Puslapis:LE01.djvu/292

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

gas ir istorikas Karaliaučiuje. Nuo 1729 Karaliaučiaus univ. e. o. prof., nuo 1734 o. prof., nuo 1765 Karaliaučiaus Fridricho kolegijos dir., 1766, 1770, 1774 univ. rektorius, nuo 1772 Karaliaučiaus Deutsche Ge-sellschaft pirmininkas. Išsp. Histoire d. Koenigsberger Universitaet 1743-1746 su 1756 ir 1768 priedais, Kurzgeffasste Kir-chengeschichte d. Koenigsreichs Preussen 1768 ir svarbiausią savo darbą, reikšmingą ir Maž. Lietuvos liet. kult. istorijai, Kurz gefasste Nachrichten von allen se'it Refor-matian in Ostpreussen gestandenen Predi-gern 1777 (to darbo pratęsimą nuo 1775 paruošė 1834 L. G. Rėza).

2) Fridrichas Traugotas Emilis (1828 Plybiškiuose Vėluvos aps.—1905) publicistas ir filosofas, išėjęs gimnaziją Gumbinėje, 1853 baigė Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1859 Karaliaučiaus gimn. anglų kalbos mokytojas. Kadangi dar 1850 už savo straipsnius Hartungsche Zeitung ir Volksbote buvo iš Karaliaučiaus 'ištremtas, tai 1874 universitetui jį išrinkus filosofijos docentu, valdžia jo nepatvirtino; lygia dalia netvirtamamas ir vėliau, kada universitetas jį net 3 kartus buvo išrinkęs prof. Kai dėl Kanto jubiliejaus 1904 valdžia jį patvirtino, jis pats atsisakė. Dau-giausią rašė apie Kanto filosofiją: Kants Idee vom hoechsten Gut 1874, Kants Ju-gend 1882 ir kt.

Arnoldt L. ir Weyhmeyer (Veieris) Ernestas Tilžės spaustuvininkai. 1886 Aušrai sustojus, nusipirkę subankrutavusio Jurgio Mikšo spaustuvę, spausdino 1886—1887 Garsą, 1887 .Nemuno Sargą, 1887—1888 ir 1890 (pradžioje) šviesą ir daugumą 1886 —1889 išleistų lietuviškų tikybinių knygelių. Su šia spaustuve S. Kušeliaus-kas buvo sudaręs sutartį leisti jo ruošiamoms knygutėms ir joje buvo sudėjęs savo sudarytą „amžiną Lauryno banką”, kuris šių spaustuvininkų rankose ir liko. Spaustuvei subankrutavus, ją 1890 nupirko J. šenke.

Arnolfo di Cambio (apie 1245—1302) italų statytojas, pastatęs Florencijoje Santa Croce, Santa Maria Maggiore ir Santa Tri-n'ita bažnyčias.

Arnould Arturas (1835—1895) prancūzų politikas ir rašytojas. Redagavo L’Opinion National. Paryžiaus komunos veikėjas; ją likvidavus, pabėgo į Šveicariją, paskiau į Braziliją, 1880 grįžo Prancūzijon. Išsp. Histoire populaire et parlamentaire de la Commune 1878. Rašė taip pat romanus ir dramas.

Arnoux Alexandre (g. 1884) prancūzų rašytojas, utopistinių romanų autorius. Išsp. Indice 33 .1933, Le règne du bonheur 1924, Chiffre, le Rossignol napolitain ir kt.

Arnsberg Vestfalijos miestas Vokietijoje, prie Ruhro aukštupio. 20.000 gyv. (1952). Įk. 1077. Prie A. buvusiose kareivinėse 1945—1947 veikė D.P. stovykla, kurią likvidavus 150 lietuvių buvo perkelta į Greveną. 1945 čia leistas skautų laikraštėlis Kablys, 1946 ir 1947 Stovyklos Sportas ir Stovyklos Naujienos.

Arnstadt Vokietijos mst. Tueringijoje. 27.000 gyv. (1946). Gaminami dažai, skrybėlės ir kt.

Arnswalde š. Vokietijos, Brandenburgo prov. mst. 13.000 gyv. (1939). Nuo 1945 lenkų valdomas ir pavadintas Choszczno.

Arnulf 1) iš Karintijos (g. a. 845 —853, m. 899) karaliaus Karlomano sūnus. 880 paveldėjo iš tėvo Karintiją ir Panno-niją, o 887 nuvertus Karolį III, buvo išrinktas Rytų Franci jos karaliumi. 891 kovojo su normanais ir 892—893 su Moravijos kunigaikščiu Sviatopolku. 894 ir 895 žygiavo Italijon. 896 popiežius Formosas vainikavo jį imperatoriumi.

2) A. (a. 582—641) (Karolingų) Pippinidų arba Arnulfingų sentėvis. Theudeberto II laikais A. buvo majordomu. 614 Metzo vyskupas, bet 627 atsisakė vyskupystės. Po mirties pripažintas šventuoju (šventė VIII 16 ir VII 18).

Arnus (lot.) upė ž. Arno.

Aro Danijos sala į pietus nuo Fiuno. 90 km2, 12.500 gyv. Mst. Aroskjobing.

Aroe Aru Indonezijos salų grupė Arafu-rų jūroje tarp Australijos ir Naujosios Gvinėjos. Seniau Olandijos kolonija. A. salyną sudaro 5 didžiosios salos ir 80 mažų salelių. Malajų kultūros 20.000 gyv. papua-sų verčiasi perlinių austrių ir koralų gaudymu, žvejyba ir vaisių rinkimu. Išvežama ir kopros.

Arogantas (lot. arrogans) perdaug savimi pasitikįs, išdidžiai kalbąs, įžūlus.

Arolsen vak. Vokietijos, š. Hesse.no, mst. 6000 gyv. (1952). Baroko stiliaus rezidencinė pilis su biblioteka, paveikslų galerija ir įvairių senienų rinkiniais. Po II Pasaulinio karo tarptautinio paieškojimo biuro būstinė. čia 1946 UNRRA buvo įsteigusi tremtiniams amatų mokyklą, kurioje buvo ir lietuvių mokytojų.

Aromatiniai junginiai svarbus organinių junginių, turinčių uždarą grandį, skyrius. A. J. pagrindą sudaro benzolo branduolys, arba benzolo žiedas. Nors benzolas ir turi tris dvigubus ryšius tarp anglies atomų, bet Vis dėlto jis yra atsparus oksidacijai. Be benzolo, yra dar ir kondesuotų A. J., sudarytų iš dviejų, trijų ir daugiau benzolo branduolių.

Anglies atomai sudaro griaučius, o vandenilio atomus tuose aromatiniuose angliavandeniliuose galima pavaduoti kitais atomais ar ištisomis atomų grupėmis. Tuo būdu gaunama daugybė A. J. rūšių ir porūšių. Įvedus chlorą, gaunamas chloro benzolas, amino grupę — gaunamas anilinas,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5304-0=5304 wiki spaudos ženklai).