stengėsi iš raudonosios armijos ištraukti ko daugiausia kareivių, slaptai juos siųsdamas į Latviją arba padėdamas jiems nuvykti į latvių kolonijas Sibire. 1918 VII 22 B. buvo bolševikų areštuotas, o 1918 VIII 27 sušaudytas.

Briedis 1) Albinas (g. 1909 VI 20 Šiaulių aps. Joniškio vi. Milvydžių k.) 1924 —1928 mokėsi Šiaulių gimnazijoje, nuo 1928 LU humatarinių mokslų fakultete. Universitete buvo pirmasis savo pastangomis įkurto Lietuvos Studento redaktorius. Vienas iš studentų Romuvos korporacijos steigėjų. 1932 redagavo Aklųjų Dalią, nuo 1938 Tėvų žemę. Bendradarbiavo Granite 1930. 1941 išvežtas į Sibirą.

2) Jokūbas (g. 1880 III 30 Gruzdžių vi. Rubežninkų k.) lietuvių teatrinių sambūrių vaidintojas. Vertėsi mokytojo, siuvėjo ir kt. verslais. Privačiai 4 klases Šiauliuose pasiruošęs, raštininkavo teismuose ir komisaro įstaigoje Ventpilės ūkininkų reikalams. 1905 —1907 Vilniaus Žinių korektorius. Dalyvavo vaidinimuose Vilniuje ir Liepojoje. 1907 atvyko į Philadelphia, Pa., nuo 1908 gyvena Chicagoje, paskutiniuosius savo amžiaus metus senelių prieglaudoje. Yra vaidinęs daugiau kaip 50 vaidinimų, žymus žydo personažo interpretatorius (Blinda, Amerika pirtyje, Izraelio vaikai); taip pat vaidino Kęstutį, Margį ir šventąjį (Pilėnų kunigaikštyje), Heiden-reichą (Mindauge). Dalyvavo A. Vitkausko ir J. Vaičkaus Chicagos trupėse.

3) (Bredes) Steponas (g. 19001X20) Brooklyne, N. Y.) visuomenės veikėjas. 1922 New Yorke lankė teisių mokyklą, vėliau gavo LLB laipsnį ir 1926 teisę verstis advokato praktika. Dalyvauja lietuvių visuomeninėje veikloje: New Yorko Lietuvių Tarybos vicepirmininkas, Lietuvių prekybos rūmų Brooklyne sekretorius, Lietuvių spaudos klubo sekretorius, BALF finansų sekretorius. Socialdemokratų Sąjungos ir Lietuvių Darbininkų Dr-jos narys. 1949 New Yorko lietuvių kongrese A. Devenie-nės iškeltą sumanymą atgaivinęs, 1952 Amerikos Lietuvių Tarybai pasiūlė kreiptis į kongresą ir prašyti tirti bolševikinės Rusijos padarytąjį smurtą Lietuvoje.

J. Briedis

Stp. Briedis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai