Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/260

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


automobilių, audinių, stiklo, elektros reikmenų, batų, alaus, cukraus fabrikai. Anglikonų ir katalikų arkivyskupai; 1909 įst. universitetas.

B. 1825 įkūrė T. Brisbane kaip nuteistųjų tremtinių koloniją. Miesto augimas prasidėjo nuo 1842, kai buvo leista ir pašalaičiams kolonijoje apsigyventi.

B. lietuviai. Pirmieji lietuviai į B. buvo atvykę dar prieš 1914, bet jie nesudarė didesnės grupės. Iš jų buvo čia gerai įsikūręs ir praturtėjęs Paliulis, kurio namas su užrašu Lietuva ir su Gedimino stulpais yra išlikęs rezidencinėje So. B. dalyje. 1949 B. apsigyveno būrys lietuvių, atlikusių 2 metų privalomojo darbo sutartį apylinkės plantacijose ar kitur. 1949 IX 18 St. Ler’s College susirinkę 36 lietuviai įsteigė Lietuvių Bendruomenės apylinkę, kurios pirmininku buvo išrinktas J. Petrauskas. Netrukus suorganizuotas choras (vedėjas K. Stankūnas) ir tautinių šokių grupė. Skautų draugovė yra veikliausia: rengia iškylas, atstovauja lietuvius skautus australų skautų gyvenime, vadovavo sekmadieninei lituanistikos mokyklai, turi savo tautinių šokių grupę. Sekmadieninė mokykla 1951 užsidarė dėl mokinių trūkumo. 1953 B. buvo ligi 200 lietuvių.

Brisbane 1) Albert (1809—1890) fur-jeristinio sąjūdžio veikėjas Amerikoje. B. iš pradžios buvo Saint Simono mokslo šalininkas, bet seintsimonistams suskilus ir atsitiktinai susipažinęs Paryžiuje su Ch. Fourier mokslu, Amerikoje pradėjo varyti smarkią propagandą už furjeristinių bendruomenių steigimą, ypač per žuarnalus Tribune ir Phalanx (1843—1845). Bendruomenėms apie 1850 suirus, B. propagandą metė. Parašė Social Destiny of Man 1840.

2) Thomas Macdougall (1773 — 1860) anglų generolas ir astronomas, 1821 —1826 New South Walles Australijoje gubernatorius (jo vardu pavadintas miestas Brisbane). Gyvendamas Australijoje, ties Sidney miestu pastatė observatoriją ir paskelbė vad. Brisbane-catalogue-katalogą 7385 Europoje nematomų žvaigždžių

Brisėja (Briseidė) Iliadoje žynio Brisėjo duktė, Achilo vergė. Kai Agamemnonas ją atėmė Achilui, šis, susilaikęs nuo kovų ties Troja, graikams daug nelaimių padarė.

Brisinga jūrių žvaigždžių gentis. Gyvena Atlanto ir Didžiojo vandenynų šiaurės dalyse.

Brissmann (Briesamann) Johannes (1488 XII 3.1 — 1549 X 10) evangelikų teologas M. Lietuvoje. Vienuolis pranciškonas 1518 studijavo Frankfurte prie Oderio, 1519 prisidėjo prie Liuterio ir 1520—1522 studijavo Wittenberge. Baigė teologijos daktaru. 1523 kunig. Albrechtas pakvietė jį į Karaliaučių reformacijos plėsti. Nuo 1525 Albrechto tarėjas. 1527—1531 veikė Rygoje kartu su Andriumi Knopkenu. 1530 išleido visoms Livonijos evangelikų bažnyčioms skirtą Kurze Ordnung des Kirchendienstes. Nuo 153.1 Karaliaučiaus katedros klebonas. Daug prisidėjo Karaliaučiaus universitetui 1544 įkurti. Buvo jo kuratoriumi. Nuo 1546 Sembos evangelikų vyskupijos prezidentas. Kovojo su .naujakrikščiais ir kt. Išsp. Flosculi de homine interiora et exteriora de fide et operibus.

Brisson 1) Adolphe (1860 — 1925) prancūzų dramaturgas, teatro istorikas. Išsp. prancūzų paproč..ų istoriją Portraits intimes 1894, teatro istoriją Le théâre et les moeurs 1907—1918.

2) Barnabe (1531 — 1591) prancūzų teisininkas ir politikas. Henriko III pavestas, 1583 redagavo prancūzų įstatymų ko-difikaciją — Code du roy Henri III. Pary-žiečiams 1589 pašalinus Henriką III, buvo išrinktas pirmuoju Paryžiaus prezidentu. Ilgainiui įtartas slaptai palaikęs karalių, buvo suimtas ir pakartas. Išsp. Dictiona-rium juridicum 1569.

3) Eugene Henri (1835 — 1912) prancūzų politikas, advokatas. 1871 kraštutinių kairiųjų išrinktas parlamentan, kovojo už priverstinį pradžios mokslą ir už sąžinės laisvę. 1881—1885, 1894-—1898, 1906—1910, 1910—1912 parlamento pirmininkas. 1887, 1894 ir 1910 buvo kandidatu į respublikos prezidentus. 1898 sudarė 3 mėnesius dirbusį ministeriu kabinetą. Suvaidino didelį vaidmenį, Panamos bylą iškeliant, Dreyfuso bylą reviduojant ir Waldeck-Rousseau kabineto metu atskiriant bažnyčią nuo valstybės. Išsp. Souvenirs Affaire Dreyfus 1908. Brissopsis Irregularia pobïirio jūrų ežių gentis. Iškasenose randama nuo trečiaeilės gadynės.

Brissot Jacques Pierre (1754-1793) prancūzų revoliucijos veikėjas. Pradžioje teisininkas, paskiau publicistas. Valdžios persekiojamas, pabėgo Londonan, kur ėmė kovoti dėl Amerikos vergų laisvės ir įsteigė

Brisbane miestas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai