Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/267

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Brochanitas (krizuvigitas) mineralas iš sulfatų klasės CuScų 3Cu (OHR Sistema rombinė. Lyg. sv. 3,8—3,9, kietumas 3,5—4. Randamas Islandijoje, JAV, Rusijoje, Anglijoje, Ispanijoje.

Brocktlorff-Rantzau Ulrich (1869—1928) vokiečių diplomatas. 1918 užs. reikalų ministras, 1919 V pirmininkavo vokiečių delegacijai, Versailles sutartį sudarant. Tačiau kaip taikos sąlygų priešininkas nuo pirmininkavimo 1919 VI 1 atsisakė. 1922 —1928 Vokietijos atstovas Maskvoje. Išsp. Dokumenten und Gedanken um Versailles 3.1925.

Brockelmann Carl (1868—1947) vokiečių orientalistas, semitų ir turkų kalbų prof. Išsp. Syrische Grammatik 1949, Lexicon Syriacum 21928, Arabische Grammatik 121948, Geschichte der islam. Volker 21943, Osttūrkische Grammatik 1951.

Brockhaus F. A. Brockhauso (1772-1923) įsteigta vokiečių knygų leidykla. Svarbiausieji leidyklos leidiniai yra bendrosios ir specialiosios enciklopedijos. Bendrosios B. enciklopedijos 15-is leidimas išleistas 1928 —1937 21 tt., 16-is leidžiamas nuo 1952 12 tomų.

Brockton JAV miestas Massachusetts valstybėje. 62.343 gyv. (1950). žymi avalynės pramonė. B. įsikūrė stipri lietuvių kolonija, sukoncentruota daugiausia Montel-lo priemiestyje, kuris vadinamas lietuviškuoju kaimu (Lithuanian Village). Pirmas lietuvis, čia atvykęs 1884 IV 18, buvo Juozas Sinkevičius. Jo pėdomis atskubėjo ir kiti. 1895 I 1 čia buvo įkurta pirmoji lietuvių organizacija — šv. Roko draugija, tebeveikianti ligi šiol pašalpinė organizacija. Apie 1897, kai čia buvo ligi 500 lietuvių, sumanyta pastatyti katalikų bažnyčią. Ji buvo įsteigta 1900 pačių lietuvių be kunigo. Vėliau dėl jos kilo nesusipratimų, kai bažnyčios ūkinius ir finansinius reikalus panoro tvarkyti patys parapiečiai. Ginčus baigė teismas, pripažinęs bažnyčios, klebonijos ir kitą turtą Katalikų Bažnyčiai. Kun. K. Urbonavičiui vadovaujant, pastatyta nauja laikinė bažnyčia pusrūsyje, o ilgainiui ant jo buvo pastatyta tikra bažnyčia, pašventinta 1953 V 17. B. dirbo kunigai J. Matulaitis, Servetka, M. Plaušinai-tis, M. Pėža, Dragūnevičius, Aleknavičius, K. Urbonavičius, Daugys, J. švagždys, P. Strakauskas. Kun. J. švagždys, vadovavo parapijai 1918 VII 1 — 1948 V 1, ir jo laiku parapija įsigijo Romuvos parką gegužinėms, pastatė salę įvairiems rengimams, įsteigta parapijos mokykla, naujos bažnyčios statybai grynais pinigais ar pasižadėjimais buvo surinkta ligi 100.000 dolerių.

Savišalpos reikalams 1903 IX 18 buvo įsteigtas Piliečių klubas, tebeveikiąs ir ligi šiol; 1906 II 13 šv. Jurgio draugija; 1910 IX 16 šv. Kazimiero draugų a, veikianti ir ligi šiol; 1912 X 7 pašalpinė lietuvių moterų Birutės draugija; 1913 buvo pastatytas didelis „Tautiškas namas”, ilgainiui patekęs „Laisvės” laikraščio šalininkams. Panašiai yra atsitikę ir su Vienybės pašalpinė draugija. 1916 įst. ALT Sandaros 24-ji kuopa. čia dar veikia Franklino klubas, SLA 17-ji kuopa, LRKSA kuopa. Parapijos žinioje veikiančios draugijos sudaro katalikų federacijos skyrių.

1945 VII 11 čia į nuosavus namus atsikėlė iš Elmhurste, Pa. Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Kongregacija. Vienuolynas pavadintas Sopulingosios Dievo Motinos vardu. Vienuolyne veikia augštesnioji mokykla ir pedagoginiai kursai. Mokslų toliau varyti seserys siunčiamos į universitetus, o baigusios į parapines mokyklas mokytojauti. Prie vienuolyno yra įsteigta senelių prieglauda, o jo patalpose prel. Juro yra įsteigtas Alkos muzėjus. Vienuolyno kepelionas kun. J. švagždys.

Į Lietuvių Tarybą įeina ALT Sandaros 24 kuopa, SLA 17 kuopa, Kazimiero klubas, Roko-Skeet klubas, Piliečių klubas, Franklino klubas ir tremtinių lietuvių organizacijos. Tarybos uždaviniai yra tokie pat, kaip ir kitų lietuviškųjų naujasėdžių Tarybų. Nuo 1951 ji ruošia Vasario 16 d. ir birželio įvykių minėjimus. Ir nuo to laiko Lietuvos vadavimo reikalams ji vis pasiekia ALT jai nustatytąją kvotą. Tarybai pirmininkauja dr. A. A. Waitkus. Ligi 1948

Brocktono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai