Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/320

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


savo 1772 parašytą komediją Le barbier de Seville, 1784 Le mariage de Figaro. Figaro vestuvės buvo parašytos 1781, bet cenzūra neleisdavo jų vaidinti. Tačiau 1791 parašyta ir 1792 išspausdinta tos trilogijos paskutinioji dalis — La mère coupable pasisekimo jau nebeturėjo. Figaro vestuvėmis padėjęs bręsti revoliucinei nuotaikai ir pats revoliucijai pritaręs, jis revoliucijos metu buvo įtartas pasipelnydamas skriaudęs respubliką, ir gavo bėgti pradžioje Anglijon, paskiau Vokietijon, iš kur sugrįžo 1796. Dar buvo išsp. Mémoires ou mes six époques 1793.

L. Lazarus La vie mystérieuse de B. 1930; G. Lemaitre B. 1940.

Beau Monde (pr.) — aristokratija, visuomenės viršūnės; rinktinė visuomenės dalis, elitas.

Beaumont 1) Christophe (1703 — 1781) Paryžiaus arkivyskupas nuo 1746, uoliai gynęs katalikybės principus ir užsistojęs jėzuitus. 4 kartus buvo ištremtas, bet neatsisakė savo posto net gundomas kardinolo skrybėle. Pirma ypač polemizavęs su jansenistais, vėliau nusikreipė prieš Rousseau, kuris atsakė savo garsiu laišku, kad laisvė diskutuoti religinius klausimus yra religiškesnis dalykas, negu noras prievar-tiškai tikėjimą primesti.

2) E 1 i e d e (1798—-1874) prancūzų geologas, nuo 1832 Collège de France prof., geologiškai ištyręs Prancūziją, 1841 sudaręs jos geologinį žemėlapį ir dviejuose veikaluose jį plačiai paaiškinęs. Be to, keli reikšmingi jo veikalai apie kalnų kilmę ir susidarymą (Notice sur les systèmes des montagnes 1852).

3) Francis (1584—1616) anglų dramaturgas, rašęs drauge su J. Fletcheriu. Nėra galutinai nustatyta, kurios iš 52 dramų parašytos vieno, kurios atskirai ir kurios drauge. Žinomiausios iš laikomų sudėtinai parašytų yra Philaster ir The Maid’s Tragedy, suvaidintos 1609. Jo vieno paties parašyta komedija The Knight of the Burning Pestle 1607. Buvo sektas Shakespeare, jam neprilygstant, bet savo laiku B. ir Flet-cherio kūryba buvo didžiai vertinta. Pilnas B. ir Fletcherio raštų rinkinys išleistas 1905 —1912.

Beaumont mst. Texas vist., JAV, 94.000 gyv., naftos pramonės centras.

Beaune Prancūzijos Cote d’Or departamento mst., 12.500 gyventojų. XII a. katedra. Beaunois vynų gamybos centras.

Beau'ne Florimond (1601-1652) prancūzų matematikas, Descartes’o šalininkas ir bičiulis, kurio Geometrijai davė savo pastabų. Sugalvojo ir patobulino įvairių astronominių instrumentų. Jo parašytas veikalas De aequationum constructione et limitibus buvo išsp. 1683

Beaupin Eugene (g. 1877) prancūzų katalikų socialinis veikėjas. Tarptautinėms dabarties problemoms studijuoti įst. L’Union catholique d’études internationales. Parašė L’éducation sociale et les cercles d’études ir L’organisation internationale du travail et les problèmes sociaux en pays de mission.

Beauplan le Vasseur Guillaume (m. 1673) prancūzų inžinierius, 1631—1648 tarnavęs Lenkijos artilerijos kapitonu Ukrainoje, pastatydinęs tenai Baro tvirtovę ir aprašęs Ukrainą 1650 Paryžiuje išspausdintoje knygoje Description d’Ukraine. Prie knygos jis pridėjo nedidelį Ukrainos žemėlapį, o didelį atskirai išleido 1648 — Delineatio generalis camporum desertorum. Be to, 1651 Amsterdame išleido Carte générale de la Pologne. Spėjama, kad savo darbo pamatan jis buvo paėmęs Bridžiaus (Pridrikio) Gedkanto (1602—1666) maždaug tuo pačiu laiku pabaigtą Ukrainos žemėlapį.

Beauregard Pierre Gustave Toutant (1818 —1893) JAV pietinių valstybių generolas, pasižymėjęs 1846—1848 karo žygiuose prieš Meksiką. Vėliau buvęs West Point karo mokyklos direktoriumi. 1861—1865 civilinio karo metu dalyvavo pietiečių-konfederatų eilėse. Generolui Lee kapituliavus, ir B. nutraukė karo veiksmus. Išsp. The principles and maxims of the art of war 1863.

Beausobre Isaac (1659—1738) prancūzų teologas-rašytojas, evangelikų kunigas, išsikėlęs Prūsijon. 1718 drauge su kun Len-fant’u prancūzų kalba išvertė iNaująjį Įstatymą. Išsp. Défense de la doctrine des Réformés. 1698 Histoire critique de Manichée et du manicheisme 1734—1744.

Beautemps-Beaupré Charles François (1766—1855) prancūzų hidrografas. 1791 dalyvavo ekspedicijoje dingusiam Laperuo-se rasti ir tuo laiku nubraižė lankytųjų sričių žemėlapį. Vienam ekspedicijos jūrininkui kartu su B. žemėlapiu patekus į angių nelaisvę, šie tuo žemėlapiu atrado van Die-meno žemę. 1796 Paryžiun sugrįžęs, B. atliko daugelio upių ir jūrų matavimus ir planus.

Beauvais š. Prancūzijos Oise depart, administracinis centras. 23.600 gyv. (1948). Kilimų, gobelenų ir kt. pramonė. Senovės Bratuspantium, paskiau Caesaromagnus, pagaliau Bellovacum. Vyskupo rezidencija su XIII a. pradėta statyti didžiausia Prancūzijoje katedra (48 m augščio), ligšiol dar galutinai nebaigta.

Beauvoir Simone de (g. 1908) prancūzų filosofė ir rašytoja. Sartre mokinė ir draugė. Ji savo filosofinėje ir literatūrinėje kūryboje populiarina ateistinio egzistencializmo mintis. Literatūriniai jos raštai: L’invitée 1943, Le sang des autres 1944, Les bouches inutiles (pjesė) 1945, Tous les hommes sont mortels 1947. Filosofiniai jos raštai: Pyrrhus et Cinéas 1944, Pour une

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai