Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/406

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


gali,ma išgerti svaigalų. 1930 turėjo 300, dabar turi 500 narių. Dėl narių neapdairumo klubo vadovybė pateko Lietuvos okupantų bičiuliams.

1930 įsikūrė C. SLA 371 kuopa.

1907 III 24 buvo įkurta socialistų 71 kuopa. Ligi 1916 kuopos narių išaugo apie 135. Socialistų kuopos pastangomis buvo suorganizuotas ir veikė 1912—1920 iš 50 narių Laisvės choras, kuriam vadovavo Br. Si-monavičius. 1918 maskviniai komunistai suskaldė socialistus ir nusilpnino jų veiklą.

Veikė C. scenos mėgėjų kuopos Cūdas ir Aidas. 1914 C. pažangieji lietuviai įsteigė kooperacinę maisto krautuvę, pradžioje turėjusią didelį pasisekimą, bet vėliau bankrutavo.

Yra lietuvių profesionalų, biznio įstaigų, broliai Puzinai turi Cambridge Bottling Co.

Cambridge mokykla XVII a. filosifijos kryptis Anglijoje, priešinga prasidedančiam .natūralizmui ir empirizmui, ypač Hobbes, gynusi gamtos tikslingumą, etiką ir krikščionybę, atstovavusi naujam platonizmui su mistiniu-teosofiniu ir stoikiniu atspalviu. Jai pradžią davė Cudworth, jos centras buvo C. universitetas.

F. I. PouHcke The Cambridge Platonists 1925.

Cambridge University Press seniausioji Anglijos spaustuvė, įkurta karaliaus Henriko VIII privilegija 1534. Išgarsėjo savo leidiniais, apie kuriuos informuoja periodiškai leidžiamas The Cambridge Bulletin.

Caimbrium, kambris ž. Kambrlo formacija.

Cambronne Pierre Jacques Étienne (1770 1842) prancūzų generolas. 1812 vieno gvardijos pulko vadas. 1813 Leipzigo kautynėse

išgelbėjo prancūzų armijos liekanas. Pakeltas brigados generolu. 1814 su Napoleonu išvyko į Elbos salą, kur buvo jo gvardijos viršininku. 1815 III 1 su Napoleonu grįžo į Prancūziją ir ėjo jo avangardo priekyje. Kautynėse ties Waterloo su gvardijos likučiais mėgino sulaikyti visą anglų armiją. Pakviestas pasiduoti, atsakė posakiu „senoji gvardija miršta, bet ne pasiduoda”. Sužeistas buvo paimtas į nelaisvę, o pasveikęs grįžo į Prancūziją. Du kartus buvo karo teismo išteisintas. 1820—1824 Lille forto viršininkas.

Camden William (1551—1623) anglų istorikas ir senienų rinkėjas. Išsp. Britannia 1586-1605, Annales rerum anglicarum 1615 —1625, Annals of the Reign of Elizabeth 1615—1623.

Camden JAV 'New Jersey valstybės miestas ir uostas Delaware kairiajame upės krante prieš Philadelphią; 125.000 gyventojų (1950). Mašinų, televizijos ir radijo aparatų, laivų statybos, elektros instrumentų, spaudos, naftos rafinerijos pramonė. 1928 sujungtas tiltu su Philadelphia. Lietuvių esama ligi 280. 1913 įkurta šv. Jurgio parapija. Veikė 4 draugijos.

Camela ž. Kamelija.

CameMna ž. Judra.

Camelopardalis ž. žirafa.

Catmelot (pr.) šūkaują turgaus ir gatvės prekiautojai, ypač laikraščių pardavėjai Paryžiuje. Camelots du r oi augš-tesnių luomų fašistuojanti prancūzų draugija, prieš I pas. karą už monarchijos grąžinimą demonstravę rojalistai.

Camera obseura ž. Fotografijos aparatas.

Camera oculi ž. Akis (I t. 66 psl.).

Camerlengo (it. iš lot. camerarius — iždo kambarys, saugotojas) 1) italų miestų respublikose ir popiežiaus valstybėje augš-čiausias finansų valdininkas, ėjęs ir teisėjo pareigas.

2) Popiežiaus augščiausios finansų įstaigos kardinolas viršininkas.

3) Kardinolų kolegijos turtų valdytojas, kas metai vis naujas asmuo iš kardinolų.

Cameron Verney Lovett (1844-1894) anglų keliautojas, Afrikos tyrinėtojas. Dalyvavo Livingstono ekspedicijos gelbėjimo kelionėse ir surado žuvusios ekspedicijos liekanas. Padarė daug geografinių atradimų Afrikoje. Išsp. Across Africa 1878—1879, Our Future High Way 1880, To the Gold Coast for Gold 1883.

Caimilius Marcus Furius, Kamilas (miręs 365 pr. Kr.) romėnų karžygys. 396 nukariavo Vėjų miestą, nugalėjo volskus, sumušė ekvus, 384 nuvertęs vyriausiąją Romos valdžią uzurpavusįjį M. Manlijų, kariavęs su Romon įsiveržusiais galais, penkis kartus buvęs diktatoriumi.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai