Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/91

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nistas ir spaustuvininkas. Romoje 1482 - 1484 studijavo graikų kalbą. Užsidegęs graikų literatūros tyrinėjimu ir susidūręs su trūkumu ir netobulumu graikų tekstų, a. 1490 įtaisė Venecijoj graikišką spaustuvę, kurios pirmu darbu buvo Lascariso Erotemata 1495. Į graikų knygas įvedė kursyvą, kuris prigijo visoj Europoj ir sužadino A. spaudinių pamėgdžiojimus. įkūrė kelių dešimčių mokslininkų akademiją tekstams ir korektūroms tikrinti. Kartu spausdino lotyniškus ir itališkus tekstus. Norėdamas labiau praplatinti knygas, pakeitė senąjį folijo formatą (popieriaus lapo) mažesniu o k-tavu; tobulinamas teksto knygas atpigino, ir jos liko visiems prieinamos ir sukėlė susidomėjimą graikų ir lotynų autoriais. Iki mirties išl. apie 150 veikalų, o jo įpėdiniai iki 1597 a. 1000. Beveik visus leidinius A. žymėjo savo ženklu — inkaru su delfinu.

Aldona D. L. K. Gedimino duktė. 1325 ištekėjo už Lenkijos karaliaus Vladislovo Loketko sūnaus ir sosto įpėdinio Kazimiero, vėliau žinomo Kazimiero III arba Didžiojo vardu. Karalaitis, vesdamas ją, teturėjo 15 ar 16 metų. A. gimimo metai nežinomi, bet spėjama, kad apie 1309 ar 1310. Prieš tekėdama A. buvo apkrikštyta Onos vardu. Jos krikšto ir jungtuvių dienia. yra šaltinių nustatoma įvairiai. Tai buvo grynai politinės jungtuvės, kuriomis buvo norima sustiprinti prieš tai sudarytą lietuvių ir lenkų karo sąjungą. Vladislovas Loketkas norėjo atstatyti politinę lenkų gyvenamų žemių vienybę po jų politinio susiskaldymo į dalines kunigaikštystes beveik per 150 metų. Jis ieškojo sąjungininkų, ypačiai tiarp ordino priešų. Ligi tol tarp lietuvių ir lenkų taikos nebuvo. Lenkų žemės būvio nuolat lietuvių puolamos ir plėšiamos. Loketkas stengėsi susiartinti su Gediminu. D. L. K. Gediminas stengėsi laikytis taikos politikos. 1322 pabaigoje ar 1323 pradžioje jis kreipėsi į popiežių Joną XXII ir Hansos sąjungą, pareikšdamas norįs taikiai gyventi su visais kaimynais ir priimti krikščionių tikėjimą, šio kreipimosi padariniai buvo tie, kad popiežius pasiuntė į Lietuvą savo delegatus, įsakydamas tikintiesiems priimti Gedimino pasiūlymus. Taika buvo sudaryta su Lietuva Vilniuje 1323 X 2 ir popiežiaus pasiuntinių patvirtinta Rygoje 1324 X 20. Amžina taika su Lietuva grėsė Livonijos ordino gyvybei. Vokiečių ordinas, prisidengęs tuo, kad Gediminas atsisakė apsikrikštyti, pradėjo puldinėti Lietuvą. Nepavykus taikingoms pastangoms, Gediminas buvo reikalingas talkininkų kovoje su aršiausiu lietuvių tautos priešu. Apie lietuvių ir lenkų 1325 sąjungos sąlygas nedaug težinoma. Gediminas sutiko paleisti visus lenkų belaisvius Lietuvoje, kurių būta a. 25 000. Gediminas 1326 pradžioje nusiuntė Lenkijos karaliui į talką savo kariuomenę. Norėta drauge su lenkais pulti Brandenburgas ir neleisti ten įsitvirtinti Liudvikui, imperatoriaus Liudviko Baviariečo sūnui, kuris palaikė vokiečių ordiną ir buvo Loketkai nedraugiškas. Lietuviai rado lenkus nepasirengusius ir patys vieni puolė Marchiją, apiplėšė ir su dideliu belaisvių skaičiumi grįžo. 1328 — 1329 vokiečių ordinas organizavo prieš Lietuvą karo žygį, kuriam vadovavo Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis, Loketkos priešas, bet Loketkas sutiko praleisti karalių Joną ir Silezijos kun-ščius, jo vasalus, pro savo žemes. Tai buvo Lietuvai nedraugiškas aktas. Nors kryžiuočiams įsiveržus į žemaičius Loketkas puolė vokiečių valdomą Kulmiją, bet tatai nepadėjo atitaisyti lietuviu lenkų sąjungos. Ji iširo. Tačiau, kol gyva buvo A., apie lietuvių lenkų susirėmimus negirdėti.

Kazimiero vedybos su A. galėjo lenkams duoti vilčių apkrikštyti Lietuvą, nes Loketkas jau 1317 turėjo tokį sumanymą, kuris tačiau smulkiau nėra žinomas. Tos viltys nepasitvirtino dėl Gedimino kieto nusistatymo laikytis seno tėvų tikėjimo.

Apie A. gyvenimą Lenkijoje nedaug težinome. Ji mirė Krokuvoje 1339 gegužės 25, 26 ar 27 d. ir buvo palaidota Krokuvos bažnyčioje. To laiko patikėtini šaltiniai nurodo, kad A. mirusi netikėtai ir tragim-gai. Gyvendama su Kazimieru, A. susilaukė dviejų dukterų — Elzbietos ir Kurii-gundos. Vyresnioji Elzbieta 1335 buvo susižiedavusi su Bavarijos kun-ščiu Jonu. Prieš 1339 Kazimieras Did. rengėsi išleisti jaunesniąją Kunigundą už kun-ščio Konstantino Karijotaičio, bet šis nuo vedybų atsisakė, nes jam buvo pasiūlyta pakeisti stačiatikių tikėjimą į katalikų. Kunigunda ištekėjo 1345 už Bavarijos kun-ščio Liudviko, imperatoriaus Liudviko Bavariečio (1330 — 1347) sūnaus.

Z. Kaczmarczyk Monarchia Kazimierza W. 1946; Polski SI. Biogr. I 1935.

Aldozos paprasčiausio cukrinės medžiagos, kurios savo konstitucija yra ne kas kita, kaip daugiahidroksiliai aldehido alkoholiai. ž. Vynuogių cukrus.

AMridh Chester Holmes (1871 —1940) Amerikos architektas. Jo projektais pastatyta mokslo ir meno pastatų New Yor-ke, Lakeville ir kt.

Aldų leidinių ženklas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5449-267=5182 wiki spaudos ženklai).