Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/368

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Burkevičius Vilhelmas (g. 1885 XI 23 Ringene, Latvijoje) teisininkas, pedagogas, Lietuvos mokyklų istorikas. 1905 baigęs Liepojos vidurinę mokyklą, 1906 ir 1911 įgijo pradžios ir vidurinės mokyklos mokytojo cenzą. 1907—1914 Šiaulių ir Raseinių apskrityse pradžios mokyklų mokytojas. 1913 Liepojoje išlaikęs gimnazijos kurso egzaminus, stojo į Petrapilio universiteto teisių fakultetą, kurį baigė 1917. 1918 grįžo Lietuvon, o nuo 1918 XII 10 pirmasis Vilniaus apskrities taikos teisėjas, 1919 Vilniaus Mašiotienės gimnazijos mokytojas. Vėliau teisėjas ir tardytojas Rokišky, Ukmergėje, 1920 —1921 tarnavo Teisingumo ministerijoje, 1920 XI 9—X 13 Vilniaus miesto ir apskrities taikos teisėjas, 1921—1924 Kauno apygardos teismo narys, nuo 1924 advokatas, nuo 1926 ligi 1944 su pertraukomis notaras. XXVII Knygų Mėgėjų Draugijos narys. Išsp. Kauno notariato archyvas 1927, Globa ir jos organai civilinėje teisėje 1932, Lietuvos mokykla prieš Didįjį karą 1938, 1918—1920 metai 1938, Iš mūsų kovų dėl Lietuvos mokyklos (1863 — 1915) 1939, Iš mūsų mokyklų praeities 1940. Bendradarbiavo Teisėje, Karo Archyve, Lietuvos Praeityje.

Burkitt Miles Crawford (g. 1890) anglų proistorikas, tyrinėjęs Europos ir Afrikos senąjį akmens amžių. Išsp. Prehistory 21925, South Africa’s Past in Stone and Paint 1928, The Old Stone Age -'1949.

Burkotis ž. Burnotis.

Burkus 1) Jonas Mykolas (1839 IX 29 Biržų aps. Vaškų vi. Norių k.—1919 ten pat) liaudies dainius. Vaškuose skaityti ir rašyti pramokęs, liko prie ūkio. Perkelis apskričius garsėjo savo dainomis ir dainuškomis. Dažnai jis jas bežiūrint sukurdavo kur nors per krikštynas, vestuves ar kitomis progomis. Per 70 jo dainų buvo padėta VDU rankraščių skyriuje. Iš B. dainų reikšmingesnės: Spaudos atgavimo daina 1904 (Tūkstantis devyni šimtai ant ketvirtų metų sulaukė Lietuva linksmo publi-kato), Japonų karo daina 1905 (Lietuva mūsų, tu šventa žemė, tu mus užmiršai svetimoj šalyj). Ju tarpe ir pati populiarioji emigrantų daina — Užaugau Pasvaly, apleidau miestelį. Savo dainų žodžiams B. sukurdavo ir originalią melodiją, o gaidas žymėdavo savaisiais ženklais.

2) Jonas (g. 1913 XII 3 Linkuvos vi. Barysų k.) kunigas. 1935 baigė Linkuvos gimnaziją, 1940 VDU teologijos filosofijos fakultetą. 1940 V 18 įšventintas kunigu. Dirbo Viešintų, Aluntos ir Obelių parapijose, nuo 1944 Vokietijoje tremtinių stovyklose, ,nuo 1949 JAV. 1947—1948 redagavo Misionieriaus laiškus. Atskirai 'išsp. Viešpats mums kalbėjo 1939 (21944), šv. Rožančiaus Karalienė Fatimoje 1946 (21947), Eisiu pas Tėvą 1946, Mažųjų dienelės 1948, Teresė Neumanaitė 1953. Išvertė Eucharistinius pašnekesius (žvaigždėje 1949—1951). Lotynų kalba Lithuania catholica.

Burleska (pr. burlesque iš it. buria — pasityčiojimas; burlesco — juokingas) draminis ar šiaip literatūrinis kūrinys, kur perdėtai ir naiviškai sekami rimti beletristikos veikalai arba vaizduojami budinamųjų veikėjų juokingi prieštaravimai jų elgsenai. Nuo parodijos ir satyros B. skiriasi tipų ryškumu ir mosto platumu, nuo farso — intrigos ir siužeto gilumu ir nepaprastumu. Literatūron B. įvedė italas Berni.

Burletta (it.) operetė, vodevilis, gaižaus ir juokingo turinio muzikalinė pjesė.

Burlington 1) JAV Yowa valstybės miestas prie Mississippi upės. 30.639 gyventojai (1950). Ligi 1839 Yowos sostinė. Baptistų universitetas. Metalo ir amunicijos pramonė.

2) JAV New Jersey valstybės miestas prie Delaware upės. 12.000 gyventojų (1950). Kvakerių įkurtas 1677. Javų išvežimo uostas.

3) JAV Vermonto valstybės miestas prie Champlaino ežero. 33.000 gyventojų (1950). 1791 įsteigtas valstybinis universitetas, žemės ūkio akademija.

Burliokas, burlokas. Rusų kalbos žodis, Rusijoje reiškęs sezoninius, artelėmis organizuotus Volgos upės darbininkus, savo pečiais vilkusius prekių prikrautas laives. Lietuvoje B. vadindavo rusus ar Nemuno sielių plukdytojus nelietuvius. Dabar šitaip vadina įvairius iš Rusijos atgabentus kolonistus Lietuvoje, kurių vien 1863—1893 Lietuvoje buvo įkurdinta 2093 šeimos, gavusios 33.566 dešimtines žemės. Kaikur Lietuvoje B. vadinamas ir katinas, vasarą išeinąs iš namų, taip pat ir kiekvienas bastūnas — žmogus ar gyvulys.

Burma pietų Azijos jungtinė respublika Indokinų pusiasalyje. Kaimynai — šiaurėje Kinija ir Tibetas, vakaruose Asamas (Indija), rytuose Pakistanas, pietryčiuose Indokinija ir Tajas (Siamas). Plotas 680.000 km2.

Paviršius. Didesnė krašto dalis kalnai. Tarp jų eina didžiųjų upių slėniai. Br topografiškai skirstoma į tris regionus: Arakan Yuoma, šan plokštakalnė ir centri-nė B. Pirmoji yra daugiausia kalnuotoji šalis, kurios kalnų grandys skiria B. nuo Indijos ir pajūriu nusitęsia į pietuose esan-

Kun. J. Burkus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai