Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/482

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Paryžiuje veikė tam tikra įstaiga A. padirbinėti. Anglijoje buvo suklastoti Byrono laiškai, Italijoje T. Tasso sonetai. Veimare išgarsėjo .1856 byla Gerstenbergko, kuris padirbo Schillerio rankraščius, 1898 H. Ky-rieleis Liuterio laiškus. Ypačiai daug netikrų A. pasitaiko aukcionuose. Lietuvoje jau XVI ir XVII a. neretai buvo suklastojami Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių A. to ar kito asmens neteisėtoms pretenzijoms į nejudomą turtą paremti. XIX a., ligi 1861 baudžiavos panaikinimo, buvo klastojami dokumentai tam, kad baudžiauninkų vaikai galėtų eiti aukštąjį mokslą. Apsisaugoti nuo padirbtų A. padeda visa eilė įvairių specialinių žurnalų ir kitų A. reprodukcijų leidinių. Iš tokių žurnalų minėtini L’ama-teur d’autographes, The Collector, The Ar-chivist, Mitteilungen fuer Authographen-sammler ir kt.

S. Charavay La Science des autographes 1887;
Scott Autograph-Collecting 1894—1899;
W. Frels Dichterhandschriften 1934.

Autografija 1) autografų rinkimas ir tyrimas. 2) Būdai raštui ir piešiniui dauginti iš originalo, išspaudus jį litografijos akmenyje arba vario ar cinko plokštelėje, taip pat hektografu, šapirografu ir kt.

Autografijos ženklai autografų rinkėjų ir pardavėjų vartojami sutrumpinimai: Doc. — dokumentas, B — bilietas, L (pr. lettre) — laiškas, a — autografas, S. arba sig. — pasirašytas (pr. signé), F. — albumo lapelis, P. (arba pag.) — puslapis, 1 arba lig. — eilutė, Adr. — adresas ir kt.

Autoinfekcija (gr. autos — pats, lot. in-ficio — užkrečiu) — infekcijos perkėlimas iš vienos kūno dalies į kitą.

Autointoksikacija (gr. savęs nuodijimas) tokia medžiaga, kuri pačiame organizme pasigamina. Turima enterogeninę A., kada į kraują patenka nuodų, pasidariusių nenormaliai skylant arba pūvant maisto medžiagai žarnose. Endogeninė A. yra tada, kada susilaiko ir į kraują patenka nuodingi normalios medžiagos apykaitos produktai, kuriuos reikia arba išskirti, arba oksiduoti, arba atnuodyti (neutralizuoti), veikiant tam tikromis liaukomis.

Autokariuomenė — kariuomenės ginklo rūšis, skiriama susisiekimo ir transporto reikalams tenkinti, aprūpinta automobilių susisiekimo priemonėmis.

Autokatalizas reiškinys, kada cheminės reakcijos metu atsirandąs produktas pagreitina pačią reakciją.

Autokefalija (gr. autos — pats, kefale — galva) terminas taikomas toms krikščionių, iš dalies ir mahometonų, tikybinėms organizacijoms, kuriose tikinčiųjų ir dvasininkų susirinkimai savarankiškai renkasi bažnyčios galvą — patriarchą, katolikosą, ek-zarchą ir kada tas rinkimas nėra reikalingas tvirtinimo dvasinės vyriausybės už valstybės ribų. Tai ypačiai taikoma stačiatikių bažnyčioms. .Nuo imperatoriaus Konstantino Kopronimo (741—775) laikų yra autokefalinė Gruzijos bažnyčia, kuri nepriklauso Konstantinopolio patriarchui ir turi savo katalikosą. 1811 rusų valdžia Gruzijos A. panaikino. Pirmajam Pasauliniam karui pasibaigus, kai kurių naujai susidariusių valstybių stačiatikių bažnyčios (pvz. Lenkijos) pasiskelbė autokefalinėmis, nepriklausančiomis nei Konstantinopolio, nei Maskvos patriarchams. Taip pat A. yra daugumas mahometonų tikybinių organizacijų. D. L. K. Vytauto laikais ir vėliau A. buvo siekiama ir Lietuvos stačiatikių bažnyčios atžvilgiu. Rusams Lietuvą XVIII a. pabaigoje okupavus, rusų valdžia nuo Kotrynos II laikų beveik per visą XIX a. stengėsi ir katalikų bažnyčią padaryti A., nuo popiežiaus nepriklausomą. Tam reikalui buvo įkurta Petrapilyje dvasinė kolegija, kurios visiškoje valdžioje turėjo būti visos katalikų bažnyčios tiek pačioje Rusijoje, tiek ir jos okupuotuose kraštuose. Kadangi tokia organizacija buvo priešinga katalikų bažnyčios organizacijos pagrindams, tai šį sumanymą rusų valdžiai įvykdyti nepavyko, net ir uždraudus vyskupams tiesiogiai ar netiesiogiai susisiekti su popiežiais. Kolegijos funkcijos liko vien administracinės ir tai tik vidaus reikalų ministerijos tikybų departamento gaunamų paliepimų ribose.

Autokeliai specialiai paruošti ir paskirti automobilių judėjimui keliai. Jie pradėjo plėstis XX a., nuolatos didėjant automobilių gamybai. Jie tiesiami atsižiūrint tos rūšies judėjimo savybių ir tiek paruošimu, tiek linkme žymiai skiriasi nuo kelių, kitos rūšies judėjimui skirtų. Jie stengiasi atitinkamus punktus jungti kiek galint tiesesne linkme, nenukrypstant į šalį. JAV faktiškai visi keliai yra dabar A., bet Europoje daug kur vietoje A. stengiamasi tik paprastus kelius, ir kitos rūšies judėjimui neuždarytus, pritaikyti automobilių judėjimui, juos betonuojant, ar bituminizuojant, ar kitu būdu išlyginant, statant specialius automobiliams skirtus ženklus, rodykles ir 1.1.

Autoklavas technikoje vadinamas indas, kuriame skysčiai, .cheminiam tarpusavio veikimui sukelti, yra įkaitinami ligi temperatūros, aukštesnės už jų virimo taškus.

Medicinoje A. vadinamas aparatas medicinos instrumentų, indų, vaistų, tvarstomosios medžiagos, skalbinių sterilizacijai suspaustu garu ir aukšta temperatūra. Jis turi pavidalą didelio cilindriškos formos indo su storomis sienomis ir stipriu, gerai prisukamu dangčiu, kad galėtų išlaikyti stiprų garo slėgimą, Jis aprūpintas garo slėgimą rodančiu manometru ir temperatūros pakilimo laipsnį rodančiu termometru. Jame yra ir reguliatorius, pro kurį auto-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5612-0=5612 wiki spaudos ženklai).