Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE07.djvu/350

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vel 1805, The Life of Chaucer 1803, Of Populiation 1820, History of the Commonwealth 18.24-28, Thoughts on Man 1831.

Goebbels Paul Joseph (1897-1945) vokiečių nacių politikas. 1921 Heidelbergo univ. gavo daktaro laipsnį ir pradėjo žurnalisto karjerą. 1927-33 redagavo nacionalsocialistų laikraštį Angriff, nuo 1933 Das Reich. 1922 įsijungė į nacionalsocialistų sąjūdį. 1926 Berlyno gauleiteris. 1928 reichstago narys. 1933 paliko propagandos ministeriu. Jo kontrolėn pateko spauda, teatras, menas. G. turėjo kalbėtojo ir žurnalisto gabumų ir, pažindamas masių psichologiją, mokamai mokėjo netiesą skleisti. Paliko ištikimas Hitleriui ligi mirties. Kai Berlyną užėmė bolševikai, G. 1945 IV drauge su savo šeimos nariais nusinuodijo. Išspausdino Kampf um Berlin 1932, Revolution der Deutschen 1933, Vom Kaiserhof z. Reichskanzlei 1934, Tagebücher išl. L. P . Lochner 1948.

C. Riess, J. G. the Devils Advocate 1948.

Goebel Karl Eberhard (1855-1932) vokiečių botanikas, 1891-1930 prof. ir botanikos sodo direktorius Münchene. Bavarijos mokslo akad. pirmininkas. Išsp. M orphologische und biologische Studien 1888-1928, Allgemeine Regenerationsprobleme 1905, Entfaltungbewegungen d. Pflanzen und deren teleologische Deutung 1920.

A. Gylys, G.K. E. — Kosmos 1925.

Goering Hermann Wilhelm (1893-1946) vokiečių nacionalsocialistų politikas. I pas. karo metu pasižymėjęs lakūnas. 1923 dalyvavo Hitlerio Ludendorffo sukilime Münchene. Ligi 1927 gyveno Švedijoje. 1928 išrinktas į reichstagą. 1933 aviacijos ministeris ir Prūsijos ministeris pirmininkas. Li gi 1936 Gestapo viršininkas. 1936 ketverių metų plano viršininkas ir ligi 1943 Vokietijos ūkio reikalų diktatorius. Vokietijos atsiginklavimo programos vykdytojas ir aviacijos kūrėjas. 1939 Hitleris G. paskyrė savo įpėdiniu ir 1935 pakėlė aviacijos maršalu. Titulų, ordinų ir uniformų mėgėjas. Taip pat meno dalykų mėgėjas. Iš nukariautų kraštų daug meno vertybių buvo patekę į G. rankas. G. buvo atsakingas už pradėtąjį aviacijos visuotinį naikinimą. Po pralaimėto karo G. pateko į sąjungininkų rankas ir buvo nuteistas 1946 pakarti, bet prieš bausmę vykdant nusinuodijo.

Goeritzas (Göritz) Kristupas Konradas (1677 XI 12 Karaliaučiuje — 1752 IV 22 Vėluvoje). 1894-1700 studijavo Karaliaučiaus univ., 1701 Rostocko univ. įgijo daktaro laipsni. Nuo 1705 Karaliaučiaus univ. e.o . prof. ir Vėluvos vyskupas. Be literatūrinio ir bažnytinio darbo, vertėsi ir alchemija. Lietuvių kalbon verčiant 1735 išleistą Bibliją, G. buvo vienas to vertimo bendradarbių. Išsp. Evangelische Wahrheit 1714, Der entl. Quacker Herbert 1720.

Goes 1. Damiâo (1502-1574) portugalų humanistas ir istorikas. Diplomatinių misijų važinėjo Europoje. Buvo ir Lietuvoje (Vilniuje), 1529 pas Lenkijos karalių ir D.L .K . Žygimantą I, kuris tuo metu ten gyveno. Jis vedė derybas dėl Portugalijos karalaičio Liudviko vedybų su Žygimanto dukterimi Jadvyga. Nuo 1545 apsigyveno Lisabonoje ir ėjo archyvaro ir istoriko pareigas. Palaikė santykius su Erazmu R oterdamiečiu, Melanchtonu. 1571-72 inkvicijos teistas už herezijas, kalintas ir laikytas vienuolyne. Išsp. Chronica do felicissimo rei Dom Manuel 1586-67, Chronica do principe Dom J ob o 1558, Fides, religio, moresque Aethiopum 1541, Commentarii rerum gestarum in India 1539, Hispania 1542.

2. Hugo van der (apie 1440-1482) flamų tapytojas, van Eycko stiliaus tęsėjas. Apsigyveno Gente, kur buvo tapytojų gildijos dekanas, 1745 nuėjo į Roode vienuolyną. čia lankė daug įžymių žmonių, ir jis piešė jų portretus, žymiausias ir autentiškas G. altoriaus paveikslas yra Florencijoje — Kristaus gimimas (piemenėlių garbinimas), kiti žymesni paveikslai Madona, Išminčiai pagerbia Kūdikėlį, Jokūbas III ir jo žmonos portretas.

Goesas Stanislovas (1844 XI .2 Šiaulių aps. Joniškyje — 1916 XI 7 Valdajuje) lietuvių visuomenės veikėjas. Dėl prasidėjusio 1863 sukilimo G. tu rėjo nutraukti gimnazijos mokslą, ir tebaige tik 7 klases. Jo įgytasis Medvilonių vsd., Kriukų vis., pasidarė vietos kultūros bei politinio lietuvių susipratimo ir lietuvių spaudos skleidimo centras. 1901 čia įvyko slaptas vaidinimas Velnias spąstuose ir lietuvių studentų bei kitų inteligentų suvažiavimas. čia veikė lie

D. Goes Kūdikėlio pagarbinimas

S. Goesas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai