Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE05.djvu/6

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Padolskis, V., vyskupas

Pajaujis, Juozas, dr. prof. (ekonomikos skyriaus redaktorius)

Paplėnas, Jonas, dr.

Pauliukonis, Pranas

Pažemeckas, Juozas, adj. (finansų mokslas ir bankai)

Penikas, D.

Petraitis, Vytautas, inž., adjunktas

Plateris, A.

Povilaitis, Bronius, dr. prof. (žemės ūkio skyriaus redaktorius)

Prunskis, Juozas, kun. dr. (žurnalistikos skyriaus redaktorius)

Puzinas, Jonas, dr. prof. (proistorės skyr. redaktorius)

Rapšys, J., pik.

Rauehas, J.

Rauktys, Juozas, prof. (botanika, miškininkystės skyriaus redaktorius)

Regelis, K., prof. (botanika)

Rėklaitis, Povilas, dr. (menas)

Repšys, Albinas

Ričkauskas, Jurgis

Rimašauskas, Jonas (lietuvių tautos martirologija)

Rimšelis, Viktoras, M.I .C ., kun. dr.

Rūgis, Jonas, inž.

Rūkštelė, Antanas

Rukuiža, Antanas, doc.

Ružancovas, Aleksandras

Saldukas, Ignas, dr. (geofizika)

Saldukienė, Birutė

Salys, Antanas, dr. prof.

Semėnas, A. inž.

Skardžius, Pranas, dr. prof. (kalbotyros skyriaus redaktorius)

Skipitis, Rapolas

Sodaitis, Juozas

Stanka, Vladas, prof.

Stankus, Steponas, dr.

Stočkus, Bronius

Sušinskas, Alfonsas, kun.

Sužiedėlis, Simas, adj.

Šapoka, Adolfas, dr. prof. (Lietuvos istorija)

Šidlauskaitė, Agota, dr.

Šidlauskas, Kazys, dr. (konstitucinė teisė)

Tamošaitienė, Anastazija

Tamošaitis, Antanas, dail. (lietuvių liaudies menas)

Tininis, Juozas

Trumpa, Vincas

Ujedinovas, B.

Vaišnora, Juozas, M.I .C ., kun. dr. (katalikų teologijos skyriaus redaktorius)

Vaitiekūnas, Vytautas

Valukonis, Jonas

Vasys, Antanas, dr. (padedamieji istorijos mokslai)

Vėbra, Juozas, dr. prof.

Vengris, Jonas, dr. prof.

Vizgirda, Viktoras, dail. (lietuviai meni­ninkai)

Zunde, Pranas, inž. (Vokietijos lietuviai)

Žalalis, Klemensas, O.F .M ., kun. dr.

Žilevičius, Juozas, L. M ., prof. (muzikos skyriaus redaktorius)

Žymantas, Stasys, prof.

žiūraitis, Tomas, O. P ., kun.

Foto: V. Augustinas, K. Daugėla, J. Gim­butas, S. K olupaila

V TOMO SVARBESNIEJI STRAIPSNIAI

Dievas (P. Skardžius, kun. V . Rimšelis)

Dievo karalystė (vysk. V. Padolskis)

Dievo teismas (Z. Ivinskis)

Dievukai (A. Tamošaitis, D. čibas)

Diferencialinis skaičiavimas (J. Valukonis)

Difteritas (D. Jasaitis)

Dignitoriai (A. Šapoka)

Dikra (Z. Ivinskis)

Diktatūra (K. Šidlauskas)

Dillingeno lietuviai (D. Penikas, J. Rauehas)

Dilthey (J. Girnius)

Dimstipatis (A. Salys)

Dinama (V. Petraitis)

Diokletianas (J. Jakštas)

Dionisas (J. Tininis)

Diplomatika (A. Vasys)

Dirvožemis (Br. Povilaitis)

Disidentai (A. Šapoka)

Dysna (Z. Ivinskis, S. Kolupaila)

Disunitai (A. Šapoka)

Dizenterija (D. Jasaitis)

Dlugosz (Z. Ivinskis)

Dniepras (S. Kolupaila, Z. Ivinskis)

Dobužinskis Mstislavas (J. Girnius)

Dogma (kun. V. Rimšelis)

Domaševičius Andrius Jonas (Ve. Biržiška ) Domininkonai (kun. T. žiūraitis)

Donas (S. Kolupaila)

Donelaitis (Ve. Biržiška, J. Brazaitis)

Donne John (A. čipkus)

Don žuanas (J. Aistis)

Dora (kun. A. Baltinis)

Dorinis auklėjimas (kun. J. Gutauskas)

Dorverdeno lietuviai (S. Narkeliūnaitė) Dostojevskij (A. Maceina)

Dovydaitis Pranas (S. Sužiedėlis)

D P (V. Alseika)

Drabužis (A. Mažiulis, J. Puzinas, A. Tamošaitienė)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai