Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE05.djvu/5

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


V TOME RAŠIUSIEJI SKYRIŲ REDAKTORIAI IR BENDRADARBIAI

Aistis, Jonas, dr.

Ališauskas, Kazys, ats. pik. (karo skyriaus redaktorius)

Alminas, Kazys, dr. prof.

Alseika, Vytautas (filmas)

Andrius, Juozas, ats. pik. (kartografija ir geodezija)

Ašoklis, Zenonas, dr.

Avižonis, Konstantinas, dr. prof. (Rusijos ir Lenkijos istorija)

Balčiūnas, Jurgis, dr.

Balys, Jonas, dr. prof. (tautosakos ir tautotyros skyriaus redaktorius)

Baltinis, Andrius, kun. dr.

Barėnas, Kazimieras

Bendorius, Antanas (geografijos skyriaus redaktorius)

Bieliauskas, Vytautas, dr. prof. (psichologijos skyriaus redaktorius)

Binkis (Binkevičius), Edmundas, inž.

Biržiška, Vaclovas, prof. (straipsniai parašyti, jam dar dirbant LE)

Blekaitis, Jurgis (slavų literatūra, teatras)

Brazaitis, Juozas, prof.

Burkus, Jonas, kun.

Būtėnas, Petras

Butkys, Česlovas, prof.

Celiešius, P., kun. dr.

Čepėnas, Pranas (naujųjų amžių istorijos skyriaus redaktorius)

čipkus, Alfonsas (visuotinė literatūra)

čyvas, Matas, kun. dr.

Darnusis, Adolfas, dr. doc. (cheminės tech­nologijos skyriaus redaktorius)

Dargis, Leonardas

Deksnys, A., kun.

Doniela, V.

Drąsutis, Pranas, inž.

Gaida, Pranas, kun. dr.

Gaidžiūnas, B.

Gaučys, Povilas (ispanų ir portugalų literatūra)

Gidžiūnas, Viktoras, O.F .M ., kun. dr.

Gimbutas, Jurgis, dr. inž. (statybos skyriaus redaktorius)

Gimbutienė, Marija, dr.

Girnius, Antanas, inž.

Girnius, Juozas, dr. (filosofijos skyriaus redaktorius)

Grabauskas, J.

Grauslys, Bernardinas, O.F .M., kun. dr.

Gudelis, Martynas

Gujėnas, Stasys

Gustaitis, Antanas

Gutauskas, Jonas, kun. dr.

Ivinskis, Zenonas, dr. prof. (Lietuvos isto­rijos ligi 1600 m. skyriaus redaktorius)

Izbickas, Vytautas, inž.

Jakštas, Juozas, dr. prof. (viduramžių isto­rijos skyriaus redaktorius)

Jameikis, Mečys

Jasaitis, Domas, dr. (medicinos skyriaus redaktorius)

Jasaitis, Viktoras, dr.

Jovydis, K.

Jucaitis, Pranas, dr. prof. (chemijos sky­riaus redaktorius)

Jurskis, Alfonsas, inž. doc. (elektrotechni­kos skyriaus redaktorius)

Kačinskas, Jeronimas

Kačinskas, Leonas

Kairys, Steponas (farm acinė chemija)

Kanauka, Vincas, dr. prof.

Kardelis, Jonas (Kanados lietuviai)

Karys, Jonas K. (numizmatika)

Keturakis, Andrius, adv. (sporto skyriaus redaktorius)

Keturakis, Bronius

Klimas, Antanas

Kolupaila, Steponas, prof. (hidrologijos ir hidrografijos skyriaus redaktorius)

Končius, Ignas, prof. (fizikos skyriaus redaktorius)

Kriščiukaitis, Kazys, doc. (urbanistika)

Krivickas, Domas, dr. prof. (teisės skyriaus redaktorius)

Kulbokienė, Veronika (Vilniaus kraštas)

Kuprionis, Jonas, doc.

Kviklys, Bronius

Landsbergis, Algirdas (anglosaksų litera­tūra)

Laucevičiūtė, Aleksandra (menas)

Leonas, Jonas

Lingis, Juozas (skandinavų kraštai)

Liuima, A., S. J., prof.

Maceina, Antanas, dr. prof.

Maciūnas, Vincas, dr. prof. (lietuvių literatūra)

Malėnas (Malinauskas), Ignas, adj.

Manelis, Pranas, kun. dr. prof.

Marijošius, Vytautas

Masaitis, Česlovas, prof. (astronomija)

Matyckas, Jonas, prof.

Mažeika, Povilas, dr. (okeanografija ir jūrininkystė)

Mažiulis, Antanas (etnografijos skyriaus redaktorius)

Merkis, K.

Meškauskas, Juozas, dr. prof.

Mockus, Kazys

Musteikis, Antanas (sociologijos skyriaus redaktorius)

Nagys, Henrikas, dr. (latvių ir vokiečių literatūra)

Narkeliūnaitė, Salomėja

Nauburas, Martynas (M. Lietuva bei Klaipėdos kraštas)

Naujokaitis, Pranas

Ostrauskas, Konstantinas (muzika)

Padalis, Pranas, dr. prof.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai