Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/380

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ti, reikėjo kas nors daryti jau platesniu mastu, betgi nesumažinant B. sveikumo, patogumo ir tų butų perdaug nepabranginant.

Tuo būdu atsiranda vad. nausėdijos, vok. Siedlung, Vokietijoje ir Housing Amerikoje, kai ištisi kvartalai iš karto užstatomi gyvenamaisiais namais su daug pigių, bet sveikų B.

Platesniu mastu suorganizavus pigiųjų, bet patogių baldų gamybą, ir mažiau pasiturintieji jau gali savo B. padaryti jaukų ir malonų.

Butautas (Henrikas; m. 1380 V 7 Prahoje), spėjama, iš eilės trečias Kęstučio sūnus. Pirmą kartą jį mini Dlugošas, aprašinėdamas 1336 lietuvių žygius į Mozūrus ir laikydamas jį Gedimino sūnumi. Bet atrodo, kad jis tada būtų buvęs perjaunas, kad būtų galėjęs tame žygyje dalyvauti. Tikros žinios apie B. prasideda 1365, kai, Algirdui su Kęstučiu į Valuinę išvykus Liubartui padėti, B., susimokęs su kaikuriais kitais bajorais, padedamas vokiečių ordino, ruošėsi užgrobti valdžią Lietuvoje. Tai sužinojęs, Vilniaus vietininkas Dirsūnas B. buvo suėmęs ir uždaręs į rūsį. Survilos vedami sąmokslininkai B. išvadavo, o Dirsūną nužudė. Valdžios paimti nepajėgęs, B. su Survila ir 15 palydovų 1365 VII 25 atbėgo į Įsrutį ordino globos prašyti. Pakviestas Karaliaučiun, buvo pakrikštytas Henriko vardu drauge su savo palydovais. 1365 VIII jis Lietuvon vedęs magistrą su kariuomenę ligi Ukmergės ir Vilniaus. Po šito žygio B. išvykęs Prahon pas imperatorių Karolį IV. 1368—1369 jis lydėjo Karolį IV Italijon. 1370—1372 gyveno imperatoriaus dvare Prahoje, 1374 Tangermūndėje. 1377 V 19 drauge su Karoliu atvyko į Jerichovo vienuolyną. Savo gyvenimą pabaigė Prahoje 1380 V 7. 1413 Vytautas užpirko egzekvijas už brolio vėlę, ir dėl to 1413 dažnai klaidingai buvo laikoma B. mirties data.

Lietuvoje B. buvo palikęs sūnų Vaidutį, kuris 1381 nuo senelio Kęstučio taip pat pabėgo į vakarus, 1381-1387 studijavo Prahos universitete ir 1401 buvo antrasis Krokuvos akademijos rektorius.

B. bastymasis po Europą davė temą XIV amžiaus galo austrų poetui Schondochui poemai, kurioje atvaizduojamas vieno Lietuvos „karaliaus” perėjimas krikščionybėn. ši poema pirmą kartą buvo išspausdinta 1826, tik neteisingai jos autoriumi pažymėjus H. v. Laugensteiną.

J. Wolff Rod Gedymina 1886; J. Fijalek Wnuk Kiejstuta — Kw. Hist. II 1914; P. Šležas Ko bė-go Kęstučio sūnus iš Lietuvos—židinys 1932 N. 2.

Butautų miškas Biržų aps. Nemunėlio Radviliškio vi. 60 ir 38 ha ploto. Dirvožemis priemolio. Augštumas III. Auga beržas, drebulė, juodalksnis, baltalksnis.

Butavieius Vincentas (1827 IX 21 Telšių aps. — 1872 IV 4 Paryžije bepročių namuose) kunigas. Baigęs Varnių seminariją, kunigų įšventintas, buvo paskirtas Baisogalos vikaru. 1863 išėjo į sukilėlius karo kapelionu. Sukilimui baigiantis, emigravo Prancūzijon.

Butea Frondosa Rxb. Leguminosae šeimos augalas iš rytų Indijos, apie 14 m augščio. Iš sužeistos žievės teka į gumą panašios raudonos sultys, šaknys duoda raudonų, žiedai geltonų dažų.

Būtėnas 1) Jonas (g. 1892 III 27 Raseinių aps. Kražių vi. Akmenių k.) dainininkas. 1907 baigęs Kelmės dviklasę mokyklą, 1909 emigravo į JAV. Ligi 1916 dirbo fizinį darbą, kartu mokydamasis vakarinėje mokykloje ir muzikos pas šv. Juozapo parapijos

Scrantone, Pa. vargonininką dainininką Antaną Sodeiką. Nuo 1919 pradėjo organizuoti lietuvių

chorus, kurių įvairiose vietose organizavo keletą dešimčių, ir kartu koncertavo įvairiose lietuvių kolonijose. 1923 išvyko dainavimo studijuoti Italijoje. 1925 debiutavo operoje Fauste Palermoje Garibaldi teatre, atlikdamas Valentino vaidmenį. Tuo pačiu laiku gastroliavo įvairiuose Italijos miestuose. Nuo 1928 pabaigos ligi 1944 dirbo Lietuvos operoje, dainuodamas Rigo-letto, Kaukių baliuje, Pajacuose, Trubadu-re, Carmen, Madonnos brangenybių ir kt. operose.

Nuo 1941 pradėjo dirbti Kauno konservatorijoje ir dar savo privatinėje studijoje. Tremtyje gyvendamas, rengė koncertus, mokė dainavimo meno. 1947 atvyko į JAV. 1950 Chicagoje įsteigė dainavimo studiją.

B. į plokšteles ir į kaspinus yra įdainavęs apie 100 dalykų ir daug kartų koncertavęs įvairiuose radiofonuose.

2) Julius (g. 1908 XI 17 Alytaus aps. Merkinės vi. Galintėnų k.) rašytojas. Gimnaziją baigė 1929 Alytuje. 1929—1934 studijavo VDU humanitarinių mokslų fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1925 rašė Jaunime, Kultūroje, Lietuvos Žiniose, Trimite apysakas, publicistinius ir literatūrinius straipsnius. 1940 Revoliucinio muzėjaus Kaune direktorius. Atskirai išsp. Scikl'inės gonkos 1932 (novelės dzūkų tarme), Prikąstas liežuvis 1933, Mėlyni kareiviai 1936, Povilas Višinskis 1936, Vincas Kudirka 1937, žemaitė 1938, Napoleonas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai