Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01 013-032 OCR errata.djvu/8

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Lietuvių enciklopedijos turinys

Abrakas Abreu Slap. Sėjikas ir kt. nuo 1910 bendrad. Lie­ tuvos žiniose, 1912 redagavo Lietuvos Ūki­ ninką; 1912—1914 Aušrinės red. narys; bendr. Santaroj. 1910—1911 vedė Marijam­ polės aušrininkų organizaciją. Abrakas, 1) avižų grūdų ir pelų kapoju mišinys arkliams šerti; 2) duonos riekė. Abramavičius (Abramowicz) 1) L i u d- V i k a s (1876—1939 III 9) ; gimn. baigęs Charklvo univ. studijavo gamtą ir Kroku­ voj istoriją. Pradėjo rašyti 1905 Varšuvos Ogniwo; 1906 M. Romeriui įkūrus Vilniuje pažangųjį dienraštį Gazeta Wileńska, sto­ jo į jo redakciją ir apsigyveno Vilniuje. G. W. pakrypus labiau į kairę, perėjo į Kur­ jer Litewski redakciją. 1911 kartu su ke­ liais kitais įkūrė demokratiškai pažangų savaitraštį Przegląd Wileński. Karo metu Varšuvos spaudoj nušviečia lietuvių sąjū­ dį. Laikinojoj lenkų valst. taryboj spau­ dos skyriaus vedėjas, Lietuvos reikalų re­ ferentas, spausdina Problem Litwy pod­ czas wojny. 1919 grįžta į Vilnių, dirba spaudos inspektorium Rytų žemių valdy­ boj, iš ten išstojęs 1920 steigia Gazeta Krajowa, kurią greit perleidžia L. Cho- minskiui ir 1921 atnaujina Przegląd Wik, kad ir savotiškai, bet objektyviai nušvies­ damas ir Lietuvos reikalus. 1925 išspaus­ dino Vilniaus spaustuvių istoriją: Cztery wieki drukarstwa w Wilnie. 2)Liudvikas(g.1888V8).Baigė Šiaulių gimn.ir 1914 Kijevo univ. gamtą. Už politinį veikimą 6 mėn. Kijevo kalėji­ me ir metai policijos priežiūros. .1914 grįžo Lietuvon. Dar okupacijos metu ist. Ubiš­ kėje lietuvių pr. mokyklą ir 1919, kartu su kitais Telšių gimnaziją. Organizavo Telšių aps. komitetą. 1919 įst. Telšiuose lenkišką vid. mokyklą. Įst. Telšiuose, Varniuose ir kitur kooperatyvus. Savanoriu dalyvavo kovose prieš bermontininkus. Telšių pro­ gimnazijos suaugusiems dir. Vienas Telšių mokytojų sem. steigėjų. Buvo ir Telšių burmistru. 1925 III Kauno gimn. dir. ir lenkų mokyklų referentas. Paskiau lenkų gimn. dir. Bendradarbiavo žemaityje, So­ cialdemokrate. Išsp. Praktikos chemijos darbus. 3) Vytautas (g. 1874 Kalugoj) len­ kų politikas Varšuvos ir Charkivo univ. studijavo teisės mokslus. Organizavo va­ dinamąją demokratinę Vilniaus lenkų gru­ pę, mėginusią palaikyti kontaktą su ana­ loginėmis lietuvių ir gudų grupėmis. Pil­ sudskiui atskilus nuo PPS ir pradėjus or­ ganizuoti kovai dėl Lenkijos nepriklauso­ mybės lenkų ‚‚strzelcus", A susiartina su ta srove ir karo metu patraukia Vilniaus lenkų demokratus į Varšuvos pusę. Atsi­ davęs pilsudskininkas, 1919 lenkams už­ grobus Vilnių skiriamas Vilniaus burmist­ ru. Pasišalinęs 1920 į Varšuvą, grįžta su želigovskiu; būdamas jo dešiniąja ranka, paskirtas laikinosios „vidurinės Lietuvos" valdomosios komisijos pirmininku. Jo pas­ tangoms išlaikyti kad ir fiktyvią nuo Len­ kijos komisijos nepriklausomybę nepavy­ kus, pasitraukia, bet vad. „Vilniaus seime" kartu su visais „demokratais" balsuoja už Vilniaus prijungimą prie Lenkijos. Vėliau Pilsudskio paskirtas Druskininkams val­ dyti, politinio vaidmens nebevaidino. Abramis Balleruä žuvis ž. Sparis. Abramis Bjorkna žuvis ž. Plakis. Abramis Brama žuvis ž. Karšis. Abramiškių ež. Trakų aps., Kietaviškio vi. 6 ha. Abramovič šolom Jacob (slapyv. Men- dele Mocher Sforim) (1836 Minsko gub.— 1917) XIX a. žydų rašytojas, rašęs žydiš­ kai ir hebrajiškai. Nuo 1864 rašė žydiškai (Dos Klein Menšele, Dos Winsfingeril), kur pavaizdavo žydų gyvenimą, papročius ir žmones. Laikomas žydų literatūros tė­ vu. Po 1886 išleido apysaką hebrajiškai (be - Sether Raam—Pasislėpus nuo griaus­ tinio). Išleido autobiografinį romaną Ba- Yamin ha - Haim (Anomis dienomis),su­ kurdamas originalų stilių, pasigaudamas Talmudo stilistinių priemonių ir šnekamo­ sios žydų kalbos. Abraomas izraelitų tautos tėvas, Tera- cho sūnus; turėjo du brolius: Araną ir Nachorą, vedė Arano dukterį Sarą. Abra­ omo istorija įrašyta Gim. kn. 11,26—25,11; kilęs iš pietinės Chaldėjos Uro miesto. Ab­ raomo vardas babiloniečių k. reiškia: ma­ no tėvas myli;Abraomas emigravo iš Uro į Kanaano žemę; iš čionai bado verčiamas buvo Egipte; grįžęs į Kanaaną, gyveno vietovėje, kur šiandien Hebrono miestas; brolėną Lotą, patekusį į Elamo karaliaus Kedorlaomerio nelaisvę, su talkininkais pasivijo ir išvadavo, šiame karo žygyje, Įrašytame Gim. kn. 14, istorišką pagrkidą patikrino naujausios iškasenos. Abraomas dedamas šalia grynai istorijos asmenų ir įgyja istorijos šviesos. Abraomas turėjo vaikų: Izaoką iš Saros ir Izmaelį iš egip­ tietės Agaros. Naujausios iškasenos patik­ rino tėvynę Urą ir šeimos vardų istoriš­ kumą. A. Grigaitis S. Is. Problemos 1925 I 141—172; Boehl Das Zeitalter Abrahams 1930. Abrazija vandens bangų ardomasis vei­ kimas stačius krantus. Nuardytose ir nu­ plautose vietose po vandeniu susidaro ly­ guma, kuria dėl ilgos A. gali virsti net ir aukšti pajūrių kalnai. Abreu Capistrano (1853—1927) brazilų istorikas, tyrinėjęs Amerikos atradimo bei kolonizavimo istoriją. Išsp.: O des- combrimento do Brazil 1900, Capitulos da historia colonial 1907.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5579-0=5579 wiki spaudos ženklai).