Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/333

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Slapyvardžiais Kadagys, V. Kadugys rašinėjo eilėraščius ir straipsnius Aušrinėje, Vilniaus žiniose, Lietuvos žiniose, Lietuvos Ūkininke. I pas. karo metu mobilizuotas ir dalyvavo Rumunijos fronte. Grįžęs į Lietuvą dirbo Marijampolės apygardos teismo tardytoju, prokuroru ir ligi 1944 apygardos teismo teisėju. 1944 išvyko į Vokietiją, paskiau į JAV.

Bukėjo orda chano Bukėjo vardu pavadinta kirgizų orda, įsikūrusi Volgos upės kairiajame krante. Dalis kirgizų 1749 išsirinko savo chanu Bukėją, kuriam rusų caras Povilas I davė leidimą su savo orda pavolgyje apsigyventi. Nuo 1876 B. O. buvo paversta paprastu rusišku administraciniu vienetu.

Bukėnas Jurgis (g. 1890 VIII 4 Panevėžio aps. Kupiškio vi. Bukonių vs.) visuomenininkas. Jau prieš I pas. karą buvo policijos persekiojamas už jaunimo organizavimą. Vokiečių okupacijos metu už politinę veiklą sėdėjo kalėjime — kam platino parašytus atsišaukimus bei laikraštėlį. 1918 vedė slaptą Kupiškio jaunimo ratelį. Lietuvos Nepriklausomybės metu daugiausia veikė kooperacijos ir savivaldybių srityje. 1920—1924 Panevėžio apskrities valdybos pirmininkas. ,Nuo 1908 pradėjo rašinėti į lietuvių spaudą — Lietuvos Ūkininkui, Lietuvos žinioms, Jaunimui. Leido ir redagavo jaunimo laikraštėlius — Gojelį, Jaunimėlį, Liuosą Kelią, Laisvės Kelią.

Buketas 1) gėlių puokštė. B. sudedamas iš gyvų, sausų ir dirbtinių gėlių.

2) Vyno kvapas ir skonis, pareinąs nuo vynuogių rūšies, vyno darymo būdų ir laikymo laiko bei priemonių.

Bukevičius 1) Romanas (g. 1890 VII 8 Vilkaviškio aps. Gražiškiuose). 1909 baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1914 karui prasidėjus, mobilizuotas, 1916 Maskvoje baigė karo mokyklą, 1929 LU teisių fakultetą. 1905 dalyvavo Veiverių mokytojų seminarijos mokinių streike, kur buvo reikalaujama visus dalykus dėstyti lietuviškai. Už tai 1906 sėdėjo Marijampolės kalėjime. Paskiau buvo 'Naujamiesčio Panevėžio aps. ir Bilaišių Zarasų aps. pradžios mokyklų mokytojas. Karo metu tarnaudamas rusų kariuomenėje, 1917 Tambove suorganizavo lietuvių karių sąjungą ir buvo jos atstovu lietuvių seime Petrapilyje. 1920 grįžęs į Lietuvą, stojo į Lietuvos kariuomenę. 1929 pulkininkas leitenantas. Spaudoje dalyvavo nuo 1906, įvairiais slapyvardžiais bendrar darbiaudamas Vilniaus žiniose, Lietuvos ūkininke, Lietuvos žiniose, Nepriklausomojoje Lietuvoje, Karyje, Mūsų žinyne, Karde, XXVII Knygų Mėgėjų Metraštyje, Lietuvos Praeityje. 1940 bolševikų išvežtas į Sibirą.

2) Sergijus (g. 1888 XI 7 Marijampolėje) karininkas. 1907 baigė Veiverių mokytojų seminariją ir kartu su kitais už dalyvavimą seminarijos mokinių streike 1906 sėdėjo Marijampolės kalėjime. Mokytojavo Pumpėnuose ir Gargžduose. Įvairiais slapyvardžiais 1905—1914 bendradarbiavo Vilniaus žiniose, Lietuvos ūkininke. Už dalyvavimą Vilniaus Aušros draugijoje ir ypač už darbą kaimo jaunimo tarpe, jų slaptas bibliotekėles steigiant, rusų administracijos buvo pašalintas iš mokytojų ir ištremtas iš Kauno gubernijos. 1909—1914 mokytojavo Švėkšnos privačioje lietuvių mokykloje. 1914 karui prasidėjus, pasitraukė į rytus ir ligi 1917 buvo lietuvių tremtinių mokyklų mokytoju Tambove ir Kineš-moje. Mobilizuotas 1917 baigė Poltavon evakuotą Vilniaus karo mokyklą. Ligi karo pabaigos tarnavo rusų kariuomenėje. 1919 grįžo į Lietuvą ir stojo į Lietuvos kariuomenę. Baigė Vytauto Didžiojo augš-tuosius karininkų kursus. Nuo 1929 majoras.

Bukh Niels (1880—1950) danų gimnastas, Fiunų saloje Ollerupe įkūręs plačiai išgarsėjusią gimnastikos mokyklą.

Bukinistas (pr.) senų knygų prekiautojas, senų, vartotų knygų prikėjas, maini-ninkas. šių verslininkų atsirado XVIII a. Italijoje ir Prancūzijoje, o iš ten jų paplista ir kitur. Nuo antikvarų B. skiriasi tuo, kad prekiauja visokiomis vartotomis knygomis.

Bukiškis Šiaulių aps. Gruzdžių vi. upelis, Švėtės (Mūšos—Lielupės) dešinysis intakas, visas kanalizuotas, 11 km ilgio. Į švėtę įteka 103,6 km nuo jos žiočių. Kairysis intakas Višpuolis.

Bukolika (gr.) idiliškas eilėraštis, vaizduojąs paprastų žmonių, dažniausiai piemenų, kasdieninio gyvenimo scenas, žymiausias graikų B. rašytojas buvo Teokritas.

Bukolinė poezija ž. Pastoralės.

Bukonys Ukmergės aps. Panoterių vi. bažnytkaimis ir dvaras. Bažnyčia statyta 1790, atstatyta 1916—1917.

Bukonių miškas Ukmergės aps. Panoterių vi. 28 ha ploto. Eglynas su ąžuolu.

Bukota 1) Antanas Tamošius (1808 Marijampolės aps. Liudvinavo vi. — 1876 IX 19 Paryžiuje). Mokėsi Seinų vaiva-dinėje mokykloje, Lomžoje ir Varšuvos universiteto teisių fakultete. Grynas lietuvis, kuris savo gimtąja kalba telaikė lietuvių kalbą. 1830—1831 dalyvavo Lenkijos sukilime, ir ties Grochovu buvo sužeistas. Po to emigravo į Prancūziją, kur, gyvendamas ir tikėdamasis Lietuvon grįžti, pasiėmė savo jaunesniojo brolio, vėliau į Rumuniją emigravusio, Antano (1827—1892) vardą. Prancūzijoje baigė tiltų ir plentų mokyklą ir tiesė geležinkelius Kanadoje. 1841 su-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai