Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/347

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


reiškiama ir kova su bažnytinių teisių siau-rinimu. B. in C. D. tekstas galutinai nusistojo popiežiaus Urbono VIII laikais. Nuo antrosios XVI a. pusės prieš ją pradėjo kovą Habsburgai, Burbonai. Jos skelbimą 1770 sustabdė Klemensas XIV. Kaikurie jos posakiai dar kartojami 1869 buloje Apostolicae sedis ir iš dalies yra perėję į Codex juris canonici.

Seniausias žinomas lietuviškas B. in C. D. vertimas buvo išlikęs Šiluvos bažnyčios Liber processum tarp raštų, atsiųstų 1641— 1643. Tai popiežiaus „Grigaliaus Trečiojo lieko” bulės vertimas, o kadangi popiežius Grigalius XIII mirė 1585, tai, greičiausiai, ji buvo išversta lietuviškai dar prieš 1585, o 1641—1643 jos tebuvęs pasiųstas vėlesnysis nuorašas. Greičiausiai, ją bus išvertęs Mikalojus Daukša, dar 1579 žadėjęs popiežiaus nuncijaus auditoriui Pakului ją paskelbti. 1633 Vilniaus sinodo nutarimuose buvo išspausdintas lotyniškas popiežiaus Urbono VIII analogiškas bulos tekstas, o žemaičių vyskupijos ketvirtojo sinodo nutarimų rinkinyje, išspausdintame 1647 (Sy-nodus Quartus Diócesis Samogitiae), buvo •duotas ir lietuviškas jos vertimas (Groma-ta arba istatimas Urbono Aszmoio Popiežiaus). Jo vertėjas dar nėra nustatytas, bet, spėjama, kad ją būsiąs galėjęs išversti tuo laiku buvęs Lietuvos jėzuitų provinciolas kun. Jonas Gruževskis ar kuris iš kitų jėzuitų žemaičių — D. Butvilą, Z. Liauksminas, S. Tupika. šis vertimas, kiek trumpintas ir vietomis kiek pakeistas, 1690 buvo pakartotas rinkinyje Collectanea Constitu-tionum Synodalium Diócesis Samogitiensis, vad. Constitutiones Pacovianae.

E. Göller Geschichte der päpstlichen Pönitentia-rie I—II 1907—1911; Vac. Biržiška Nežinomi senieji lietuviški tekstai 1931; (”) Senųjų lietuviškų knygų istorija I 1953.

Bullant Jean (apie 1510—1578) prancūzų architektas. 'Nuo 1557 karaliaus rūmų architektas. Jo projektais pastatyti rūmai: Chantilly, Tuilerier, Fontainebleau, Cham-bord. Išsp. Règle générale d’architecture 1564.

Bullarium, bulariumas 1) bulų rinkinys. 2) Popiežių raštų (ne vien bulų) rinkinys, pradėtas rankioti nuo XVI a. vidurio.

Bullatus — paskirtas, pramintas, pavadintas daktaru, magistru ne universitetui išrinkus, bet bulomis paskelbtas karalių, valdininkų, palatinų. Jie paprastai būdavo menkos inteligencijos, siauro proto, vidutiniško išsilavinimo žmonės, kuriuos pajuokdami ir vadindavo bullati doctores, bullati magistri, — atseit, visai užimamai vietai netinką. Būdavo ir bullati profesores. Iš dalies šitaip tinka ir įvairiems ne už mokslo nuopelnus renkamiems garbės daktarams, niekada neprofesoriavusiems „profesoriams”.

Bulletin 1) mėnesinis žurnalas, nuo 1934 leidžiamas šv. Vardo dr-jos šv. Juozapo par. Waterbury, Conn., anglų ir lietuvių kalbomis.

2) The Bulletin — mėnesinis laikraštis, leidėjas Lietuvių R. Katalikų Studentų Sąjunga. N. 1 išleistas 1943 Chicagoje.

Bulletin Lithuanien. Nuo 1951 IV : V Paryžiuje Lietuvos pasiuntinybės leidžiamas informacijų ir dokumentacijos biuletenis, S. Bačkio redaguojamas.

Bullinger Heinrich (1504—,1575) šveicarų reformatorius, laikęs santykius su kitų kraštų reformatoriais ir stengęsis išlyginti nesutarimus reformatorių tarpe. 1563 su savo globojamais Tūbingeno universiteto studentais lietuviais jį buvo aplankęs ir Jurgis Zablockis.

B. išsp. Confessio Helvetica 1536 (naujas leidimas vokiečių kalba — Das zweite Helvetische Bekenntnis 1936). 1549 su Kalvinu sudarė Consensus Tigurinus (Baselio sandorą), kur išlyginti Kalvino ir Zwing-lio mokslo prieštaravimai.

Bull John pašiepiamas anglų prievardis, reiškiąs anglą, anglų tautą. B. J. yra kilęs iš Arbuthnoto veikalo History of John Bull 1712, kur buvo pašiepiamas kunigaikštis Malborough, teisinęs Johno Bullinbro-ko nuomonę, kad neišsimoką kariauti su Prancūzija. B. J. čia buvo vaizduojamas smarkus, ūmus, ambicingas, siauraprotis, užsispyrėlis, lengvai suvedžiojamas, plačia-veidis, storas. B. J. vardą itin išpopuliarino žurnalas Punch.

Bullit William Christian (g. 1891) JAV diplomatas. 1919 dalyvavo Versailles taikos konferencijoje. 1933 —1936 JAV atstovas Sovietų Rusijoje, 1936—1941 Prancūzijoje, 1941—1942 Viduriniuose Rytuose. 1942—1943 laivyno sekretoriaus padėjėjas, 1944— 1945 prancūzų armijos majoras, 1945 karinis Baden—Badeno gubernatorius. Savo raštuose atskleidė Sovietų Rusijos teroro sistemą ir laisvajam pasauliui nurodė bolševikinį pavojų. Išsp. The Bullit Mission to Russia 1919, It’s not done 1926, Report to the American People 1940, The Great Globe Itself 1946.

Bullock Charles Jesoe (1869—1941) JAV ekonomistas. 1908—1935 Harvardo universiteto profesorius. Išsp. Introduction to the study of Economies 1900, Essays on the Monetary History of the United States 1900, Politics, Finances and Consequences 1939.

Bulnezija (bulnesia) Zygophyllaceae šeimos augalas, augąs P. Amerikoje.

Bulota 1) Andrius (1872 XI 16 Marijampolės aps. Igliškėlių vi. Putriškių k. — 1941 VI vokiečių nužudytas Vilniuje) advokatas, Visuomenės veikėjas. 1884—1892 mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1892

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai