Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/280

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


S. Šimkaus redaguojama Muzika. 1917 kuriam laikui iš Wilkes Barre, Pa. buvo atkelta LRKSA organas Garsas. 1910 III 17— 18 B. įvyko pirmasis lietuvių laikraščų redaktorių ir leidėjų suvažiavimas.

1920—1928 čia ėjo Biblijos tyrinėtojų mėnesinis žurnalas Sargybos Bokštas. 1933 XII 1 — 1951 IV 15 čia buvo leidžiamas savaitraštis Amerika. 1951 B. įsikūrus lietuviams pranciškonams, jų įsteigtoje spaustuvėje spausdinami iš Bostono atkeltas Darbininkas, Ateitis, šv. Pranciškaus Varpelis, Aidai, Karys, Tėvynės Sargas, Į Laisvę. 1949 J. Sodaitis įsteigė Gabijos leidyklą, kuri leidžia žurnalą Gabiją. 1950 B. Jacikevičius įsteigė leidyklą Pašvaistę muzikos kūriniams leisti. Bet K. Strumskis su S. Šimkumi dar 1916 įsteigė leidyklą muzikos kūriniams leisti. Vėliau vienas K. Strumskis yra išleidęs Šimkaus, Naujalio, Vanagaičio, Gruodžio, Strolios, Banaičio, Žilevičiaus ir kt. kūrinius. 1951 D. Penikas su P. Ališausku įsteigė Vagos leidyklą. 1951—1953 veikė J. Kapočiaus knygų leidykla. B. leidžiama Lietuvos okupantus palaikanti Laisvė.

Brookline JAV Massachusetts valstybės miestas, Bostono priemiestis (už 3 mylių į pietų vakarus); 57.600 gyventojų (1950). B. įkurtas 1635 ir apima buvusias atskiras vietoves Cottage Farm, Longwood Coolid-ge Corner ir Reservoir. B. gyvena ligi 500 lietuvių. Organizacijos: 1941 XII 20 įsteigta SLA 308-ji kuopa, 19.14 X 3 ALT Sandaros 7-ji kuopa.

Brooklyno tiltas, Brooklyn Suspension Bridge, jungia Brooklyną su Manhattanu per šiauriausiąją East River sąsiaurio vietą. Suprojektuotas ir pradėtas statyti 1870 J. A. Roeblingo, baigtas 1883; 1825 m ilgio. Ligi 1904 B. T. buvo vienintelis tiltas per East River.

Brooks 1) Maria (Gowen; 1795-1845) JAV poetė. Išsp. Zophiel or the Bride of Seven 1833.

2) Richard Edwin (1865—1919) JAV skulptorius. Studijavo Paryžiuje. Jo darbo statulų yra įvairiuose JAV miestuose, pvz. Thomas Cass statula (Bostono sode), o vienas geresniųjų darbų — Bangų giesmė (Metropolitan muzėjuje).

3) Van Wyck (g. 1886) JAV literatūros kritikas. Pirmoje knygoje The Wine of Puritans 1909 teigia apie didelę puritonų įtaką Amerikos gyvenimui. Išsp. America’s Coming of Age 1915, The Ordeal of Mark Twain 1920, biografijos H. James, Emerson 1932. 1937 už The Flowering of New England laimėjo Pulitzerio premiją. Indian Summer 1940, The Times of Melville and Whitman 1947, Essays Old and New 1948.

Brooks Kanados, Albertos provincijos miestelis; 3000 gyventojų. Daugiausia išaugusi su žemės ūkiu susieta pramonė — maisto konservavimas, malūnai, bulvių ir sėklų rūšiavimo įstaiga, pieninė. B. ir apylinkėje yra 24 šeimos lietuvių. 8 šeimos mišrios.

Broqueville (1860—1940) belgų politikas keliais atvejais ministeris pirmininkas (1911—1918, 1932—1934), 1919 senatorius.

Brosboil Carl (1816—1900) danų rašytojas. Slapyvardis Carit Etlar. Istorinių ir kitų romanų autorius. Išsp. Smuglerens son 1839, Droningens Vagtmester 1855, Minder fortalt af ham selv 1896—1913, Viben Peter 1875.

Brosmius brosme Ase. menkių šeimos žuvys. šviesiai durpinės spalvos. Savo verte lygsta menkei.

Brosse Salamon (1565 — 1626) prancūzų architektas, statęs daug įvairių pastatų karaliams Henrikui IV ir Liudvikui XIII. Žymiausi pastatai yra Luxemburgo rūmai Paryžiuje. Prancūzų renesanso atstovas, pavyzdį ėmęs iš Italijos, bet derinęs su hugenotišku griežtumu.

Brosses Charles (1709—1777) prancūzų geografas ir istorikas, pirmas paskelbęs žinių apie Herkulanumo iškasenas, pirmas pavartojęs Australijos Polinezijų vardus. Išsp. Histoire des navigations aux terres australes 1756, Histoire de la république romaine 1777.

Brosset Marie Félicité (1802-1880) prancūzų orientalistas. Jam paskelbus Chronique Géorgienne ir Grammaire des langues géorgiennes 1834, nuo 1836 buvo pakviestas Petrapilio universiteto gruzinų ir armėnų literatūros profesoriumi, 1838 Mokslo akademijos narys, nuo 1855 nuolatinis Petrapilio akademijos sekretorius. Paskelbė ligi 2% šimto darbų iš gruzinų ir armėnų kalbos, literatūros, istorijos ir archeologijos, tarp jų Histoire ancienne de la Géorgie 1849, Histoire moderne de la Géorgie 1856—1858, Les ruines d’Ani 1860—1861, Collection d’historiens arméniens 1874—1876. Laikomas gruzinų kalbotyros kūrėju.

Brošė (pr. broche) ž. Sagė (sagtis, Filė (lot. fibula, vok. Fibel).

Brošiūra (pr. brocher — knygos lapus susiuvinėti) iš formos kiekviena nedaugelio puslapių knygutė, netinkanti įrišti (paprastai 48 psl.); iš turinio — tai trumpi raštai, dažniausiai politinio ar šiaip visuomeninio turinio. Kiekvieno krašto bibliografijoje B. daro žymiausią dalį, tačiau knygų produkcijoje vaidina nežymų kultūros vaidmenį, nes dažniausiai reikšminga tik tam momentui, šiapjau B. turi daugiau rašytojų, kaip skaitytojų, ir platinamos nemokamai. Pasidaro reikšmingos labiau

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai