Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/121

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

susikrovusių jose smulkių baltymo grūdelių dėl ląstelių struktūros suirimo. B. D. pasidaro dėl bendrų infekcinių ligų (difte-rija, šiltinė) ir dėl intoksikacijų (fosforu, arseniku ir kt.). Sąlygoms pasikeitus, ląstelės gali atsigauti, betgi dažniausiai rie-bališkai toliau degeneruoja.

Baltimore George Calvert (1580—1632) anglų politikas, flamų kilmės, Š. Amerikos kolonizatorius. 1622 gavęs patentą ,New Foundlandui kolonizuoti, nepakeldamas klimato, 1628 išsikėlė Virginijon, vėliau gaudamas visą teritoriją už Potomako upės (dabar Maryland, Delaware ir Pennsylva-nijos dalis). Tik po jo mirties 1632 atėjo privilegija, perleidžianti tuos plotus jam ir jo giminei. Naujosios kolonijos įkūrimo minties įvykdymas teko jo sūnums Ceci-liui (1605?—1675) ir Leonardui (1606— 1647). Maryland buvo pirmoji kolonija, leidusi svetimšaliams natūralizuotis. B. vardu pavadintas didžiausias Marylando mst.

Baltimore JAV Marylando valstybės mst., Patapsco upės žiotyse, prie Chesa-peake’s įlankos, 270 km nuo Atlanto. 950.000 gyv. 6-as didumu JAV mst. Svarbus uostas. Gausi įvairi pramonė, laivų statyba. Įk. 1729 lordo C. C. Baltimorės. 1776 čia posėdžiavo Jungtinių kolonijų kongresas. 1798 gavo miesto teises. 1904 II 7—8 žymiai apnaikino didžiulis gaisras. Atstatytas planingai. Daugumą aikščių puošia įvairūs paminklai, kaip 1814 anglų nugalėjimui atminti Battle Monument, 55 m augščio G. Washingto,no kolona. Rotušė iš baltojo marmoro su 80 m augščio bokštu. B. yra ir žymus mokslo centras: 1867 įst. John Hopkins’o univ., muzikos akad., medicinos inst., Enoch Pratt biblioteka, dvi privačios augštosios katalikų mokyklos.

Baltimorės lietuviai. 1884 čia jau gyveno 5 ar 6 šeimos ir keliasdešimt viengungių, 1893 jau buvo 120 šeimų. Dabar gyvena a. 6000 lietuvių. Baltimorės liet. parapija įkurta 1887. Klebonais buvo Kaz. Polujanskas, S. Pautienius, J. Lietuvninkas (nuo 1898) ir dabar (nuo 1943) prel. L. J. Mendelis. Keliolika metų pamaldos laikytos iš žydų pirktuose trobesiuose, kol vėliau nusipirkta iš protestantų bžn., pavadinta šv. Jono vardu. 1917 kardinolas Gibbons lietuviams paskyrė miesto viduryje esančią re-demptoristų šv. Alfonso bžn., ir šiandien tebetarnaujančią lietuviams. Parapinė mokykla įst. ,1905 (kun. J. Lietuvninkas). Mokytojomis 1921 pakviestos šv. Kazimiero seserys, šeštadieninė liet. mokykla įst. 1949 A. Leono ir C. Surdoko pastangomis. Ji veikia parapinės mokyklos patalpose. Kultūrinėms ir kitoms pramogoms 1914-1921 pastatyta lietuvių svetainė Hollins ir Park g. kampe (Iniciatoriai — J. česna ir Ambr. Laukaitis). Į svetainę vėliau buvo perkelta ir Baltimorės liet. biblioteka, įst. 1908.

Iš draugijų pirmosios ėmė steigtis pašal-pinės draugijos: 1885 ar 1886 įsikūrė šv. Jono Krikštytojo pašalpinė dr-ja, 1890 Mikalojaus Koperniko susišelpimo dr-ja, 1898

Baltimore

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3080-0=3080 wiki spaudos ženklai).