Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/391

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Audruvis, Aldruvis, latv. Audruve, Šiaulių aps. Joniškio vi. ir Kuržemės upė, Vir-čuvio (Lielupės) kairysis intakas, 46,4 km ilgio, kurių 29,7 km tenka Lietuvai. A. versmės tarp Gataučių ir Ivoškių k. Intakai: Kirėna, Purve, Prudencija, Juodupis. Lietuvos ribose visas A. kanalizuotas. Baseino plotas 150 km2, Lietuvos ribose 119 km2.

Audubon John Jacob (1780—1851) JAV zoologas, ornitologas, prancūzų emigranto sūnus. Išsp. The Birds of America 1828— 1839, kur aprašė 1055 paukščius, American ornithological Biography 1843—1850, Biography of American Quadrupeds 1840-1850.

Audzijonis (Audzievič'ius) Antanas-Prantiškus (1833 Telžių k. Daujėnų vi. Biržų aps. — 1895 V 29 /VI 10) Vilniaus vyskupas. Mokėsi prie klebono, kurį laiką buvo 'valsčiaus raštininku. 1855 — 1859 mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. 1859 įšv. kunigu. Vikaravo Vilniuje šv. Jokūbo bžn., Turgeliuose, Naujatra-kiuose Raduškavi-čiuose, vėl Vilniuje prie bernardinų bžn. Tuo pačiu laiku ruošė disertaciją teologijos kandidato ir magistro laipsniams gauti. 1869 eksternu prie Petrapilio dvasinės akad. apgynė disertaciją, gavo teologijos magistro laipsnį, buvo paskirtas akademijos kapelionu ir tais pačiais 1869 pastoralinės, vėliau ir dogmatinės teologijos profesorium. Vėliau gavo teologijos daktaro laipsnį ir po kun. Hrynievleckio buvo paskirtas akademijos inspektorium. Nors jis faktiškai ėjo ir rektoriaus pareigas, bet 1883 Rusijos valdžios susitarimu su Vatikanu, leidus pačiai akademijai rinkti rektorių iš vyskupų pristatytų kandidatų, lenkų vyskupai nepanorėjo lietuvio—valstiečio A. rektorium ir pravedė prof. Simoną. Tuomet 1884 A. pasitraukė iš akademijos ir liko Mohilevo arkivyskupystės kunigu, kapitulos nariu ir vyriausios dvasinės kolegijos nariu. 1889 XII 18 buvo prekonizuotas Vilniaus vyskupu ir konsekruotas 1890 V 25. Tas pareigas eidamas ypatingai rūpinosi lietuviškais dekanatais ir buvo veikiamas kun. S. Gimžausko, kuri pakėlė garbės kanauninku. Jis pirmas iš Vilniaus vyskupijos vyskupų pradėjo reikalauti iš kunigų, kad jie katekizuotų žmonėms suprantama kalba. Paskiau pradėjo įvesti lietuviškus pamokslus lietuviškose parapijose (Kaltanėnų par. ir kt.); tai ypačiai nepatiko kunigams lenkams.

Aue Saksonijos mst. Rūdos kalnų dauboje, a. 30.000 gyv. (1950). Popieriaus, dažų, metalų pramonė. Apylinkėje nuo 1945 pradėta ekspluatuoti urano žaliavos ištekliai.

Auenbrugger Leopoldas (1722—1809) gydytojas, pirmas ligonims ištirti pradėjęs vartoti perkusiją.

Auer 1) A 1 o y s (1813—1869) vokiečių spaustuvininkas, išradęs vad. Auero tinklelį, kurį sudaro nedegamos medžiagos primirkytas mezginys. Knygoje Die Entdeckung des Naturselbstdrucks 1854 nustatė autotipijos pagrindus. Taip pat pirmas pradėjo spaudos darbui vartoti popierių ritiniais.

2) Erhardt (1874—1945) vokiečių politikas. 'Nuo 1907 Bavarijos landtago atstovas socialdemokratas, po 1918 revoliucijos Bavarijos vidaus reikalų ministeris. 1919 per atentatą landtage sužeistas, iš vyriausybės pasitraukė. Vėliau reichstago narys.

1908—1925 Bavarijos s. d. laikraščio Münchener Post redaktorius.

3) Ignaz (1846—1907) vokiečių politikas ir publicistas, reichstago atstovas s. d. Drauge su Bebeliu ir Liebknechtu sudarinėjo 1887 s. d. programą. Revizionizmo šalininkas, Berliner Freie Presse red. Knygoje Nach zehn Jahren paliko daug medžiagos įstatymo prieš socialistus istorijai.

4) Kari (1858-1929) vokiečių chemikas. 1885 nustatė, kad didimas yra sudarytas iš dviejų elementų — neodimo ir praseodimo. 1905 suskirstė ytterbį į aldebaranį ir kasio-pejų. A. pirmas sukonstruavo elektros lemputę su metaliniu, vieton anglinio, kaitinimo siūlu, būtent osmio lemputę, vėliau pakeistą volframo ir osramo lemputėmis. Aptiko, kad cerio elementas su geležimi sudaro patvarų lydinį, turintį piroforinių savybių, leidžiančių lengvai uždegti dujas.

5) Leopold (1845-1930) kilęs iš Vengrijos smuikininkas, 1868—1918 Petrapilio konservatorijos profesorius, nuo 1918 gyvenęs New Yorke. Parašė Violin Playing as teach it. 1921, My long Life in Music 1923.

6) Ludwig (1839—1914) vokiečių pedagogas ir katalikų liaudies rašytojas (sla-pyv. Onkel Ludwig). 1875 įk. berniukų auklėjimo įstaigą Cassianeum Bavarijos Donauwörthe ir prie jos knygų leidyklą.

Auerbach Saksonijos mst. 18.500 gyv. Tekstilės, mašinų ir baldų pramonė.

Auerbach Berthold (1812—1882) vokiečių beletristas, žydų kilmės. Pagarsėjo kaimiškomis novelėmis. Išsp. Schwarzwälder Dorfgeschichten 1871, Sämtliche Dorfgeschichten 1900, romanus Dichter und Kaufmann 1840; išvertė Spinozos raštus.

Auernheimer Raoul (1871—1948) austrų rašytojas feljetonistas ir teatro kritikas. Išsp. Casanova in Wien 1924, Metternich 1947 ir kt.

Vysk. A. P. Audzijonis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+5043-3=5040 wiki spaudos ženklai).