Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/284

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


krities tarybą, į prancūzų okupacinės valdžios sudarytą krašto tarybą ir pagaliau į krašto seimelį. Prancūzų okupacijos metu buvo Steputaičio direktorijos nariu ligi Klaipėdos atvadavimo.

2) Jurgis (g. 1872 XII 12 Vėveriškių k., Trušelių vi., Klaipėdos aps.) M. Lietuvos visuomenės veikėjas. 1894—1897 tarnavo Karaliaučiuje 16-me artilerijos pulke. 1899—1900 mokėsi augštesnėje Šilutės žemės ūkio mokykloje; 1916—1918 vokiečių armijos dalyvis vakarų fronte. Nuo 1889 drauge su vyresniuoju broliu Jokūbu pradeda dalyvauti lietuvių tautiniame darbe; prisideda prie Apžvalgos leidimo bendrovės įsteigimo. Aktyvus Lietuviškos kon-servatų partijos narys, kovojo dėl lietuvių teisių.

Brožik Vaclov (1854 —1901) čekų istorinių temų tapytojas. Nuo 1893 Prahos meno akademijos profesorius, žymesnieji paveikslai: šv. Jurgis 1879, Karaliaus Vladislovo pasiuntinybė į Paryžių 1878, Jono Huso nuteisimas 1883, Kolumbas Ferdinando ir Izabelės rūmuose 1884.

Bruay en Artois šiaurės Prancūzijos miestas Pas-de-Calais departamente, 33.000 gyventojų (1952). Akmens anglies kasyklos, geležies pramonė.

Bruce 1) James (1730 —1794) anglų keliautojas. Aptiko 'Nylo ištaką — Tano ež. Išsp. Travels to discover the source of the Nile 1790.

2) William Speirs (1867—1921) anglų poliarinių sričių tyrinėtojas. Apie savo ekspedicijas parašė veikalą Polar Exploration 19.11.

Bruch Max (1838—1920) kilimo žydas, vokiečių kompozitorius, nuo 1890 Berlyno konservatorijos profesorius. Komponavo oratorijas, instrumentinius veikalus. Ypač garsus jo smuiko koncertas g-moll ir veikalas violončelei bei orkestrui Kol iNidrei (hebraiškoji melodija). Operos Lorelei, Hermione.

Bruchnalski Wilhelm (1859—1938) lenkų literatūros istorikas. Nuo 1907 Lvivo universiteto lenkų literatūros istorijos profesorius. Išsp. Wizja Krasinskiego 1913, Poezja polska sredniowieczna, Geneza Gra-žyny, žrodla historyczne Konrada Wallen-roda dr kt.

Brudhsai pievakarių Vokietijos (Baden-Württemberg) miestas pakeliui iš Mann-heimo į Stuttgartą; 18.000 gyventojų (1953). Elektros motorų, popieriaus, baldų, siurblių pramonė. Dideli rezidenciniai Speyer i o arkivyskupų rūmai (1722—1731) turi daug meno kūrinių. 1945 III 1 orinio puolimo metu ligi 65% viso miesto sunaikinta.

Brucinas alkaloidas, randamas strichnos (nux vomica) sėklose ir žievėje. Nuodinga medžiaga, savo veikimu panaši į strichniną.

Brucitas nidroksidų grupės mineralas, Mg(OH)2- B. dažnai turi geležies ar mangano deginio priemaišų, yra plokštelinės formos; kietumas 2, spalva balta, melsva, žalsva. Randamas JAV, Urale, Švedijoje, Italijoje, Kaukaze.

Bruckner Anton (1824—1896) austrų kompozitorius ir vargonų virtuozas. Laikomas artimu R. Wagnerio sekėju. Wagnerio stilių yra mėginęs perkelti simfoninėn mu-zikon. Gausioje bažnytinėje kūryboje artimesnis Haydno oratorijų tradicijoms. Jo kūryba begalinės kūrybinės fantazijos, bet dažnai kiek chaosinė ir formiškai išplėsta. Instrumentavimas labai spalvingas, einąs Wagnerio pėdomis (misingo pučiamųjų instrumentų vartojimas). Beveik ligi 50 metų amžiaus B. niekam nežinomas Linzo vargonininkas. Vėliau tapo Vienos konservatorijos profesoriumi ir universiteto lektoriumi. R. Wagneriui mirus, vagnerininkų buvo laikomas savo dvasios vadu ir; leidžiamas prieš J. Brahmsą. Orkestrui parašė devynias simfonijas, chorui su orkestru 3 mišias, didžiulius Te Deum ir Requiem, 125 psalmes, 1 stygų kvintetą.

W. Wolf A. B. 1948.

Brückner 1) Aleksandr (1834—1895) vokietis, istorikas, 1867—1871 Odesos, 1872 —1891 Dorpato (Tartu), 1891—1892 Kazanės universitetų profesorius. 1892—1896 Jenoje. Išsp. Die Europäisierung Russlands 1887, Materialy dlia žizneopisanija Panina 1888—1892, Istorija Petra Velikago 1882, Istorija Ekateriny II 1885.

2) Aleksander (1856 —1939) lenkų slavistas filologas, 1891—1924 Berlyno universiteto profesorius. Plataus masto mokslininkas, savo potyriais apėmęs proistorę, etnografiją, kultūros istoriją, kalbotyrą ir literatūros istoriją, kituose savo darbuose nevengęs ir politinės tendencijos. Svarbiausioji jo tyrinėjimo sritis buvo senovinė lenkų kalba ir literatūra. Sinteziniai jo kalbinių potyrių veikalai — Cywilizacja i język 1901, Dzieje języka polskiego 1908 (^1925), Geschichte des älteren polnischen Schiiftsprache 1922, Slownik etymologicz-ny języka polskiego 1927. Ypač dideli jo nuopelnai senovinei lenkų literatūros istorijai. Ištyręs daug archyvų, jis surado daug nežinomų tekstų (Kazania šwiętokrzyskie, daugybę pasaulinių ir tikybinių giesmių ir kt.), iškėlė aikštėn daug autorių ir veikalų, nušvietė senovinę lenkų epiką, dramą, kitatikių literatūrą. Išsp. Kazania šrednio-wieczne 1895—1896, Apokryfy polskie 1900 —1904, Psalterze polskie do polowy XVI w. 1902, Literatūra religijna w Polsce sredniowiecznej 1902 — 1904, Röznowiercy polscy 1905, Mikolaj Rej 1905 (21922). Savo sintezinę pažiūrą į visą lenkų literatūrą išdėstė veikaluose Dzieje literatury pols-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai