Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/281

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


įtemptais politiniais laikais (revoliucijos ir kt.).

Brošiūravimas darymas knygos iš palaidų knygos lankų, tuos lankus lankstant ir kitu būdu jungiant. Kad B. lankai nesipainiotų, pradžioje jie buvo žymimi eilinėmis raidynų raidėmis (išsibaigus raidynui, jie buvo žymimi dvigubai, trigubai ir t. t.) vadinamomis kustošiais. Be to, kiekvieno puslapio pabaigoje buvo žymima tolesnio puslapio pradžia. Iš to ilgainiui susidarė ir puslapių paginavimas, tačiau lankų žymėjimas neišnyko ligi šiol, tik raidės pakeistos skaitmenimis. Kai vienoje spaustuvėje spausdinama daug įvairių vieno formato knygų, tai lanko pirmo puslapio apačioje smulkiomis raidėmis dar pažymima ir trumpa knygos antraštė. Tai palengvina knygą pažinti ir tada, kai knygai susidėvėjus, yra dingęs antraštinis lapas.

Brotherhood religinis socialinis sąjūdis Anglijoje, prasidėjęs 1875. žmonių visuomenės pagrindan B. nori padėti krikščioniškąją brolybę. B. remia kooperaciją, žemės klausimu remiasi Henry Georgo idėjomis, gina darbininkų interesus. B. išlaiko apsčiai labdaros įstaigų, kurios rūpinasi materialiaisiais, intelektualiaisiais ir moraliaisiais narių reikalais. Brolijų federacija įkurta 1919, jungianti apie 2000 draugijų daugiau kaip su milionu darbininkų.

Brotherus Viktor Ferdinand (1849-1929) suomių biologas, pažinęs ir aprašęs visų žemės rutulio kontinentų samanas. Pradžioje daugiausia tyrė Suomijos ir Europos samanas, nuo 1888 pradėjo gilintis ir į egzotinių kraštų augaliją. Englerio Prantlo veikale — Die Natürlichen Pflanzenfamilien — aprašė samanas. Išsp. Bryotheca Fennica 1910—1916, Die Laubmoose Fen-noskandias. 1927 Bo,nno universitetas suteikė jam garbės daktaro laipsnį. Lietuvos universitete B. patikrino botanikos kabineto surinktus pirmuosius samanų rinkinius, iš viso 500 egzempliorių.

A. Minkevičius V. F. B. — Kosmos 1929.

Brouckėre Louis (1870—1951) belgų politikas, Belgijos socialistų vadas. I pas. karo metu palaikė socialistų dalyvavimą koalicinėje vyriausybėje. Ligi II pas. karo socialistų internacionalo pirmininkas, dėl amžiaus atsisakęs 1940. Po I pas. karo Belgijos atstovas Tautų Sąjungoje. 1925—1932 senato narys. Briuselio universiteto profesorius, nuo 1926 akademijos narys. Paskiau Belgijos augščiausiojo teismo narys. Nuo 1907 Le Peuple redaktorius. Išsp. Le contrrėvolution en Allemagne 1925.

Brougham Henry Peter (1778—1868) anglų politikas, nuo 1810 parlamento narys. žymiausias XIX a. anglų kalbėtojas. 1829 įstatymo apie katalikų emancipaciją ir 1830 apie vergijos panaikinimą iniciatorius. 1832 rėmė Anglijos parlamento reformos reikalą, 1835 pravedė Municipal Reform Bill. Nuo 1830 lordas kancleris. Rūpinosi plėsti augštąjį mokslą plačiuose visuomenės sluogsniuose, organizuodamas vad. mechanics institutions. Londono universiteto steigimo pradininkas. Jo raštai išspausdinti -1872—1873 (11 tomų).

Broumov, vok. Braunau; žiemryčių Čekijos miestas; 4557 gyventojai (1953). 1305 įkurtas benediktinų vienuolynas; išvarytieji vokiečiai vienuoliai įsikūrė Rohre. 1618 protestantų bažnyčią uždarius, kilo protestantų pasipriešinimas — sukilimas, kuriuo prasidėjo trisdešimtmetis karas.

Brounov Petr (1852—1927) rusų meteorologas, nuo 1890 Kijeve, žemės ūkio meteorologijos iniciatorius. Nuo 1904 redagavo Trudy po selskochoziaistvennoj meteorologu.

Broussonetia papyrifera Vent. Moraceae šeimos Malajų salyno, Japonijos ir Didžiojo vandenyno salų medis, iš kurio plaušų dirbamas vad. kinų popierius. Lapai vartojami šilkaverpio vikšrams maitinti. Gali augti vidurinėje Europoje. Pavadintas prancūzų botaniko P. M. Broussonet (1761 —1807) vardu.

Browder Earl Russel (g. 1891) JAV buvęs komunistų vadas, 1930—1945 komunistų partijos sekretorius. 1936 ir 1940 komunistų kandidatas į JAV prezidentus. 1944— 1945 Daily Worker redaktorius. II pas. karo metu, Hitleriui užpuolus sovietų sąjungą, skelbė bendradarbiavimo būtinumą su kapitalistiniais kraštais. 1946 pasitraukė iš partijos. Išsp. The Communism in the United States 1935, The People Front 1938, The Second Imperialist War 1940, Victory and After 1942, War or Peace with Russia 1947.

Brouwer, Brauwer Andriaen (1606-1638) flamų tapytojas. 1620 pateko į Harlemą ir kurį laiką mokėsi iš Frans Halso. Greit ne tiktai pasireiškė genialus tapytojas, bet ir jo kūryba turėjo didelės įtakos olandų tapybai. 1631 Antverpene gyvena girtuoklio gyvenimą. Smuklių pažinimas duoda medžiagos jo kūrinių siužetams, — vadinamajam „smuklės stiliui”. Nedideli, nervingai daryti jo paveikslėliai — tai šiltų, sultingų dažų švelniausioji gama. Tuo jis veikė kitų kūrybą.

Brown 1) Addison (1830—1913) JAV teisininkas ir botanikas. Vienas iš New Yorko botanikos sodo steigėjų (1891). Išsp. Illustrated Flora of the Northen United States and Canada 1896—1898 (nauja laida su N. L. Brittonu 21913), The Elgin Botanical Garden and its Relation to Columbia College and the ¡New Hampshire Grants 1908. įtemptais politiniais laikais (revoliucijos ir kt.) . Brošiūravimas darymas knygos iš palai­ dų knygos lankų, tuos lankus lankstant ir kitu būdu jungiant. Kad B. lankai nesipai­ niotų, pradžioje jie buvo žymimi eilinėmis raidynų raidėmis (išsibaigus raidynui, jie buvo žymimi dvigubai, trigubai ir t. t .) va­ dinamomis kustošiais. Be to, kiekvieno puslapio pabaigoje buvo žymima tolesnio puslapio pradžia. Iš to ilgainiui susidarė ir puslapių paginavimas, tačiau lankų žymė­ jimas neišnyko ligi šiol, tik raidės pakeis­ tos skaitmenimis. Kai vienoje spaustuvėje spausdinama daug įvairių vieno form ato knygų, tai lanko pirmo puslapio apačioje smulkiomis raidėmis dar pažymima ir trumpa knygos antraštė. Tai palengvina knygą pažinti ir tada, kai knygai susidėvė­ jus, y ra dingęs antraštinis lapas. Brotherh ood religinis socialinis sąjūdis Anglijoje, prasidėjęs 1875. žmonių visuo­ menės pagrindan B. nori padėti krikščio­ niškąją brolybę. B. remia kooperaciją, že­ mės klausimu remiasi Henry Georgo idė­ jom is, gina darbininkų interesus. B. išlai­ ko apsčiai labdaros įstaigų, kurios rūpinasi materialiaisiais, intelektualiaisiais ir m o ra ­ liaisiais narių reikalais. Brolijų federacija įkurta 1919, jungianti apie 2000 draugijų daugiau kaip su milionu darbininkų. Brother us Viktor Ferdinand (1849-1929) suomių biologas, pažinęs ir aprašęs visų že­ mės rutulio kontinentų samanas. Pradžio­ je daugiausia tyrė Suomijos ir Europos samanas, nuo 1888 pradėjo gilintis ir į eg­ zotinių kraštų augaliją. Englerio Prantlo veikale — Die Natürlichen Pflanzenfami­ lien — aprašė samanas. Išsp. Bryotheca Fennica 1910—1916, Die Laubmoose Fen- noskandias. 1927 Bo,nno universitetas su­ teikė jam garbės daktaro laipsnį. Lietuvos universitete B. patikrino botanikos kabine­ to surinktus pirmuosius samanų rinkinius, iš viso 500 egzempliorių. A. Minkevičius V. F. B. — Kosmos 1929. Brouckėre Louis (1870—1951) belgų po­ litikas, B elgijos socialistų vadas. I pas. k a­ ro metu palaikė socialistų dalyvavimą k o­ alicinėje vyriausybėje. Ligi II pas. karo so­ cialistų internacionalo pirmininkas, dėl amžiaus atsisakęs 1940. Po I pas. karo Bel­ gijos atstovas Tautų Sąjungoje. 1925—1932 senato narys. Briuselio universiteto profe­ sorius, nuo 1926 akademijos narys. Pas­ kiau Belgijos augščiausiojo teismo narys. Nuo 1907 Le Peuple redaktorius. Išsp. Le contrrėvolution en Allemagne 1925. Brougham Henry Peter (1778—1868) anglų politikas, nuo 1810 parlamento na­ rys. žymiausias XIX a. anglų kalbėtojas. 1829 įstatymo apie katalikų emancipaciją ir 1830 apie vergijos panaikinimą iniciato­ rius. 1832 rėmė Anglijos parlamento refor­ mos reikalą, 1835 pravedė Municipal Re­ form Bill. Nuo 1830 lordas kancleris. Rū­ pinosi plėsti augštąjį mokslą plačiuose vi­ suomenės sluogsniuose, organizuodamas vad. mechanics institutions. Londono uni­ versiteto steigimo pradininkas. Jo raštai išspausdinti -1872— 1873 (11 to m ų). Broumov, vok. Braunau; žiemryčių Čeki­ jos miestas; 4557 gyventojai (1953). 1305 įkurtas benediktinų vienuolynas; išvarytie­ ji vokiečiai vienuoliai įsikūrė Rohre. 1618 protestantų bažnyčią uždarius, kilo protes­ tantų pasipriešinimas — sukilimas, kuriuo prasidėjo trisdešimtmetis karas. Brounov Petr (1852— 1927) rusų meteo­ rologas, nuo 1890 Kijeve, žemės ūkio mete­ orologijos iniciatorius. Nuo 1904 redagavo Trudy po selskochoziaistvennoj meteorolo­ gu. Broussonetia papyrifera Vent. Moraceae šeimos Malajų salyno, Japonijos ir Didžio­ jo vandenyno salų medis, iš kurio plaušų dirbamas vad. kinų popierius. Lapai var­ tojami šilkaverpio vikšrams maitinti. Gali augti vidurinėje Europoje. Pavadintas prancūzų botaniko P. M. Broussonet (1761 — 1807) vardu. Browder Earl Russel (g. 1891) JAV bu­ vęs komunistų vadas, 1930—1945 komunis­ tų partijos sekretorius. 1936 ir 1940 komu­ nistų kandidatas į JAV prezidentus. 1944—■ 1945 Daily Worker redaktorius. II pas. ka­ ro metu, H itleriui užpuolus sovietų sąjun­ gą, skelbė bendradarbiavimo būtinumą su kapitalistiniais kraštais. 1946 pasitraukė iš partijos. Išsp. The Communism in the Uni­ ted States 1935, The People Front 1938, The Second Imperialist War 1940, Victory and After 1942, War or Peace with Russia 1947. Brouw er, Brauwer Andriaen (1606-1638) flamų tapytojas. 1620 pateko į Harlemą ir kurį laiką mokėsi iš Frans Halso. Greit ne tiktai pasireiškė genialus tapytojas, bet ir jo kūryba turėjo didelės įtakos olandų ta­ pybai. 1631 Antverpene gyvena girtuoklio gyvenimą. Smuklių pažinimas duoda me­ džiagos jo kūrinių siužetams, — vadinama­ jam „smuklės stiliui” . Nedideli, nervingai daryti jo paveikslėliai — tai šiltų, sultingų dažų švelniausioji gama. Tuo jis veikė ki­ tų kūrybą. B ro w n 1) Addison (1830—1913) JAV teisininkas ir botanikas. Vienas iš New Yorko botanikos sodo steigėjų (1891). Išsp. Illustrated Flora of the Northen United States and Canada 1896— 1898 (nauja lai­ da su N. L. Brittonu 21913), The Elgin Botanical Garden and its Relation to Co­ lumbia College and the ¡New Hampshire Grants 1908. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ©1954 Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai