Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE04.djvu/6

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Literskis, Vladas, dr. (mineralogija ir pa­ leontologija)

Liuima, A., S. J., prof.

Maceina, Antanas, dr. prof.

Maciūnas, Vincas, dr. prof.

Malinauskas, Ignas, adj.

Masaitis, Česlovas, prof. (astronomija)

Mažeika, Povilas, dr. (okeanografija ir jūrininkystė)

Mažiulis, Antanas (etnografijos skyriaus redaktorius)

Meškauskas, Juozas, dr. prof. Mikaila, Jurgis, inž.

Musteikis, Antanas, dr. (sociologijos sky­riaus redaktorius)

Nagys, Henrikas (latvių literatūra)

Narkeliūnaitė, Salomėja

Nauburas, Martynas (M. Lietuva bei Klai­pėdos kraštas)

Naujokaitis, Pranas

Ostrauskas, Kostas

Pajaujis, Juozas, dr. (ekonomikos skyriaus redaktorius)

Pamataitis, Petras, dr.

Paplauskas-Ramūnas, dr. prof.

Paplėnas, Jonas, dr.

Paršeliūnas, J., doc.

Pauperas, Jonas, kun. (protestantų teologi­jos skyriaus redaktorius)

Pauža, Vladas

Pažemeckas, Juozas, adj. (finansų mokslas ir bankai)

Povilaitis, Bronius, dr. prof. (žemės ūkio skyriaus redaktorius)

Prunskis, Juozas, kun. dr. (žurnalistikos skyriaus redaktorius)

Puzinas, Janas, dr. prof. (archeologijos sky­riaus redaktorius)

Rauchas, M.

Rauktys, Juozas, prof. (miškininkystės sky­riaus redaktorius)

Raulinaitis, Zigmas

Regelis, K., prof. (botanikos skyriaus re­daktorius)

Rimašauskas, Jonas (lietuvių tautos marti­rologija okupacijų metais)

Rimšelis, Viktoras, M. I. C., kun. dr.

Rocevičius, Vaclovas

Rūgis, Jonas, inž.

Rūkštelė, Antanas

Ružancovas, Aleksandras

Saldukas, Ignas, dr. (geofizika)

Salys, Antanas, dr. prof.

Serapinas, Rapolas

Simonaitis, Ignas

Sirutavičius, Vytautas

Siskinas, Vilius

Skardžius, Pranas, dr. prof.

Snieškienė, Janina, dr.

Stapulionienė, Genė, dr.

Stočkus, Bronius

Strimas, V.

Šapoka, Adolfas, dr. prof.

Ščesnulevičius, K. (žuvininkystė)

šešplaukis, Alfonsas, dr.

Šidlauskas, Kazys, dr. (konstitucinė teisė)

Tamošaitis, Antanas, dail. (lietuvių liaudies menas)

Tininis, Juozas

Tumas, Juozas, ats. pik.

Trumpa, Vincas

Urbonas, Vacys

Vadopalas, A.

Vaičiulaitis, Antanas

Vaišnora, Juozas, M. I. C., kun. dr. (katali­kų teologijos skyriaus redaktorius)

Vaitiekūnas, Vytautas

Valiuška, A., kun.

Vasiliauskas, Antanas, dr. (padedamieji is­torijos mokslai)

Vėbra, Juozas, dr. prof.

Venclova, J.

Vizgirda, Viktoras, dail. (lietuviai meninin­kai)

Zaranka, Pranas

Zeikus, L.

Zunde, Pranas

Žilevičius, Juozas, L. M ., prof. (muzikos skyriaus redaktorius)

Žymantas, St., prof.

žvirzdys, Vytautas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai