Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/295

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Klaipėdos krašto, bet prisitaikė nacių santvarkai ir ,nebedalyvavo lietuvių veikime.

Bruxelles ž. Briuselis (III t. 264 psl.).

Bruzdovičius Pranciškus, Lietuvoje gyvenęs XIX a., lenkų tapytojas, Jono Mateikos mokinys, žymesnieji paveikslai: Kurganai, Pušelės, Lietuvos miškas. Vertėsi ir bažnyčių dekoravimu.

Bružas toks vaikų ir jaunimo žaidimas.

Bružas 1) (Bruožis) Antanas Gaurės vi. Zalatoriškių k,, knygnešys, urmininkas. Priklausė Garšvių knygnešių organizacijai, veikė kartu su J. Bieliniu, K. ūdra ir kt. 1895 suimtas su knygomis, 1896 5 metams ištremtas i Sibirą. Bausmę atlikęs, liko Sibire gyventi.

2) Antanas (g. 1893 V 4 Seredžiaus vi. Motiškių k.) publicistas. Mokėsi Seredžiaus pradžios mokykloje ir paskiau savamoksliu. 1915—1916 vargonininkavo Odesoje, Izmaile, Tiume-nėje (Sibire), 1916— 1920 dirbo Omske tremtinių komitete, paskiau Centrinio Sibiro Lietuvių Biuro reikalų vedėjas Tomske. Grįžęs Lietuvon, 1920 — 1924 šaulių Sąjungos centro kultūros propagandos skyriaus vedėjas. Trimito redaktorius. 1925—1926 Klaipėdos muzikos mokyklos reik. ved. 1927—1934 Ūkininko Patarėjo, Mūsų Rytojaus steigėjas ir redaktorius. Talkos spaudos biuro vedėjas. Nuo 1935 IX 20 — Darbo Lietuvos redaktorius. Skyrium išsp. Bolševikų valdžia ir tvarka 1920, Kodėl lietuviai su lenkais nesusitaiko 1922.

3) Antanas Pranciškus (g. 1897 Vilkaviškio aps. Pajevonyje) kunigas sale-tietis, M. S. Į JAV atvyko 1910. 19,16 stojo į saletinų kongregaciją, 1920 M. A. laipsniu baigė filosofiją St. Mary seminarijoje Baltimorėje, Md. 1923 daktaro laipsniu baigė teologiją Romos Gregorianume. 1924— 1931 dėstė filosofiją La Salette seminarijoje Altamont, N. Y., 1938—1941 šios seminarijos rektorius. 1931—1938 ir 1941—1943 lietuvių parapijos Nashua, N. H. klebonas. Nuo 1948 dėsto filosofiją La Salette seminarijoje Ipswich, Mass. 1943 —1948 vedė misijas bei rekolekcijas lietuvių parapijose. 1953 išspausdintai S. Sužiedėlio šv. Pranciškaus lietuvių parapijai parūpino anglišką lietuviško teksto vertimą, išspausdintą lygiagrečiai su lietuvišku.

Bružikas Jonas (g. 1897 V 20 Kauno aps. Garliavos vi. Tvarkiškių k.) kunigas jėzuitas. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, 1917 stojo į žitomi-ro kunigų seminariją. 1918 grįžo į Lietuvą. 1922 baigė žemaičių kunigų seminariją ir 1922 V 17 įšventintas kunigu. Stojo į Lietuvos universiteto teologijos filosofijos fakultetą. Po trijų semestrų išvyko Olandijon ir ten stojo į jėzuitų naujokyną. Augštuo-sius filosofijos ir teologijos mokslus išėjo Olandijos ir Austrijos jėzuitų universitetuose. Lietuvon grįžęs, 1926—1931 buvo Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi. Apaštalavimo Sąjungos platintojas, Vyrų Apaštalavimo organizacijos steigėjas. .1931 išvyko į JAV misijų vesti ir ten išbuvo ligi 1937. Grįžęs Lietuvon, tą darbą ten dirbo ligi pirmo bolševikmečio. Sasnavoje bolševikų 1940 buvo suimtas, uždarytas Marijampolės kalėjime ir nusmerktas visam amžiui kalėti. Išsivadavo 1941 VI 23, bolševikus iš Lietuvos vejant. Toliau dirbo misijų darbą Lietuvoje. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, nuvyko į P. Ameriką, kur tremtiniams vedė misijas Urugvajuje, Brazilijoje, Argentinoje. Su kun. V. Mikalausku S. J. Urugvajuje Montevideo mieste organizavo lietuvių parapiją.

Lietuvoje redagavo žvaigždę ir Misijas. Bendradarbiavo Tiesos Kelyje. Išsp. Jėzaus širdies Novena, Jėzaus širdis ir šeimyna, Pasiaukojimas iki mirties. Išvertė Pamokymus jaunavedžiams.

Bružų miškas Mažeikių aps. Tirkšlių vi. 80 ha ploto. Dirvožemis priemolio ir molio. Auga eglė, pušis su lapuočiais.

Brzezinski Mieczyslaw (1858—1911) lenkų gamtos mokslų populiarizatorius. Būdamas Varšuvos universiteto studentu, buvo 1880 suimtas Proletariato byloje. Išleistas vertėsi mokytojo darbu. Iš jo populiari-zacijų lietuviškai išsp. Apie žemės vidurius (vertė Beržas — A. M acie jauskis) 1896 (21906), Saulės ir mėnesio užtemimas (vertė P. Vileišis) 1896, Naudingi skaitymai (perdirbo P. Vileišis) 1898.

Brzostovičius Jonas Mykolas Motiejus (1801 IX 1 Širvintų par. Pikūnų k. — 1882 XII 2 Krasnoufimske, Permės gub.) kunigas lietuvis. Baigęs Vilniaus dvasininkų seminariją, ilgai buvo kunigu Vilniaus vyskupijoje. 1862 I 30 iškeltas į Barboriškių f iii ją Trakų dekanate. Aktyviai palaikė 1863 sukilimą ir buvo suimtas ir ištremtas į Krasnoufimską, kur vėliau ir mirė.

Brzostovskiai XVII —XVIII a. Lietuvos viešajame gyvenime žymi šeima. Iš tos šei-

A. Bružas

Kun. J. Bružikas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4832-0=4832 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai