Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/315

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


200 metų po Gotamos, kalbėjo Gotamos kalba Ir valdė ten, kur dar buvo gyvų Gotamos pamokslų ir veiklos tradicijų. Be to, B. istorijoje Asoka buvo tas pats, kas krikščionybei yra apaštalas Povilas ir imperatorius Konstantinas Didysis. Reikia manyti, kad jie suprato Gotamos mokslą geriau, negu dabartiniai vienuoliai ir lamos 2500 metų po Gotamos ir Asokos. Todėl galima prileisti, kad B. pradžioje skelbęs žmonių gyvenimo tobulinimą ir tuo gavęs pradinės ekspansijos impulsą, vėliau, nesugebėjęs savo užsimojimų įvykdyti, pakeitė savo ideologiją, ir veiklos entuziazmo vietoje prasidėjo nusiminimo meditacijos ir susikūrė nirvanos mokslas. Reikia pasakyti, kad B. studijos vos tik teprasidėjusios. Jos yra apsunkintos B. literatūros gausumu, jo kalbų įvairumu ir Azijos kraštų istorijos ne-pilnumu. šioje srityje dar yra galimų didelių ir reikšmingų atradimų.

Didelės istorinės reikšmės turi klausimas apie B. ir krikščionybės santykius. Reikia manyti, kad pradžioje B. veikė krikščionybę, ir Rytų Išminčių legenda, puošianti Naujojo Testamento pradžią, būtų lyg karaliaus Asokos siunčiamųjų misionierių atgarsis. Be to, krikščionybės vienuolynai, buvę visiškai svetimi Izraelio ir Graikijos gyvenimui, labai panašūs į B. vienuolių organizaciją. Tačiau negalima paneigti, kad vėliau krikščionybė galėjo veikti ir B., ir pvz. Tibeto dvasinio valdovo, Dalai Lamos, suradimo ritualas yra lyg tos pačios Rytų Išminčių legendos modernus inscenizavimas.

B. nemažos įtakos turėjo vakarų filosofijai, ypač Schopenhauerio ir Hartmanno pesimizmo doktrinai ir dabartinių egzistencialistų (Jaspere) pažiūroms. Tačiau negalima nepastebėti, kad Schopenhauerio laikais B. dar visiškai nebuvo žinomas, nes, jau nekalbant apie Asokos ediktus, net Palio kanonas ne tik dar nebuvo išverstas, bet niekas dar nežinojo net jį esant. Antra vertus, vakarų civilizacija veikia B. Ji padarė budistų raštus prieinamus patiems budistams, ir savo studijoms bei susidomėjimu patį B. žadino iš jo letargo. Didelės reikšmės klausimas, kaip sovietinamųjų kraštų (Kinijos ir Tibeto) budistai išsilaikys naujoje padėtyje, gresiančioje B. egzistencijai.

J. J. M de Groot Le Code du Mahayana en China 1893; R. F. Johston Buddhist China 1913; Kenneth J. Sanders Epochs in Buddhist History 1924; Edward J. Thomas The Life of Buddha 1927; The History of Buddhist Thought 1933; V. Stankevičius žvaigždė iš Rytų 1936; (”) Der Stern vom Morgenlande 1937; V. Stanka The Great Age of World History 1946; Ch. Eliot Japanese Buddhism 1935 ; Glasenapp Die Weisheit des Buddha 1946; C. H. S. Ward Buddhism 1947 — 1952; E. Conze Buddhism 1951.
Tekstai; Sacred Books of Buddhista I — XX 1889—1952, and the Sacred Books of the East; W. E. Soothhill The Lotus of the wonderful Law, or the Lotus Gospel 1930.

Budkevičius Konstantinas (1867 —1923 III 3) kunigas, mokėsi Mohilevo kun. seminarijoje ir Petrapilio kunigų akademijoje. Klebonavo Petrapilyje prie šv. Kotrynos bažnyčios, dekanas ir arkivyskupo Cieplia-ko generalvikaras, 1923 III 21—26 drauge su Ciepliaku ir 14 kitų katalikų kunigų Maskvos revoliucinio tribunolo teistas už bažnytinių indų neatidavimą ir vaikų mokymą religijos. 1923 II 30 (Didįjį penktadienį) sušaudytas.

Mc Cullagh-Kaspohl Verfolgung dės Christentums durch die Bolschewiken 1926.

Budko Josel (1888 Lenkijoje — 1940) žydų tapytojas ir grafikas. 1905—1910 išėjo meno mokyklą Vilniuje. Nuo 1910 gyveno Berlyne, nuo 1933 Šveicarijoje. Svarbesni paveikslai: Mozė, Jokūbo sapnas, Siuvėjas. Iliustravo žydų rašytojų Pereco šolome Aleichemo, Ašo, Bialiko knygas.

Budny 1) Benjamin (Bieniasz ; XVI a.—m. po 1624). Gimė ir gyveno Lietuvoje. 1588 įsimatrikuliavo Karaliaučiuje kaip Beniaminus Budneus, nobilis lithuanus. Manoma, kad buvęs Simono B. brolis ar sūnus. 1594 pradėjo tarnauti pas Kr. Radvilą. 1621 Lorichius išleido B. ir kt. laidotuvių giesmes, skirtas J. Radvilai. Išsp. Historyja Krotofilna o kupcu 1583, Apoph-tegmata 1599, Ksiągi o przyjazni 1603.

2) Simonas XVI a. arionizmo Lietuvoje skleidėjas. Bus gimęs rytų Lietuvoje. Mokslus ėjo Krokuvos universitete. Mykolui Radvilui Juodajam Šveicarijos reformacijos šalininku pasiskelbus, jo B. buvo pakviestas kunigu Kleckan. 'Nuo to laiko B. buvo Radvilos padėjėjas reformacijos idėjoms skleisti. Jis išvertė Liuterio katekizmą gudų kalba ir išleido (Nesvyžiuje 1562. Iš katalikų pusės reformacijai gresiant, B. stengėsi sujungti įvairių krypčių disidentus. Sandomiro sinodo pasitarimų metu buvo susitarta su visais disidentais. Tik arionai, arba antitrinitoriai, buvo nesukalbami. Vėliau B. pats pasidavė ariono Blandratos įtakai. Pradžioje slaptai skleidė Arijaus mokslą, paskiau, išvertęs bibliją lenkų kalba, viešai stojo platinti naujojo tikėjimo. Arijaus mokslą B. išplėtojo iki kraštutinumo. Jis skelbė, kad Kristus buvęs tik žmogus, ir todėl jį garbinti ir jam melstis draudė. Iš čia ėjo ir menkas Naujojo Testamento vertinimas, palyginus su Senuoju Testamentu. B. Senajame Testamente matė tikrąją normą, kurios Naujasis Testamentas nepanaikinęs, tik išvadavęs nuo išorinių nereikalingų varžtų. Jo šalininkai žengė dar toliau: įsteigė „pusiau žydžiuojančią" atskalą (semiiudei, iudaisantes), kurių centras buvo Vilniuje ir kuriems priklausė net žymių Lietuvos bajorų. Būdamas šios sektos, B. mokė, kad siela esanti tik žmogaus gyvybė arba jo kūnas, o sielos pomirtinis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai