Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/277

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


jos įkūrimu. Įteiktas apie 1000 lietuvių pasirašytas prašymas vyskupui, kuris ir pavedė jiems 1863 vokiečių įkurtą parapijos bažnyčią su mokykla, seselių vienuolynu ir klebonija, nes vokiečiams iš šio rajono išsikėlus, jų parapija buvo atsidūrusi sunkioje būklėje, bažnyčia ir mokykla apsunkintos skolų buvo apleistos, ši šv. Mergelės Apreiškimo parapija buvo 1914 lietuvių perimta už 80.000 dolerių. Bažnyčios vidus buvo iš naujo įrengtas, o mokyklos salė 1952 buvo gražiai išdekoruota. Ja naudojamasi koncertams, susirinkimams, suvažiavimams. ši vieta virto B. svarbiausiu kultūriniu židiniu. Parapijos klebonai: N. Petkus (1914—1923), J. Pauliukas (1923—1926), A. Kuodis (1926—1929), E. Paulionis (1929—1934), N. Pakalnis (nuo 1934). Veikia įvairios parapinės draugijos ir Lietuvos Vyčių kuopa. Bažnytinis choras, nuo 1947 vadovaujamas muziko P. Sako.

Lietuvių protestantų tikybinius reikalus aprūpina 1951 X 23 įkurta New Yorko Lietuvių Protestantų parapija, kuri pamaldas atlieka evangelikų liuteronų šv. Jono bažnyčioje Brooklyne. 1905 III 5 čia buvo įkurta ir savarankiška lietuvių liuteronų parapija.

1927 buvo pradėta kurti ir tautinė lietuvių parapija.

Organizacinis gyvenimas. Įsikūrus 1875 New Yorke šv. Kazimiero draugijai, kurį laiką jai priklausė ir kiek tiek brookliniečių. Seniausioji B. draugija yra 1886 IX 5 įsikūrusi šv. Juozapo. 1893 įsteigta šv. Jurgio ir Piliečių, 1894 Gedimino ir S. Maliauskio (Homolickio) įkurta socialistinė Apšvietos draugija; kiek vėliau dar ir Martyno Liuterio, 1896 Lietuvių respublikonų ir demokratų klubai, 1897 šv. Petro ir Povilo, 1898 Vytauto, Teatrališka-muzika-liška draugijos, Lietuvių socialistų klubas. 1901 siuvėjų unijos (ACW) 54-sis lokalus, kuriant-prieš II pas. karą priklausė ligi 1500 siuvyklose dirbančių lietuvių. 1903 X 9 įkurta Simano Daukanto dramatiška ir pašalpos, apie 1904 Lietuvaičių, 1905 II 15 Lietuvos Laisvės draugijos, 1907 Lietuvių ūkesų politiškas klubas, LSS 19-ji kuopa jau 1907—1908 organizavusi vad. Liaudies universitetą, 1909 D. L. K. Mindaugo dr-ja.

Prieš I pas. karą kurį laiką čia veikė Mildos, Harmonijos ir Vyturėlio chorai. Pastarasis 1913 statė Kornevilio Varpus (pelnas buvo paskirtas Tautos Namų Vilniuje fondui). 1911 įkurta K. Strumskio ir V. Bukšnaičio Scenos Mylėtojų draugija vertėsi daugiausia operečių statymu. 1912 M. Petrauskas čia buvo įkūręs lietuvių muzikos konservatoriją ir vadovavo šviesos chorui. 1915 K. Strumskis su V. Bukšnai-čiu organizavo iš anksčiau veikusiųjų chorų sudarytą dainininkų operetės chorą, kuris statė 34 operetes ir daug gastroliavo po lietuviškas kolonijas. iNuo 1952 jame daugiausia dalyvauja dainininkai iš naujųjų ateivių. Chorui vadovavo ar vadovauja K. Strumskis (1915—1936), V. Bukšnaitis, P. Bajoras, V. Tomkiūtė-Pranskienė, K. V. Banaitis, M. Liuberskis, J. Stankūnas. Jis ruošia savo metinius koncertus ir dalyvauja įvairiuose viešuose parengimuose. 1953 H. Kačinskas, J. Blekaitis ir A. Škėma įkūrė dramos studiją, pirmą spektaklį (Cro-nino Jupiteris juokiasi) suvaidinusią 1954 IV 6. 1952 įsteigtas Lituanistikos Institutas, virtęs Chicagos Lit. Instituto seminaru. 1949 įkurta šeštadieninė Maironio vardo lituanistikos mokykla, kurioje išeinamas lituanistinių dalykų kursas pagal nepriklausomosios Lietuvos gimnazijų programą. 1952 ji išleido pirmąją abiturientų laidą. 1949 Apreiškimo parapijos mokykloje pradėjo veikti D. Kunskaitės vadovaujama lituanistinė grupė. 1951 III 10 suorganizuota Lietuvių mokytojų draugija, 1951 XI 18 sujaukusi rytinių valstybių lietuvių mokytojų suvažiavimą ir įsteigusi to rajono lietuvių mokytojų sąjungą. 1953 prie Amerikos LietuViU_ Bendruomenės 'New Yorko apygardos iš lietuvių kultūrinių organizacijų atstovų sudaryta kultūros taryba. Nuo 1949 veikia J. Matulaitienės vadovaujama tautinių šokių grupė. 1949 įkurtas Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos skyrius. 1939 pradėjo veikti komitetas Dariaus—Girėno paminklui statyti, tam reikalui ligi 1954 sukaupęs aukų per 5000 dolerių. 1952 įkurta Lietuvių žurnalistų sąjunga. 1934 įkurta Moterų vienybės

Apreiškimo parapijos choras Brooklyne

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai