Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/306

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


IX 13 — 1915 III 1 ėjo tos akademijos rektoriaus pareigas, bet kaip nelenkas, nebuvo rektoriumi skiriamas. Mariono generolo, kun. prof. Matulaičio-Matulevičiaus buvo atšauktas į Marijampolės vienuolyną, bet dėl vokiečių okupacijos negalėjo ten sugrįžti, ir todėl 1915—1916 ėjo kunigo pareigas lietuvių tremtinių kolonijoje prie Maskvos (Izmailovskaja Rošča) ir mokė jų pradedamojoje mokykloje. 1916 grįžo į Petrapilį. Profesoriaudamas akademijoje, ir vėliau bendradarbiavo laikraščiuose ir žurnaluose Przegląd Katolicki, Vilniaus žiniose, Lietuvių Laikraštyje, Nedėldienio Skaityme, Draugijoje, šaltinyje, Vadove, Viltyje, Vienybėje, Wiadomosci Archydy-ecezyalne, Wiadomosci Košcielne, Ateneum Kaplanskie, Messager de 'Sacrė Coeur (Belgijoje), New World (Chicagoje). Tuomet atskirais leidiniais išsp. Apie Dievo buvimą 1908, švenčiausios Panelės Apsireiškimą Lourde 1909 (31943, lot. sutrumpinimas 1907), Tikėjimo dalykus 1913.

1916 VIII 24, gavęs marionų vienuolijos generolo įsakymą vykti pas JAV marionus į Chicagą, per Suomiją, Švediją, Norvegiją, Angliją, Prancūziją ir Italiją (politiniais sumetimais nebuvo Šveicarijon įleistas) pasiekė Neapoli, iš kur išplaukė 1916 X 16 ir XI 3 pasiekė Brooklyną. 1917 II 1—VII 31, 1918 XII 1 — 1921 redagavo dienraštį Draugą. 1917 VIII 24 — 1918 V 31 Sheboygan, Wis., lietuvių parapijos klebonas, 1918 VI 1 — 1921 VII 30 Waukegan, 111. klebonas. Chicagoje nuo 1918 XII 16 buvo ir šv. Kazimiero seserų vienuolyno kapelionu ir jų akademijos religijos mokytoju. Amerikoje 1920 įkūrė religinį savaitraštį Laivą ir atskirai išsp. Apie Apšvietą 1918, Tikėjimo kriterijus 1919, žmogus ir gyvulys 1920, Katalikų tikyba sulig Apaštalų sudėjimo 1921. Marionų generolui vysk. Matulevičiui įsakius, 1921 VII grįžo Lietuvon, tarp kito ko atgabenęs į Lietuvą ir visą buvusią kun. Burbos ir J. Žilinsko surinktą lituanistinę biblioteką, kurią vėliau perdavė įkurtojo Lietuvos universiteto bibliotekai. Vysk. Karevičiaus pavestas, paruošė teologijos fakulteto planą ir, Romon nuvykęs, jį įteikė popiežiaus Studijų Kongregacijai. 1922 II 16 įkūrus Lietuvos universitetą, buvo paskirtas teologijos filosofijos fakulteto branduolin fundamentalės teologijos katedros vedėju, ord. profesoriumi, 1922 IV — 1923 VIII 30 to fakulteto dekanas, 1923 IX 1 — 1924 IX 1 universiteto prorektorius, 1924 IX 1 — 1925 IX 1 rektorius, 1925 IX 1 — 1926 IX 1 vėl teologijos filosofijos fakulteto dekanas. 1921 Kaune redagavo Laisvė dienraštį, 1922—1929 nuolat bendradarbiavo Ryte, Lietuvoje, šaltinyje, Tiesos Kelyje, Kosme ir atskirai išsp.: Trumpa apologetika 1922 (31926), Fundamentalinės teologijos kursas 1923 (21926), Rekolekcijos kunigams 1925, Teologijos enciklopedijos kursas 1925, Trys pamokslai apie girtybę 1925 (21939 — Pabuskite girtieji).

1927 I 27 mirus marionų atgaivintojui ir pirmajam generolui arkivyskupui Matulevičiui, B. nuo 1923 buvęs generolu pavaduotoju, 1927 VII 12 nepaprastajame vienuolijos kapitulos susirinkime Vilanuose (Latvijoje) buvo išrinktas marionų generolu, o 1928 IX 1 iš universiteto atsistatydinęs, išvyko Romoje gyventi. Jam einant marionų generolo pareigas, buvo įkurti nauji namai Panevėžyje, žemaičių Kalvarijoje, Rėzytėje (Latvijoje), Washingtone ir Thomsone, Conn. Patvirtinti vienuolijos statutai, pati vienuolija buvo oficialiai suskirstyta į Lietuvos, Lenkijos ir Amerikos provincijas. Nuo 1928 treji namai Romoje yra tiesioginėje vyriausios kapitulos valdžioje. Tuo pačiu laiku B. parašė instrukcijas vienuolijos nariams parapijose, aukly-bos statutus, brolių pasauliečių apaštalavimo taisykles. Buvo sutvarkytos ir padidėjo medžiaginės vienuolijos pozicijos Marijampolėje, Drujoje, Rėzytėje, (Rėzėknėje), Bie-lianuose ir Marian Hills, III. šiuo laiku B. kaip Lietuvos atstovas dalyvavo tarptautiniuose eucharistiniuose kongresuose Australijoje Sydney mieste 1928, šiaurės Afrikoje Kartaginoje 1930 ir Airijoje Dubline 1932. Pirmasis iš Lietuvos buvo išrinktas tų kongresų nuolatinio komiteto garbės nariu. 1933 VII 19 antrą kartą buvo išrinktas vienuolijos generolu, bet Vatikanas buvo jį numatęs kitoms pareigoms. Nuo 1929 B. buvo popiežiaus komisijos Rusijai patarėju, 1930 VII 6 buvo Romoje konsekruotas rytų apeigų vyskupu. Kaip titulinis Olimpo vyskupas tais pačiais metais aplankė rusų emigrantus aštuoniose šalyse. Iš vizitacijos grįžo 1930 X 4. 1931, ligi 1931 X vizitavo marionų provinciją Amerikoje. Popiežiaus komisijos Rusijai pavestas, 1932 XI 28 vyko vėl Amerikon katalikų misijų organizuoti tarp tenykščių rusų. Grįžo į generalinę marionų kongregaciją 1933 VI 23. 1933 X 27 vėl išplaukė Amerikon katalikų rusų misijų baigti organizuoti. 1934 V 26 išvykęs iš Amerikos, grįžo Romon, o iš ten 1934 VI 27 grįžo Lietuvon ir nuo 1935 IV 28 gyveno Kaune, šv. Gertrūdos (šaričių) bažnytėlėje, laikydamas pamaldas rytų apeigomis. 1935—1936 buvo Telšių kunigų seminarijos dvasios vadu. 1936—1939 buvo katalikiškosios misijos Lietuvos rusų tarpe vedėjas. 1939 VII gen. Cikotos vietoje vėl išrinktas marionų vienuolijos generolu, ligi .1951 pastoviai gyveno Romoje. 1949 aplankė Argentinos, š. Amerikos, Anglijos marionus ir lietuvius. 1951 III marionų generolo pareigų atsisakė. Be anksčiau su-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai