Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/99

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Nagroda cnoty 1767) ir operą Nędza usz-częsliwiona 1770. Redagavo Wiadomosci Warszawskie .1765—1774, Monitor 1765---1784. Išleido Zbiör dziejopisöw polskich 1764 —1768.

H. Biegeleisen Žyvvot F. B. 1879.

Bohorič Adam (m. 1598 Liublianoje) slovakų rašytojas. Mokykloms parūpino slovėnų kalbos vadovėlių. 1581- -1583 su J. Dal-matinu parūpino naują Liuterio biblijos slovėnišką vertimą, 1584 Wittenberge išspausdintą. Tais pačiais metais išsp. slovėnų kalbos gramatiką Arcticae horulae, kurios rašybos slovėnai laikėsi ligi 1843. XVII a. jo knygos buvo deginamos.

Bohovitinas Bagužas Mykolas (m. 1530) 1500 D. L. kunigaikščio raštininkas, 1519 paiždininkis, 1511 maršalka. 1508, 1521 ir 1525 buvo siunčiamas diplomatinių misijų j Maskvą.

Bohr 1) Harald (1887—1951) danų matematikas, Kopenhagos augštosios technikos mokyklos profesorius, vienas iš Actą mathematica ir Matematik Tidskrift redaktorių. Išsp. Laerebog i matematisk Analyse 1920—1923.

2) Niels Henrik David (g. 1885 X 7) Haraldo B. brolis, fizikas. Nuo 1913 Kopenhagos universiteto docentas, 1916 profesorius, nuo 1920 teorinės fizikos instituto direktorius. II pas. karo metu vokiečiams okupavus Daniją, 1943 pabėgo į JAV. Sujungdamas Planko ir Einšteino hipotezes su Ruther-fordo atomo modeliu, 1913 skelbia modernią atomo teoriją, lemiamai paveikusią fizikos mokslą. Visų pirma jis apskaičiavo vandenilio spektro seriją, o vėliau ją apibendrino kitiems elementams ir vystė periodinės sistemos teoriją. Už darbus, tiesiančius kelią į atomo struktūrą ir spektro teoriją, 1922 gavo Nobelio fizikos premiją. Išsp. Abhandlungen über Atombau 1921, Drei Aufsätze über Spektren una Atombau 1922, On the Quantum theory of the Line Spektra 1918—1922, Atomtheorie und Naturbeschreibung 1931.

Bohtan Turkijos provincija į pietus nuo Vano ežero. Ligi 11.000 km2 ploto ir per 300.000 gyventojų armėnų, besiverčiančių žemės ūkiu, ir kurdų, prasimanančių gyvulių auginimu.

Böhtlingk Otto (1815—1904) vokiečių sanskritologas. žymiausias jo darbas — su R. Rothu paruoštas Sanskrit Wörterbuch 1853—1875 (21879—1889). 1870—1878 leido Indische Spruche.

Bohun Ivan (m. 1664 II 27) Ukrainos kazokų vadas, Chmielnickio karų dalyvis. 1651 ties Vinnica įveikė lenkų hetmoną Ko-niecpolskį. Kautynėse ties Barestečku Chmielnickiui patekus savo talkininkų totorių nelaisvėn, B. buvo kazokų paskelbtas vadu. Kad ir talkininkavo Chmielnickiui, bet 1654 jo nepalaikė, kam tas su rusais susidėjo. 1663 su hetmonu Tetera dalyvavo lenkų žygyje prieš rusus, bet, lenkams nepavykus Gluchovo paimti, slapta susižinojo su rusais. Susektas buvo lenkų sušaudytas Novgorodo Sieverske.

Bohuslan pietvakarinės Švedijos pajūrio sritis tarp Norvegijos ir Goteborgo. Ligi 1658 priklausė Norvegijai. Išgarsėjo žalvario amžiuje uolose pieštaisiais piešiniais.

Bohuševičius Stanislovas (1751-1819) rytų Lietuvos veikėjas, 1773 Varšuvos seime su Reitanu ir Korsaku protestavęs prieš 1772 Lietuvos padalinimą. 1783 buvo Lietuvos vyr. tribunolo nariu.

Boja (angl. buoy) rutulio, statinės ar kūgio pavidalo plūduriuojąs metalinis kūnas, toje pačioje vietoje inkaro prilaikomas, vartojamas navigacinei vagai, pavojingoms seklumoms, nuskendusiems laivams ir kitoms kliūtims žymėti. B. forma, spalva, žymėjimai ir kitos savybės kiekviename krašte nustatomos savarankiškai, ir todėl tarp įvairių kraštų navigacinių ženklų būva skirtumų. Betgi svarbiausiose vietose B. statant, laikomasi bendrųjų principų.

Daug B. turi bokštelius, iš kurių nakties plaukimo metui blykščioja šviesa. Garsinės B. pravarčios migloje. Dažnai toje pačioje B. yra šviesos ir garso įrengimai.

Bojai (boii) dalis Galijoje gyvenusių keltų, Beloveso ir Sigoveso vedamų, V a. pr. Kr. pasiekė Dunojų ir Karpatus ir tuos kraštus paėmė, jiems Bohemi vardą duodami. Apie 115 pr. Kr. atmušė Čekiją puolusius kimbrus, 58 pr. Kr. palaikė Cezario sumuštus helvetus, ir B. dalis buvo Cezario apgyvendinta Galijoje. 48 pr. Kr. dakų karalius Boerebister Čekijoje B. pavergė. 12 pr. Kr. juos galutinai nugalėjo markoma-nai.

Bojan 1838 A. Plenkevičiaus Vilniuje išleistas rinktinis darbas, labiausiai skirtas liaudies poezijai. Jame pats leidėjas, jo žmona Konstancija ir L. Jucevičius davė lietuvių liaudies dainų vertimų, T. Padura ir Plenkevičius originaliųjų ir verstinių ukrainiečių dainų. Yra ir vienos gudų liaudies dainos vertimas, čia Jucevičius išspausdino ir ištrauką iš jo Ryšy žmudzi (Palanga).

Bojanus Liudvikas (1776 VII 16 Elzase— 1827 IV 2 Darmstadte) vokiečių gamtininkas, Vilniaus universiteto profesorius. 1797 baigė Jenos universitetą medicinos daktaru, ligi 1803 studijavo veterinariją Prancū-

N. Bohr

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai