Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/112

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ir keturių augštų. R. Terasa (East Terrace) 215 pėdų ilgio ir 35 pėdos pločio; R. Sparnas (East Wing) yra trijų augštų pastatas, o V. Terasa skiriama raštinei su plaukiojimo baseinu, pastatyta 1902. B. N. turi 107 kambarius, 40 koridorių, 4 keltuvus, 19 maudyklų ir 245 (1953) tarnautojus. B. N. galima lankyti laisvai kasdien nuo 10 ligi 12 val., išskyrus sekmadienius ir pirmadienius.

Bess Furman White House Profile 1952.

Baltieji nykštukai augštos temperatūros ir menko ryškumo atskira žvaigždžių rūšis. Jų šviesumas yra nuo 10.000 ligi kelių šimtų tūkstančių kartų mažesnis už tos pačios temperatūros vidutines žvaigždes. Šios žvaigždės matomos tik palyginti nedideliuose atstumuose, ir todėl B. |N. žinoma tik kiek daugiau kaip 100. Bet sprendžiama, kad jų yra daug daugiau. Kaikurie B. N. yra kiek mažesni už žemę. Pvz. žvaigždė AC + 70° 8247 turi dukart mažesnį už žemės skersmenį, bet jos masė yra 2,8 kartų didesnė už saulės masę, taigi daugiau kaip 700.000 kartų didesnė už žemės masę. Apskritai, B. iN. turi mases, artimas saulės masei. Teoriniai skaičiavimai rodo, kad juo didesnė B. N. masė, juo mažesnis jų tūris, t. y. B. N. sūdrumas labai greitai didėja, didėjant masei. Tokie sūdrumai yra galimi tik visiškai jonizuotoje medžiagoje, t. y. atomų branduolių ir laisvų elektronų mišinyje. Manoma, kad didžiausioji B. N. masė negali būti didesnė už penkių saulių masę. Tačiau žinomų B. N. nėra didesnė, kaip 3,5 saulės masės.

W. S. Krogdahl Astronomical Universe 1952.

Baltija 1) Slaptoji lietuvių gimnazistų kuopelė Tilžėje, kurią a. 1888 įkūrė tuomet gimnazistas Vilius Gaigalaitis (1870— 1945).

2) Slaptas vokiečių okupacijos metu lietuvių leistas laikraštis. Leido Baltų Vienijimo sąjūdis. N. 1 išėjo 1944 I. Pagrindiniu savo uždaviniu laikraštis skelbė — realizuoti Mindaugo ir Vytenio planą: sujungti lietuvių, prūsų, jotvingų, latvių ir gudų žemes, o ir estus, į vieną politinį vienetą. Paskutinio, ketvirto, savo N. pirmame puslapyje laikraštis įsidėjo šių istorinių baltų kraštų žemėlapį. Planuojamoji baltų valstybė sudarytų ligi 20 mil. gyventojų.

3) Spaudos Darbuotojų Sambūris Haff-kruge v. Vokietijoje, įk. 1945. Rotatoriumi 1945—1947 atspaude literatūros almanachą Baltija ir 11 numerių lit. alm. Gintaras. B. išleido knygų ir spausdino J. Cicėno red. laikr. Kelyje Tėvynėn. Ilistratorius A. M. Šimkūnas. B. įsteigė ir vedė J. Kruminas.

4) Lietuviškoji knygų leidykla Toronte Kanadoje. Ją įsteigė 1951 II 17 P. J. Jaunius. Tarp kitų išleido Šatrijos Raganos Sename dvare .1951, I. Simonaitytės Augštujų Šimonių likimas 1951. B. Pūkelevičiūtės Metūgės 1952.

Baltijos Banga Liet. Skautų Sąj. jubilė-jiniams metams paminėti vienkartinis leidinys. Išleido Tėviškės tunto jūrų skautų Baltijos laivas Kemptene, V. Vokietijoje 1948 XII. Red. vyr. skilt. Br. Juodelis, iliustr. L. Klimas. Mimiografuotas, 40 psl.

Baltijos jūra (latvių Balti jas j., estų Laane meri, vok. Ostsee, švedų Ostersjon, Baltieji Namai (White House)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3291-0=3291 wiki spaudos ženklai).