Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/383

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Attika, Attikizmas ž. Atiką, Atikizmas.

Attis, Attes graikų mitologijoje, miręs ir vėl atgaivintas Kybelės mylimasis. 204 pr. Kr. jo kultas drauge su Kybelės kultu buvo perkeltas Romon, kur virto valstybinių kultu.

Attitude (pr.) baleto figūra, kur balerina, stovėdama ant vienos kojos pirštų, kitą koją, per kelią sulenktą, atsuka į šoną talijos aukštumu. Tuo pačiu laiku viena ranka laikoma sulenkta t;es galva, kita ištiesta į šalį. Kita A. forma vad. A. tir-bouchon, kada sulenktoji koja ne į šoną sukama, bet ištiesiama priekin, sulenkimo per kelią ,neištiesiant, šios dvi A. formos turi dar įvairių pavidalų.

Attius (Accius, Actius) Lucius II a. pr. Kr. tragedijų autorius Romoje, parašęs tragedijas: Brutus, Decius ir kt., viso a. 50, kurių žymi dalis tebuvo vertimai ar perdirbimai Aischilo, Sdfoklo, Euripido. Išliko nuotrupos, paskelbtos Ribbecko Scaenicae Romanorum poesis fragmenta 1897.

Attleboro JAV mst. Massachusetts valst. A. 22.000 gyv. žaislų pramonė.

Attlee Clement R. (g. 1883) anglų politikas. Fabianiečių sąjungos narys. Nuo 1922 Darbo partijos atstovas parlamente. Nuo 1935, pasitraukus Landsbury, darbo partijos vadas. 1924 pirmame darbiečių kabinete krašto apsaugos ministeris. 1940-3945 koaliciniame Churchillio kabinete slaptojo antspaudo saugotojas, dominijų ministeris, nuo 1942 ministerio pirm. pavaduotojas. 1945—1951 ministeris pnm., įvykdęs plačią socializacijos programą.’ Nuo 1951 opozicijos vadas. Išsp. The Labour Party in Perspective 1937, War Comes to Brita'in 1940, Purpose and Policy 1942, The Social Worker and the Will and the Way to Soc-ialism 1935.

Attock š. Pakistano mst. kairiajame Indo krante. Per jį eina geležinkelis iš Kalkutos į Pešavarą. 326 pr. Kr. Aleksandras Makedonietis ties A. persikėlė per Indą.

Attolico Bernardo (1880-1942) italų diplomatas. 1920—1921 Tautu Sąiungos komisaras Gdynėje, 1922—1927 T. S. generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Vėliau Italijos atstovas Brazilijoje, Sovietų Rusijoje, prie šv. Sosto.

Attorney asmuo pašauktas atstovauti teisme ar kitur kitą asmenį. Anglijoje A. gali būti paprastas agentas-atstovas, kurio galia nustatoma įgaliotojo išduotu jam įgagaliojimu (A.-in-fact), bet gali būti ir atstovas teisme (A. - in - law). A. stoja tik žemesniuose teismuose ir daugiausia verčiasi bylų paruošimu advokatams (barristers) ir atlieka notarų, komisijonierių ir kt. pareigas. A. sudaro tam tikrą korporaciją. The judicature act 1873 suteikė prileistiems į teismus asmenims vardą solli-citor ir panaikino atskirą A. luomą, kaip atstovų ir gynėjų teisme. Visos A. funkcijos buvo perkeltos į sollicitorą.

JAV attorney at law yra advokatas Europos kontinento prasme. A. luoman priimami asmenys, baigę advokatų mokslą ir išlaikę egzaminus atitinkamame teisme. A. at law yra suvaržytas tam tikros drausmės ir atsako už savo veiksmus. Attorney General Anglijoje yra renkamas iš parlamento narių advokatas, kuris veda visas karūnos bylas bei procesus, atstovaudamas teisme karaliui, valstybei ir iždui. JAV A. G. yra ministerių kabineto narys ir tarsi valstybės juriskonsultas. Jis yra valstybės atstovas bylose, kuriose betarpiškai ar tarpiškai teisme yra paliečiami pačios valstybės reikalai, daugiausia valstybės iždo ar šiaip svarbieji viešieji reikalai.

Atum senovės egiptiečių vakarinės saulės dievas, Heliopolyje garbintas kaip pasaulio kūrėjas, vėliau susiliejęs su Re kultu.

Atunga ž. Antung.

Atunis Šiaulių aps., Tryškių vi. upelis, Virvytos (Ventos) intakas, 2,7 km ilgio.

Atvanga dvisavaitinis literatūros žurnalas, leistas Varniuose 1930 ir spausdintas Telšiuose. Redagavo V. Klimas.

Atvarėlis arba akivarėlis. Mikroskopinio didumo augalo organas, esąs lapų 'ir jaunų augių epidermyje vidaus su išore ryšiui palaikyti. A. padeda augalui tvarkyti vandens garavimą, taip pat yra svarbus kvėpavimui, paimant ir išleidžiat O ir CO2.

Atvaša išaugęs iš sėklų savaiminio apsi-sėjimo keliu jaunas lapuotis medelis.

Atvirapūslės žuvys (Physostomi) gausingiausia gėlųjų vandenų kaulingoji žuvų poeilė. Jai priklauso šeimos: ungurinės, ša-minės, vijūninės, karpinės, lašišinės, lyde-kinės ir silkinės. Iš viso 40 rūšių. Pelekai visai minkšti, plaukiojamoji pūslė per oro angą susisiekia su rykle.

Atviras spiečius ž. Galaktinis spiečius.

Atvirukas pašto kortelė laiškui, pirmą kartą 1865 Stephano pasiūlyta ir įvesta pradžioje Austrijoje, o nuo 1869 ir visame pasaulyje.

Atwood 1) George (1745—1807) anglų fizikas, 1784 išradęs jo vardu pavadintą mašiną laisvų kūnų kritimams ir tų kritimų dėsniams tirti. Išsp.: An Analysis of a Course of Lectures on the Principles of Natural Philosophy 1784.

Clement Attlee

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4968-0=4968 wiki spaudos ženklai).