Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/109

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

N 1) pasirodė 1912 VII 16 ten pat. B. E. didžiausią dalį sudaro medžiaga apie kar-piškių valstiečių kovas su ponais, apie dvarininkų jiems padarytas skriaudas, atimant žemę iš valstiečių prieš pat baudžiavą panaikinant, priekaištai lietuvių kunigijai ir pasaulietiškajai šviesuomenei už nesirūpinimą Lietuvos nepriklausomybės atgavimu. 1911 numeryje siūlo atšaukti Lietuvos atstovus iš dūmos, nes jie pražudysią Lietuvą žemės klausimuose, ir pasisako „išlošęs nuo Maskolijos rėdo Lietuvos bažnyčios valnybę ir kunigams liuosybę”. 1912 numeryje atsišaukia: „dabar atėjo sesija atsi-liuosuoti nuo Maskolijos ir gautuosius mano užpelnytus pinigus suvartosiu prie atskyrimo nuo Maskolijos”. Kad ir kyši redaktoriaus keistas tonas ir savo nuopelnų kėlimas, tai nebuvo perdidelė didybės manija. Beveik per 50 metų jausdamasis vienintelis Lietuvoje laisvas žmogus, nepriė-męs ir nepripažinęs rusų valdžios ir vienas kovojąs platesniu mastu už daug plačių organizacijų, jis atitinkamai savo darbą įvertino. O jo, kad ir chaotiškai pareikšti priekaištai šviesuomenei, kiek tai parodė vėlesni Lietuvos įvykiai, daugiur buvo pagrįsti.

Baltasis erelis Lenkijos valstybinis ženklas.

Baltasis ežeras 1) Gardino aps. Ežeronių vi. du ežerai Piros (Katros, Nemuno) augštupyje. Su Ribinicos ež. daro 18 km ilgio ir 0,5—1,0 km pločio grandinę. Šiaurinis B. E. 4,8 km2, pietinis B. E. 2,0 km2 ploto. Tarp jo ir Ribnicos ež. yra Ežeronių mst. Iš Ribnicos teka Pirą. B. E. altitudė 117 m nuo j. 1. Ežerai yra sujungti su kitais ežerais.

2) Augustavo aps. ir vi. ež., Netos (Bebro, Narvies, Vyslos) baseine, 7 km ilgio, 1 km pločio, 4,7 km2 ploto. Jungiasi su Netos ir Studenicos ež. Įeina į Augustavo vandens kelią. 122,8 m nuo j. 1.

3) Švenčionių aps. Dūkšto vi ež., Kara-čiūnės (Smalvykščio ež., Dulvės, Smalvo ež., Smalvos, Drūkšių ež., Dysnos, Dauguvos) baseine, 15 ha ploto, 151 m nuo j.l. Greta ežerai Baltelis ir Baltinėlis.

4) Seinų vi. ež., Versnės (Juodosios Ančios) baseine, 3 km ilgio, 0,9 km2 ploto.

5) Seinų vi. ež. Šeivos (Marios, Juodosios Ančios) baseine, a. 25 ha ploto.

6) Zarasų aps. ir vi. ež. 1 km į pietus nuo Zarasų. Jungiasi su Ezerasaičio ež. Laukesos (Dauguvos) baseine, apie 30 ha ploto. 132 m nuo j. 1. Zarasiečių vasarojimo vieta, neteisingai Balta vadinama.

Baltasis ežeras (Beloozero, senovės Vesė ar Veša) Rusijos (Naugardo gub. šekšnos (Volgos) upės baseine. 1100 km2 ploto. Su int. Kovža ir Onegos ež. int. Vitegra daro vad. Marijos vandens kelią iš Kaspijos jūros į Baltijos jūrą. Laivai plaukia aplink B. E. 66 km ilgio perkasu pro Beloozersko mst. Iš B. E. išteka pralaiduotas Volgos int. šekšna. B. E. naudojamas kaip vandens atsarga perkasams ir pralaidoms.

Baltasis Kalnas (čekiškai — Bilą Hora) prie Veltavos upės, į vak. nuo Prahos. Ties B. K. 1620 XI 8 įvyko kautynės tarp čekų, išsirinkusių karaliumi Pfalzo kunigaikštį Fridrichą ir vadovautų Christiano iš An-halto, ir Bavarijos katalikų vado Maksimi-liono kariuomenės, vadovautos Johann Til-ley. Kautynėse čekai pralaimėjo ir, Fridrichui pabėgus, nustojo savo nepriklausomybės.

Baltasis Lakajas Utenos aps. Molėtų vi. ežeras, Lakajos (Žeimenos, Neries) basei-le. 9,5 km ilgio, ligi 1 km pločio. Yra su-

Baltasis Lakajas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3521-0=3521 wiki spaudos ženklai).