Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/289

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tarus. Vokietijoje studentų Varpo redakcijos narys, JAV Naujienų bendradarbis.

6) Kazys (g. 1903 IX 13 Vilkaviškio aps. Paežerių vi. Parausių k.) mokėsi 1917 — 1925 Marijampolės gimnazijoje, 1925 — 1926 ž. ū. Akad. miškininkystės skyriuje, 1926—1933 VDU gamtos matėm, fakulteto biologijos skyriuje, 1930 pas estų mokslininką P. Thomsoną studijavo durpynų mokslo ir žiedadulkių tyrinėjimo metodą. 1943 Vilniaus universitete gavo gamtos mokslų daktaro laipsnį, žemės ūkio Akad. docentas. Iš fitopatologijos ir botanikos srities spausdino žemės ūkio Akademijos Metraštyje, Kosme 1930—1934, Gamtoje 1938, Mūsų Giriose, ūkininko Patarėjuje. Atskirai išspausdino pagrindinę monografiją Kamanos 1937.

7) Mykolas (1884 VIII 10 Marijampolės aps. Šunskų vi. Piliakalnių k. — 1938 II 16 Newton, Pa., JAV). Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kun. seminarijoje, kur 1902—1905 buvo seminarijos choro dirigentas, ir 1903 seminarijos koplyčioje klerikai pirmą kartą lietuviškai užgiedojo Pulkim ant kelių. Kunigu įšventintas 1907 XI 17. Vikaras Vižainyje, Plokščiuose, Ilguvoje, Šunskuose. 1914 karo metu už žmonių gynimą nuo vokiečių rekvizicijų vokiečių buvo 2 mėn. kalintas Įsrutyje ir 10 mėn. Gūterloche, Vestfalijoje. Grįžęs buvo vikaras Simne, 1917 Paežerėlių bažnyčios rektorius, 1923 Sudargo klebonas, kur pradėjo statyti bažnyčią. 1931 už pamokslus turėjo 3 bylas, ir buvo nubaustas 2 mėnesius kalėti arba 500 litų pabaudos. Seminarijoje redagavo klierikų laikraštėlį Jaunuomenės Draugą, paskiau Bijūno ir Pabalimo slapyvardžiais bendradarbiavo Vadove, šaltinyje, 1905 Lietuvių Laikraštyje, Viltyje. 1935 atvyko į JAV ir čia dirbo ka-zimieriečių akademijos Newton, Pa kapelionu.

8) Motiejus (1824 I 24 Marijampolės aps. Šunskų par. Talkiškių k. — 1869 III 10 Plutiškėse) kunigas, rašytojas. Mokėsi Seinų kun. seminarijoje. 1848 VII 16 įšventintas kunigu, 1849—1854 Griškabūdžio vikaras, 1854—1857 vikaras Vilkaviškyje, ligi 1862 Pilviškiuose, 1863 Prienuose, paskiau ligi mirties Plutiškių administratorius. Parašu K. M. B. 1859 Suvalkuose išspausdino iš senojo Mokslo skaitymo perredaguotą ir ištaisytą Lamentorių lietuwiszką diel mažu wajku, spaudos draudimo metu susilaukusį ligi 20 leidimų. 1862 išsp. Rimo mokslą arba gražiausią dieną giwenime žmogaus, kuris buvo pakartotas 1878 m., o vėliau ir kun. M. Sidaravičiaus bei J. Antanavičiaus jo kiek sutrumpintą leidimą.J. Totoraičio tvirtinimu, B. 1859 buvo išleidęs ir maldų knygą. Bet greičiausiai, tai tik tebus buvęs jo paliktasis ir neišspausdintas rankraštis.

J. Totoraitis Iš musu atgijimo istorijos — Ateities Spinduliai 1916 N. 1.

Brundzienė-Vencevičiutė Bronislava (g. 1905 IV 28 Panevėžyje) dainininkė, Jono B. (4) žmona. 1913 atvyko į JAV. Mokėsi School of Musicianship for Singers. 1932 keletą kartų atstovavo lietuvius The Folk Festival Council of New York, 1933 švedų Meno, Muzikos ir Literatūros draugijos tarptautiniame parengime svetimtaučiams skaitė pranešimus apie lietuvių dainas, muziką, kultūrą. 1939 suorganizavo mergaičių tautinių šokių grupę ir per 10 metų su ja dalyvavo įvairiuose parengimuose. 1945 Chase National Banko New Yorke suruoštoje parodoje organizavo lietuviškos tautodailės skyrių. 1945 organizavo ir pirmininkavo Jaunųjų Moterų Draugijai Brooklyne, |N. Y.

Brune Guillaume Marie Anne (1763 — 1815) prancūzų maršalas, profesijos spaustuvininkas, vėliau publicistas. Nuo 1792 pradėjo karo tarnybą, 1804 pakeltas maršalu. Paliko ištikimas Napoleonui, ir dėl nenoro pasiduoti naujai valdžiai, buvo nužudytas.

Bruneau 1) Alfred (1857—1934) prancūzų kompozitorius, Wagnerio muzikos skleidėjas Prancūzijoje. Operų Le Rêve, L’Attaque au moulin, L’Ouragan, L’Enfant roi autorius. Parašė baletų ir orkestrinių kūrinių. Meno akademijos narys.

2) Charles (g. 1883) prancūzų kalbininkas. Paskutiniųjų tomų Histoire de la langue française 1939 — 1943 redaktorius. Išsp. Précis de grammaire historique 1937.

Brunehilda (534—613) Atanagildo visi-gotų karaliaus Ispanijoje duktė, nuo 566 Sigiberto, Austrazijos karaliaus žmona, vėliau Merovenso žmona. Jai prikišama nužudžius 10 karaliaus šeimos narių ir daugybę bajorų. Galiausiai buvo priešų nužudyta.

Brunei D. Britanijos protektoratas Borneo saloje; 5790 km2, 43.000 gyv. (1949). Klimatas karštas ir drėgnas: vidur, metų temperatūra 270 C,2540 mm lietaus (vidurio augštumose 5080 mm). Auginama ryžiai, sago palmės, cukrinės nendrės. Išvežama naftos gaminiai, kaučukas ir brang-medis. Administracinis B. centras, turi per 10.000 gyv. (1951). Pastatytas ant sijų.

Brunel 1) Marc Isambard (1769—1849) inžinierius išradėjas. Prancūzų didžiosios revoliucijos metu emigravo į JAV ir fen suprojektavo perkasą tarp Hudsono upės ir Champlain ežero. 1799 persikėlė į Londoną. Išrado pantografą, apskritą piūklą. 1824—1843 jo projektu padarytas perkasas po Temze.

2) Isambard Kingdom (1806—1859) Marco (1) sūnus, anglų inžinierius, pasižymėjęs geležinkelių tiesimu tiltų bei garlaivių statyba.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai