Puslapis:LE02.djvu/101

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

periodinėje spaudoje, parašė studijų apie J. Rainio, Aspazijos kūrybą; skyrium Pus-idealists (studija apie Rainį). 1941 deportuotas į Sov. Rusiją.

2) Francis (1882—1947) latvių archeologas, egiptologas ir proistorikas. Studijavo Tartu, Maskvos ir Mūncheno univ. 1912 egiptologijos doc. Maskvos archeologiniame institute, 1918—1924 meno istorijos prof. Saratovo univ., kur buvo dekanu ir prorektoriumi. Grįžęs į Latviją, Rygos universiteto archeologijos ir meno istorijos katedros vedėjas. 1927—1931 Latvių filologų dr-jos pirm., 1931—1933 Latvijos univ. pro-rekt., 1936—1940 Latvijos istorijos inst. vi-cedir., 1936—1940 žurnalo Senatne un Maks-la red. 1940 pasitraukęs į Švediją, Stockhol-mo univ. egiptologijos ir R. Europos istorijos prof. VDU humanitarinių mokslų fak. jam suteikė garbės daktaro laipsnį 1939. B. organizavo ir pats atliko eilę kasinėjimų Latvijoje. Mėgstamiausia jo tyrimo sritis buvo piliakalniai ir etniniai Latvijos proistorės klausimai. Be daug egiptologi-nių studijų rusų, latvių ir vokiečių kalbomis, išsp.: L’ancienne frontiėre slavo-latvie-nne 1928, Ethnische Probleme und die archäologischen Untersuchungen der letzten Jahren in Lettland 1935, La Lettonie du 9-me au 12-me siede 1936, kartu su R. Šno-re: Latviešu kultura senatne 1937, Jersika 1940, Det äldsta Lettland 1940, Egypten 1943.

3) Jänis (g. 1878) latvių geodezininkas. 1908 baigė Maskvos geodezijos ir kar-topografijos institutą. 1909 — 1921 dirbo Centr. Azijoje geodezijos inž., 1923—1944 Rygos univ. prof. 1944—1945 Potsdamo Vo- kietijoje Geodezijos Inst. mokslinis bendradarbis. 1946—1949 Pabaltijo univ. Hamburge ir Pinneberge geodezijos ir kartografijos prof. Latvijoje paskelbė sferinės trigonometrijos, topografijos, žemėlapių projektavimo kursus.

4) Janis (g. ,1881) latvių generolas. 1902 baigė Vilniaus karo mokyklą. Dalyvavo rusų ir japonų ir I pas. kare. 1915 II 20 pateko į vokiečių nelaisvę. Latvijos armijoje nuo 1918 VIII brigados, vėliau Kuršo (Kuržemės) divizijos vadas. Bermontiados metu buvo paskirtas armijos vadu. 1920 generolas. 1925 seimo narys, 1931 karo ministeris. 1941 deportuotas į Sibirą.

5) K a r 1 i s (1864—1931) latvių ekonomistas. 1881—1883 Tartu univ. studijavo teologiją, geografiją ir ekonomiką. 1889-1891 gyveno Brazilijoje, 1891—1892 Vienoje gavo geografijos doktoratą. 1893—1895 Zla-touste Rusijoje liuteronų kunigas. 1898 gavo Petrapilio mokslų akademijos Tolstojaus vardo premiją už kartu su Beseriu parašytą veikalą apie mirtingumą Rusijoje. 1895— 1899 studijavo ekonomiką ir statistiką Mūn-chene, Strassburge ir Berlyne. 1899 Berlyno univ. priv. docentas, 1905 prof. 1908— 1909 Vokietijoje tarnavo finansų ministerijoje, rašydamas ir redaguodamas Europos valsybių finansinę apžvalgą. 1919 Vokietijos karo ministerijos finansų patarėjas. 1919—1931 Latvijos univ. ekonomikos prof. Be daugelio specialiųjų studijų žurnaluose, 1898 slapyvardžiu Atlanticus išsp. Der Zu-kunftstaat.

Balogh Elemer (g. 1881 Bajmoke Vengrijoje) teisininkas romanistas. 1903 Budapešto univ. teisių daktaras. Paskiau Buda-

Balninkai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3310-0=3310 wiki spaudos ženklai).