Puslapis:LE01.djvu/442

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

cūzų apgriauta. Gyventojai lietuviai, tik iš dalies apvokietėję. čia nuo 1809 klebonu buvo kun. Jonas Pričkus Ertelis (Hertell, g. 1Y69, m. a. 1840), rinkęs apie A. lietuviškas dainas ir jas teikęs Rėzai ir P. Bohle-nui, pats lietuviškai išvertęs Schlezo Kel-keties Waikai jau Zegorius trys. Laikoma, kad jis išvertęs Gellerto pasakėčią Kelei-wis, bet jam priskiriamą Musės bei uodo smerties vertimą paruošė A. P. šimelpeni-gas.

Aulė (lot. aula — kiemas, salė) senovės graikų kiemas tarp trobesių. Ilgainiui įgijo reikšmę tarp kiemo, kur priimami namiškiai, dvariškiai, tarnautojai. Paskiau A. vadintas didelis rūmų kambarys, kuriame kunigaikščiai priiminėjo riterius. Senose bazilikose vietos, skiriamos pasauliečiams, dalyvaujantiems tikybiniuose disputuose. Pagaliau, kiekviena vieta, skiriama viešiems susirinkimams, paskaitoms. Dabartiniu laiku A. vietoje dažniausiai vartojamas auditorijos terminas.

Aulich Ludvik (1795—1849) vengrų nepriklausomybės karų herojus. Austrų kariuomenės papulkininkis. 1848 prasidėjus vengrų revoliucijai, stojo į sukilėlių eiles ir gavo generolo laipsnį. 1848 III—IV pasižymėjo kovoje su Windisčhgraetzu ir paimant Budą. Po Gorgelio buvo vengrų karo ministeris. Austrams, rusų kariuomenės padedamiems, vengrus nugalėjus, kartu su dvylika kitų vengrų generolų buvo austrų pakartas.

Auliček Dominik (1734-1804) čekų skulptorius, nuo 1764 dirbęs porcelano manufaktūroje Nymphenburge, palikęs daug porcelano darbų.

Aulin Tor (1866—1914) švedų kompozitorius, smuikininkas, Stockholmo filharmonijos orkestro dirigentas, kelių simfonijų autorius.

Aulis senovės Beotijos mst. Graikijoje (dabar Mikrovathi), iš kurio pagal padavimus buvo pradėtas .Homero aprašytasis žygis prieš Troją.

Aulnay sous Bois š. Prancūzijos mst. 33.000 gyv. (1950). žemės ūkio gaminių apdirbimo ir prekybos centras.

Aulona Albanijos uostas, ž. Valona.

Aulostoma Lecep. Fistulariidae šeimos jūros žuvis, gyvenanti Didžiajame ir Indijos vandenynuose.

Aulus Gellius (Agellius, Aulu-Gelle, m. 150 Kr. g.) ilgai Atėnuose gyvenęs lotynų rašytojas, savo Noctes Attieae (Attikos naktys) pateikęs žinių apie daugelį iš kitų šaltinių nežinomų graikų ir lotynų rašytojų ir jų raštus

Aumale Henri Eugene Philippe Louis (1822—1897) Prancūzijos karaliaus Liudviko Pilypo sūnus, prancūzų generolas ir istorikas. Jaunas pasižymėjo karuose Alžire su Abd-el Kaderu. 1847 Alžiro gubernatorius. Po 1848 emigravo į Angliją. Ten parašė Histoire dės princes de Condė 1869 — 1895. Prie iNapoleono III grįžęs, buvo Nacionalinio susirinkimo nariu. 1871 akademijos narys.

Aumuo rytų aukštaičių gyvojoje kalboje reiškia supratimą, nuovoką. S. Šalkauskio pasiūlytas filosofijos terminu intelektui (vok. Verstand) pavadinti, skiriant nuo proto (vok. Vernunft).

Aunuva Šaukėnų vi. Šiaulių aps. upė, Ventos kairysis intakas, 20,3 km ilgio. Prasideda ties šeškių k. Intakas Šatrija. Baseino plotas 188 km2.

Aura (gr. oras) graikų mitologijoje Dzeuso paversta šaltiniu Artemidės draugė. Bendra prasme oras, oro dvelkimas. Medicinoje įvairūs jutimai, kuriuos sergantieji nuomariu jaučia prieš priepuolį.

Auray Prancūzijos uostas Bretanijoje, Marbihano departamente, Locho upės krantuose. Didžiausia Prancūzijoje austrių auginimo stotis. Apie 8000 gyv.

Auraminas (Formula C17 H21 HC1) geltonos spalvos dažai, vartojami medvilnei, šilkui, popieriui dažyti.

Aurangabad vak. Indijos mst. Haidera-bade 67.000 gyv. (.1951). Įkurtas 1610, ligi 1818 buvo didžiojo mogulo rezidencija, šalia miesto yra Aurang Zebo mauzolėjus ir VII a. statytoje budistų šventykloje Pan čakki kapas, šilko pramonė, medvilnės ir javų prekyba.

Aurang Zeb (persiškai — sosto papuošimas, 1618—1707) 1658—1707 Didžiuoju Mo-gulu vadinamas Indijos valdovas. Užgriebė valdžią dar tėvui šach Džehanui esant gyvam. Jo grynai mahometoniška valstybė siekė nuo Kabulo ligi Assamo. Visą valdymo laiką nuolatos kariavo, pradžioje su tėvu ir broliais, paskiau su mahometonų priešais Indijoje, o į valdymo pabaigą ir su savo sūnumis. Jam mirus, jo sudaryta valstybė suiro ir kartu žuvo mahometonų valdžia Indijoje.

Barkar History of A. 1913—1925.

Aurea bulla ž. Aukso bula.

Aurea mediocritas (lot.) aukso vidurys tarp dviejų kraštutinumų. Horatiaus antrosios odės posakis, ilgainiui įgijęs neigiamosios prasmės — nei šioks, nei toks, nereikšmingas.

Aurelia Aurita (lot.) plačiai visose jūrose paplitusi medūza.

Aurelia gens senovės Romos įtakinga plebėjų giminė, iš kurios išėjo Gajus Aurelius Cotta (124 — 74 pr. Kr.) nepaprastas kalbėtojas, buvęs 75 pr. Kr. konsulu, 74 Galijos prokonsulu. Jo brolis Lucius Aurelius Cotta 70 pr. Kr. pretorius, prisidėjęs prie Sullos pravestų aristokratams palankių įstatymų panaikinimo ir pravedęs jo vardu pavadintą įstatymą Lex Aurelia ju-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5110-0=5110 wiki spaudos ženklai).