Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/9

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS VARTOJAMOSIOS SANTRUMPOS

a. = amperas des. = dešinysis
a. = amžius dg = decigramas
a = aras (100 m2) dienr. = dienraštis
admin. = administracija, -inis dipl. = diplomas, -inis, -uotas
adv. = advokatas dir. = direktorius
agr. = agronomija, agronomas div. = divizija, -os
ags. = anglo saksų D. L. K. = Didysis Lietuvos Kunigaikštis
a. j. = arklio jėgų D. L. K-ja = Didžioji Lietuvos Kunigaikštija
akad. = akademija, -iškas, -inis dm = decimetras
ALT = Amerikos Lietuvių Taryba dm2 = kvadratinis decimetras
am. = amerikiečių, -tiškai, ameriko-nizmas dm3 = kubinis decimetras
anat. = anatomija DM = Deutsche Mark, Vokietjos markė
angį. = anglų, -iškai doc. = docentas
apyg. = apygarda dol. = doleris
aps. = apskritis Dr., dr. = daktaras
aram. = aramėjų, -iškai dr-ja = draugija
aritm. = aritmetika ds. = daugiskaita
arkiv. = arkivyskupas dv. = dvaras
asist. = asistentas dz. = dzūkų, -iškai
astr. = astronomija, astronomas egip. = egiptiečių, -iškai
at. sv. = atominis svoris egz. = egzempliorius, -iai
augšt. = augštaičiai, -ių, -tiškai elekt. = elektrotechnika
b = baras, meteorologinis vienetas e. o. = ekstraordinarinis
BALF = Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas est. = estų, -iškai
bat. = baterija (artilerijoje ir elektrotechnikoje) ev. = evangelikas, -ų
batl. = batalionas ez. = ežeras
baud. = baudžiamasis FO = Farenheito laipsnis
bendr. = bendradarbis,-iavo fak. = fakultetas
biblt. = biblioteka, -inis filos. = filosofija
biogr. = biografija, -inis filol. = filologija
bot. = botanika, -as fiz. = fizika
brb. = barbarizmas fnk. = finikiečių,- iškai
brig. = brigada fot. = fotografija
BRT = brutto registrinių tonų g = gramas
BS = (Lietuvos) Baudžiamasis Statutas g- = gimė
buv. = buvęs, -usi gen. = generolas
b-vė = bendrovė gen. ltn. = generolas leitenantas
bžk. = bažnytkaimis geod. = geodezija
bžn. = bažnyčia geogr. = geografija, geografas
CO = Celsijaus laipsnis geol. = geologija, geologas
cb = centibaras geom. = geometrija
cg = centigramas germ. = germanų, -iškai
ch. = chemija, -inis gyd- = gydytojas
CJC = Codex Juris Canonici gimn. = gimnazija
cm = centimetras gyv. = gyventojas
cm2 = kvadratinis centimetras glzk. = geležinkelis
cm3 = kubinis centimetras gr. = graikų, -iškai
Co = Company-kompanija gram. = gramatika, -inis
et. = centas gst. = geležinkelio stotis
ctr. = centneris gub. = gubernija
D. = Didysis, -oji gubern. = gubernatorius
d. = diena, dienos h = valanda (astronomijoje; lot. hora „valanda”)
db = decibaras ha = hektaras
dek. = dekanas hebr. = hebrajų, -iškai
dept. = departamentas, -to hl = hektolitras
hm = hektometras

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai