Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/122

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Kęstučio savišalpinė dr-ja, 1908 Mindaugo, apie 1908 Dr. V. Kudirkos ir Simano Daukanto savišalpinės dr-jos. Visos jos 1920 susiliejo į stipriausią Kęstučio savišalpinę dr-ją, kurią įk. Jonas Čėsna ir Lotonas. 1908 įkurta Tėvynės Mylėtojų Dr. skyrius (J. ir Pr. čėsnų, P. Lazausko, Ign. Naruševičiaus, J. Galinaičio ir A. Žvingilos iniciatyva). Anksčiau (dar 1890) tam pačiam tikslui buvo įsteigta Mokslo Draugystė.

Sportinį veikimą gyvino 1915 įsteigtas Atletų klubas (organizatorius A. Mackevičius; prieš tai jaunieji sportininkai buvo pasivadinę Syločių klubu). 1926 ir 1939 šis klubas laimėjo Baltimorės lygos krepšinio pirmenybes, o 1930 moterys Baltimorės mst. krepšinio čempionatą. 1931 įsisteigusi (adv. W. F. Laukaičio, adv. N. Ras-tenio, S. Leonavičiaus, A. Bradūno, St. Butkaus ir V. Lukoševičiaus pastangomis) Dainos draugija rūpinasi kultūrine veikla — koncertais, paskaitomis, viešaisiais lietuvių pasirodymais. Dar veikia daug religiniu organizacijų, liet. moterų klubas (įst. 1923), skautai (nuo 1944), Amerikos liet. legiono postas N. 154 (įk. 1943, pirmasis koman-dierius Adalbert Želwis), to paties posto moterų sk. (susiorg. 1945), Liet. Kareivių Motinų dr-ja (įk. 1945), SLA 64 kuopa ir LRKSA 13 kuopa ir to pat vardo moterų 8-ta kuopa, BALF’o 64 skyrius (nuo 1944; ALT skyrius kilo iš 19.19 sudarytos Baltimorės lietuvių draugijų tarybos). Tremtiniai 1948 turėjo savo organizaciją, o taip pat būrėsi į savo senąsias, Lietuvoje veikusias, org-jas. Iš politinių org-jų viešai reiškiasi 1934 įst. liet. demokratų klubas ir nuo 1949 liet. tautinės sąjungos skyrius.

1948 J. Ruzgas ir A. Juškevičius įsteigė lietuvių radijo valandą.

Lietuviai turi eilę bankinių įstaigų: nuo 1915 veikia Amerikos lietuvių taupymo ir paskolos bendrovė, 1922 suorganizuota angliškai pasivadinusi taupymo ir skolinimosi dr-ja, 1925 sudaryta lietuvių tautinė paskolos ir taupymo bendrovė.

Baltimore-Ohio-Plan sutartis, sudaryta 1920—1921 tarp geležinkelio Baltimore-Ohio valdybos ir profesinių sąjungų, kur profesinės sąjungos pristato reikalingą darbininkų skaičių, juos prižiūri, duoda darbo ne-nutraukimo garantijas, laiduoja didžiausią darbo intensyvumą, o geležinkelio valdyba apmoka darbą didesniu atlyginimu ir pasi-

Baltimorės lietuvių šv. Alfonso bažnyčios vidus

Baltimorės BALF skyrius

Lietuvos misija JAV 1920 I 11 Baltimorėje, Md.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2603-0=2603 wiki spaudos ženklai).