Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/387

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

laikėsi stipriau uš pirmąjį ir pergyveno net Lietuvos padalinimą.

E. Makcnvska-Gulbincnva Wilanskie cechy tkackie Ateneum Wilenskie II 1924.

Audėjus Stasys (g. 1889 I 1 Vilniuje) dainininkas bosas. 1909—1913 mokėsi Petrapilio konservatorijoje. 1906—1908 vaidino Vilniuje Žemkalnio-G. Landsbergio ir M. Petrausko rengiamuose spektakliuose. 1921 —1927 dainavo Kauno valst. operoje. 1927 išvyko į Vilnių, paskui studijavo dainavimo meną Italijoje. Okupuotoje Lietuvoje vaidina ir dainuoja Vaidilos teatre.

Auden Wystan Hugh (g. 1907) anglų poetas. 1938 išsikėlė į JAV, kur 1946 įsipi-lietino. Apie 1930 buv. kairiosios srovės, vad. Auden Circle atstovas, eiles rašęs visuomeninėm temom. Vėliau pasuko į dešinę. Eilėr. rinkiniai: The Dance of Death 1933, Another Time 1940, The Double Man 1941, The Age of Anxiety, 1947 (laimėjo Pulitzerio premiją). Rinktinė Poezija 1945. Rašė ir dramų.

Audenarde ž. Oudenaarde.

Audėnas (ligi 1939 Audickas) Juozas (g. 1898 IX 25 Rumniškėnų kaime Pandėlio vi. Rokiškio aps.). 1919 partizanas, 1920—-1923 kariuomenėje. 1925 baigė Liet. Mokytojų Profesinės Sąjungos suaugusiųjų gimnaziją Kaune. 1931 baigė VDU teisių fakulteto ekonominį skyrių. Un’versitete 1926 -1928 Varpininkų dr. pirmininkas. 1926 —1929 studentų susi-šelpimo dr. pirm., 1927 VDU studentų atstovybės pirmininkas. 3930—1936 mokesčių inspektorius Kaune. 1936—1939 XI Kauno miesto savivaldybės finansų skyriaus vedėjas. 1934—1939 ekonomistų dr. sekretorius. 1939 XI—1940 VI 15 žemės Ū-kio ministeris. 1940—1942 Kauno savivaldybės finansų sk. vedėjo padėjėjas. 1942— 1944 Lietūkio adm. sk. viršininkas (faktiškas direktorius). 1942—1944 Profesinių Sąjungų Instituto Prekybos ir Koperacijos sk. vedėjas ir ekonomikos dėstytojas. 1943 III —XI Vyriausiojo Lietuvių Komiteto (pogrindyje) narys, 1943 XI 25—1944 V 1 Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narys. iNuo 1944 V 1 gestapo ieškomas, gyveno slaptai Lietuvoje ir Vokietijoje. 1946 —1948, gyvendamas Hanau stovykloje Vokietijoje, Lietuviu Tremtinių Bendruomenės centro komiteto vicepirm. ir 1945-1948 tos pat stovyklos Koperacijos kursų vedėjas. Nuo 1942 Lietuvos Valstiečių Liaudininkų centro komiteto narys, ir nuo 1951 to komiteto pirmininkas. Nuo 1949 JAV. 1949 —1951 Bostono Tautinės Sandaros I aps. sekr. Nuo 1950 Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos pirm. ir jos spausdinamų darbų redaktorius. Nuo 1951 VI 1 New Yorke Lietuvos Laisvės Komiteto narys ir to komiteto leidžiamo žurnalo Lietuva red. kolegijos pirmininkas. Išsp. Verslo mokesčiai 1931. Ūkio ir politikos klausimais bendradarbiavo Lietuvos ūkininke, Jaunime, Talkoje, Kultūroje, Varpe, Tautos Ūkyje, Savivaldybėje, Ekonomikoje, Tėviškės Garse, Lietuvių žodyje, Lietuvių Kelyje, Naujienose, Lietuvių Dienose, Neit riklausomoje Lietuvoje, Sėjoje, Inter. Peasant Union biuletenyje.

Audeneerd Robert van Oudenaarde (1663 -1743) olandų tapytojas, 17 metų gyvenęs ir dirbęs Romoje. 1762 buvo išleista jo prieš 20 metų sudaryta Numismata virorum il-lustrium de genere Barbadica. Jo geriausias kūrinys šv. Petro paveikslas Gento kartūzų bažnyčioje.

Audenis Švenčionių aps., Daugėliškio vi ežeras.

Audiatur et altera pars (lot.) posakis iš Senecos Medėjos, reiškiąs: tebūnie išklausyta ir kita šalis. Tam tikra kiekvieno proceso savybė, leidžianti pasisakyti taip pat kaltinamajam ir atsakovui. Lietuvių atgijimo sąjūdžio laiku tuo vardu 1889—1892 buvo spausdinamas Varpe polemikai pavestas skyrius, kurį vedė J. Adomaitis-Šernas 1889 su J. Gaidamavičium-Gaidžiu, 1890 su Julium Aleksa, 1891 su St. Civinskiu ir V. Kudirka, 1892 su Kudirka. Vėliau šis posakis lietuvių tik retkarčiais tevartojamas (1893 G. Landsbergio, 1891 P. Bučio, 1895 S Matulaičio).

Audiencia Ispanijoje ir P. Amerikoje taip vadinamas aukštasis teismas.

Audientia episcopalis romėnu teisėje taip vadino vyskupo teisę tarp tikinčiųjų.

Audiffredi Julius Cesare (Joannes Bap-t'^ta, 1714—1794) vienuolis dominikonas, Casanati bibliotekos vedėjas, bibliografas. Užfiksavo daug vertingų bibliografinių žinių savo 1761—-1788 išsp. Catalogus libro-rum bibliothecae Casanatensis, 1793 Catalogus historico-criticus romanorum editio-num saeculi XV (viena pirmųjų dalinių inkunabulų bibliografijų), 1784 Specimen historico criticus editionum italicarum saeculi XV.

Audiffret-Pasqu'er Edmund Armand Gaston (1823—1905) prancūzų politikas, orleanistinės opozicijos prieš Napoleoną III narys, vėliau ligi 1896 orieanistų komiteto pirmininkas. 1875 III 15 tautinio susirinkimo pirmininkas, 1876 senato pirmininkas. 1894 — 1908 išl Mémoires de chancelier Pasquier, 1905 Histoire du duc de Richelieu

Aud'encija (lot. audiencia—išklausymas) valstybės galvos, popiežiaus, ministerio, šiaip aukštojo pareigūno kam skiriamas

J. Audėnas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5073-0=5073 wiki spaudos ženklai).