Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/261

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Société des amis des noirs. 1778 pats aplankė Ameriką. Revoliucijai prasidėjus, Paryžiuje leido Le patriote français. Paryžiaus savivaldybės narys, buvo išrinktas Nacionalinio susirinkimo atstovu ir čia vadovavo briso-tininkų (žirondistų) partijai. Karštas respublikonas, reikalavo karo su visais „vainikuotaisiais tironais”. Konvente balsavo už karaliaus mirtį. 1793 drauge su kitais žirondistais buvo suimtas ir giljoti-tinuotas. Išsp. Théorie des lois criminelles 1781, De la France et des États Units 1787, Mémoires sur ses contemporains et le Révolution française 1830.

F. A. Aulard Les orateurs de la Législative et de la Convention 1905.

Brissus Irregularia pobūrio jūrų ežių gentis. Laikosi Viduržemio jūroje, Atlante ir Didžiajame vandenyne.

Bristol 1) vakarų Anglijos miestas Glou-cesterio grafijoje, prie Avono upės; 442.300 gyventojų (1952). Universitetas, meno akademija, XIV a. katedra, technikumas, meno muzėjus, botanikos ir zoologijos sodai. Per metus uostą aplanko ligi 2500 laivų; XVIII — XIX a. jis buvo žinomas vergų prekyba.

2) JAV Connecticut valstybės miestas į pietvakarius nuo Hartfordo; 36.000 gyventojų (1950). Varpų liejyklos ir laikrodžių pramonė.

3) JAV Pennsylvanijos valstybės miestas į žiemryčius nuo Philadelphijos; 12.700 gyventojų (1950). Mineraliniai šaltiniai.

4) JAV Rhode Island valstybės miestas; 12.000 gyventojų (1950).

Bristolio įlanka 1 (Bristol Bay) Beringo jūros rytų krante, į šiaurę nuo Aliaskos.

2) B. Į., arba Bristolio Kanalas, Atlante tarp Wallès ir Cornwallès. 128 km ilgio, 8—69 km pločio.

Bristolio popierius speciali klijuoto popieriaus rūšis, vartojama akvarelėms, piešiniams, kortoms gaminti ir fotografijoms klijuoti.

Briška Antanas (1884 Šiaulių aps.—1953 IX 2 Chicagoje) prelatas. Išėjęs 6 klases Mintaujos gimnazijoje, 1903 išvyko į Rygą vaistinės mokiniu. 1904 Petrapilyje, 1905 atvyko į Vilnių, kur 1906 stojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1907 iš jos išstojo ir išvyko į JAV. 1908 stojo į šv. Kirilo ir Metodijaus kunigų seminariją Detroite, Mich., paskiau išsikėlė į Ellenora, Ohio seminariją. Kunigu įšventintas 1911 VI 27. Vikaras šv. Kryžiaus parapijoje Chicagoje, nuo 1914 organizavo Brighton Parko Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapiją ir įkūrė mokyklą ir auditoriją. Bendradarbiavo Drauge. 1947 IV 25 atvyko Romon ir ten nupirko lietuvių kolegijai namą. 1949 pakeltas prelatu. Išsp. Ką mums duoda girtybė 1916.

Britain Harry Ernest (g. 1873) anglų valstybininkas, publicistas ir teisininkas. 1923 kartu su Park Golfo vadovaujama parlamento delegacija lankėsi Lietuvoje. Anglų parlamente kelis kartus kėlė Lietuvos klausimą ryšium su Lietuvos pripažinimu de jure ir su Vilniaus ir Klaipėdos klausimais. Išsp. To Verdun from the Somme 1916, By Air 1933. Buvo The Standard ir The Evening Standard redakcijos narys.

Britanijos Lietuvis Londone leidžiamas savaitraštis. Įsteigtas 1947 D. Britanijos Lietuvių Sąjungos. Redagavo A. J. Kaulėtas, 1950—1951 K. Obolėnas, vėliau M. Ba-jormas, J. Senkus ir B. Daunoras. 1947 spausdintas rotatoriumi, 1948—1949 fotostatiniu būdu, nuo 1949 IV 16 spaustuvėje. Ligi 1953 IX 24 išėjo 316 numerių. 1953 IX 24 buvo leidžiamas Britanijos Lietuvių Sąjungos centro valdybos su Europos Lietuvių Bendruomenėmis Europos Lietuviu, spausdinamu Nidos spaustuvėje Londone.

Britanijos muzėjus (British Museum) tautinis anglų muzėjus Londone. Jam pradžią davė Robert Cotton, Hans Sloane, R. Harley, savo rinkinius atidavę valstybei. 1753 parlamentas priėmė dovanas ir, iš valstybės loterijos surinkęs pinigų, įtaisė muzėjų, pradėjusį veikti nuo 1759. Rinkiniams nuolat didėjant, nuo 1823 pradėta ir 1853 baigta statyti nauji rūmai, 1880 pristatyta nauja dalis. 1880 gamtos rinkiniai perkelti į kitą patalpą, kur sudarė lyg atskirą gamtos muzėjų Museum of natūrai history. Bet jis tėra B. M. dalis. B. M. sudaro viena didžiausiųjų bibliotekų: rankraščių skyrius, muzėjus su gausiausiais Rytų, Egipto, Graikijos, Romos senienų rinkiniais, monetų ir medalių kolekcija (per 500.000). II pas. karo metu buvo apgadintas.

A. Esdaile The British Museum Library 1948.

Britanikas Tiberijus Klaudijus (Britan-nicus Tiberius Claudius; 41 — 55 po Kr.) imperatoriaus Klaudijaus ir Mesalinos sūnus. Pamotės Agripinos nunuodytas, savo sūnui Neronui imperatoriaus sostą norint patikrinti.

British Broadcasting Corporation (BBC) pusiau valstybinė D. Britanijos radijo transliacijų bendrovė. Ji, įsteigta 1922 kaip privati bendrovė, nuo 1923 buvo parlamento komisijos priežiūroje, 1927 pripažinta viešąja pusiau valdine įmone, karaliaus skiriamos komisijos vadovaujama.

J. P. Briscot

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai