Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/493

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

apie Pompėjos iškasenas. 1843—1848 leido Bulletino archeologico Napoletano.

Avelloni Francesco (1766—1825), vad. ii Poetino, italų dramaturgas, parašęs 600 dramos veikalų, iš kurių 200 išspausdino.

Avė Maria (Angelica salutatio) — Sveika Marija (angelo pasveikinimas) katalikų malda Mergelės Marijos garbei. A. M. dažniau vartojama nuo XI a., nuo XIII a. jungiant su Tėve mūsų—Pater noster, nuo XIV a. kartojant iš ryto, pusiaudienyje ir vakare, vėliau ypačiai vakare skambinant bažnyčioje Angelus, taip pat jungiant ir su rožiniu. Lietuviškai jau 1595 M. Daukšos katekizme išsp.: Pasveikinimas švenčiausios Mergos Marijos. Muzikoje labiausiai ji paplitusi J. S. Bacho, Ch. Gounodo ir Fr. Schu-berto. Gounod prie Bacho fortepijonui parašytos preliudijos C—dur pritaikė melodijos ir A. M. žodžius solo. Lietuviškai A. M. yra sukūręs A. Vanagaitis. Ją plokštelėse įdainavo J. Kudirka. Solo giedojimui sukūrė J. Žilevičius.

Avenarius 1) Ferdinand (1856— 1923) vokiečių rašytojas. Nuo 1887 leido žurnalą Kunstwart, 1902 įst. estetinės kultūros sąjungą Duererbund ir per ją darė didelę įtaką vokiečių šviesuomenei. Išsp. lyrikos rinkinį Wandern und Werden 1881 ir kt. Išleido vokiečių poezijos antologijas Hausbuch deutscher Lyrik ir Balladenbuch.

2) Mikalojus (1834-1903 Kaune) rusų pedagogas ir archeologas. 1886—1889 iš-kasinėjo Bielsko aps. apie 150 pilkapių bei kapų, o Drohičine prie V. Bugo surinko per 2000 senienų ir kasinėjimų rezultatus paskelbė rusų archeologinės komisijos apyskaitose 1893, 1894 ir 1895. Išsp. Drohičin Nadbužskij ir ego drevnosti 1890. A. darbuose ryški rusiška tendencija, ypačiai aiškinant jotvingų kultūros ir tautybės klausimus.

3) Richard (1843—1896) vokiečių filosofas pozityvistas, antimetafizikas, empirinio kriticizmo įkūrėjas, nuo 1877 Zuericho univ. prof. Išsp. Kritik der reinen Erfahrung 1886—1890, Der menschliche Weltbegriff 31912 ir kt. Su W. Wundtu ir M. Hein-ze leido žurnalą Vierteljahresschrift fuer wissenschaftliche Philosophie.

4) Vosylius (.1839—1919) rusų rašytojas, rašęs daugiausia jaunuomenei. Išsp. Kniga o kijevskich bogatyriach 1875, Otro-českie gody Puškiną 1886, Gogol student 1898, Detskie gody Mozarta 1901, Molodost Pirogova ir kt.

Avenches Waado kantono mst. Šveicarijoje. 1700 gyv. Senovėje helvetų sostinė Aventicum. Senovės romėnų statybos paminklai, teatras, amfiteatras, mūro siena, XVI a. pilis, muzėjus.

Avenel Georges (1855—?) prancūzų istorikas ir ekonomistas. Išsp. Richelieu et la monarchie absolues 1884—1890, La noblesse française sous Richelieu 1907, Histoire économique de la propriété 1894—1909, L’évolution des moyens de transport 1920, Les enseignements de l’histoire des prix 1925 ir kt.

Avenida (isp. ir port.) 1) dideli vandens potvyniai Pirenėjų pusiasalyje, kurie kyla po smarkių liūčių arba pavasaryje kalnų sniegui tirpstant.

2) Plačios, puošnios gatvės arba šiaip svarbios susisiekimo arterijos.

Avenol Joseph Louis Anne (g. ,1879) prancūzų politikas. .1923—1932 Tautų Sąjungos gen. sekretoriaus pavaduotojas, 1932—1940 generalinis sekretorius.

Aventinas, lot. Mons Aventinum, viena septynių Romos kalvų, priešais Palatiną. Senojoje Romoje 455 pr. Kr. Romos mst. plebėjai pasitraukė į A. ir čia jiems buvo leista įkurti plebėjų kvartalą. Dabar ten yra senovinė bazilika Santa Sabina.

Aventiniečiai 1924—1926 antifašistinė italų parlamento katalikų, liberalų, demokratų ir socialistų opozicija, kuri dėl socialistų vado Matteoti nužudymo pasitraukė iš parlamento, gaudama A. vardą iš analogijos, kaip kad 455 pr. Kr. buvo pasitraukę plebėjai į Aventino kalną. Fašistams panaikinus jų spaudą ir organizacijas, A. vadai pasitraukė į užsienį.

Aventinus (Turmair) Johann (1477-1534) Bavarijos istorikas, vadinamas bavarų He-rodotu; išl. Annales Boiorum 1554, Chroni-con Bavariae 1522.

Avenue plačios gatvės, kuriomis vyksta didžiausias miestuose judėjimas (pvz. Paryžiaus L’A. des Champes-Elysées, New Yorko 5-j i A.).

A verbis ad verbera (lot.) — nuo žodžių prie kirčių.

Averčenko Arkadijus (1881—1925) rusų rašytojas, humoristinių apsakymėlių, parodijų autorius. 1910 išsp. Zaičiki na stene ir kt. 1908—1918 leido politinės satyros žurnalą Satirikon. Po 1918 emigracijoje leido savo apsakymėlių rinkinius Kipiaščij kotel, Raj na zemle ir kt. ,Nemaža jo apsakymėlių buvo išversta lietuviškai ir spausdinta Amerikos lietuvių ir Lietuvos laikraščiuose.

Avereseu Aleksandras (1859—1938) rumunų maršalas ir politikas, 1907—1909 karo ministeris, 1912 gen. štabo viršininkas. I Pasaulinio karo metu vadovavo rumunų kariuomenei. 1918 rumunams pralaimėjus, paskirtas vyriausybės prieky, pasirašė paliaubas. Toliau aktyviai dalyvavo politiniame gyvenime. 1920—1921 sudarė sąjungą su Lenkais. 1927 pasitraukė iš tiesioginės politikos.

Avery Samuel Putnam (1822—1904) New Yorko Museum of Art steigėjas, taip pat įkūrė kelias specialias bibliotekas New Yorko Columbia universitete, o New Yorko

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5290-0=5290 wiki spaudos ženklai).