Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/128

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


koje spaudoje, o 1903 atskira knygute išleido savo paruoštą Hahno Amžiaus bėgio raupsuotojo Harkhu vertimą.

2) A n s a s (sūnus, g. 1884 XII 29 Klaipėdos aps. Lėtukuose). M. Lietuvos laikraštininkas ir lietuviškojo atgimimo veikėjas. Redagavo 1910 Apžvvalgą, Prūsų Lietuvių Balsą, Rytojų, bendr. Lietuvos Keleivyje, Pagalboje. 1913 atskirai išl. Naėmę. Tėvui mirus, veikė ir kaip pamokslininkas. Dėl jo įtakos plačioms Maž. Lietuvos lietuvių masėms vokiečiai, Klaipėdos kraštą okupavę, jį apie 1939 ištrėmė i Didžiąją Lietuvą.

Baltrukonis Jonas (1896 X 12 Marijampolės aps. Liudvinavo vi. Gudupių k. —1950 VIII 27 Kearny N. J.) Amerikos lietuvių veikėjas ir rašytojas dramaturgas. Amerikon atvyko 1913 ir įsikūrė Kearny, N. J. Čia organizavo: 1916 Lietuvių Politikos Klubą, 1917 62-ją Tėv. Myl. Dr. kuopą. Vienas pirmųjų 1917 įst. Gabijos dr-jos .narių, nuo 1934 lietuvių kontroliuojamos Statybos ir Paskolos dr. Kearny, N. J. sekr. 1918 čia įkūrė Lietuvių Dailės-Dramos Draugiją, įvairiose lietuvių kolonijose vaidinusią lietuviškus veikalus, o pirmąsias roles turėdavo jis ir jo žmona Marcelė Šalčiūniūtė-Baltrukonienė. 1918—1919 buvo Amerikos Liet. Tautinės Tarybos narys. Išsp. savo parašytą 5 veiksmų tragediją Brolžudys 1919, 5 veiksmų ir 6 atidengimų dramą Meilės paslaptybės 1920. 1919 parašė 4 v. dramą su prologu Nepavykusi meilė, kuri neišspausdinta buvo vaidinta Kearny, N. J., Harrisone N. J_, New Yorke, Elizabethe, N. J., ¡New Britain, Conn., Waterbury, Conn.

Baltrūnas Rapolas (1868 Ramygaloje — a. 1915 Arlingtone Vt. JAV). Mokėsi Šiaulių gimn. ir Kauno dvas_ seminarijoje, iš kurios išstojo. 1905 pabaigoje atvyko i JAV. Čia ilgiau dirbo prie Kovos. 1911—1914 bendr. Vienybėje Lietuvninkų, 1912 spausdindamas Užduotis ir Galvosukius. Mirtis nutraukė Vien. Liet. jo veikalo Moteris spausdinimą.

Baltrušaitienė - Želvienė - Tamošauskaitė Johanna (1873 II 26 New Yorke — 1950 XII 21 Blairsville, Pa.) pirmutinė Amerikoje gimusi lietuvaitė ir pirmutinė lietuvė profesionalė Amerikoje. Baigusi 1892 Bal-timorėje, Md. augštesniąją mokyklą, 1896 Baltimorės Womens Medical kolegiją, gavo gydytojo-chirurgo laipsnį, vėliau dar Pitts-burgho univ. klausė papildomųjų medicinos ir sociologijos kursų. Praktikavo Baltimo-rėje, Plymouthe, Philadelphijoje, Pittsbur-ghe. 1888 ištekėjo už N. Želvio, 1909 už Juozo Baltrušaičio. 1898 IX 4 organizavo Lietuvaičių Draugiją Plymouthe, Pa. Buvo iš pirmųjų iniciatorių lietuvių paviljonui Paryžiaus 1900 pasaulinėje parodoje. 1911— 1914 SLA daktarė kvotėja, 1916—1920 SLA vicepirm., 1908—1909 Aušros dr-jos pirm., 1901—1902 Tėv. Myl. Dr-jos komiteto narė ir 1907—1909 knygininke. 1911 organizavo Gaspadinių uniją santykiams tarp šeimininkių ir įnamių sutvarkyti, 1911—1932 įst. keturias mokyklėles lietuvėms moterims. 1931 V 21 pirmoji iškėlė mintį Pittsburgho universitete Lietuvių Kambarį organizuoti. Ji yra iš lietuvių berniukų ir mergaičių skautų būrelių organizatorių. Dalyvavo Pasauliniame Lietuvių Kongrese Kaune ir ta proga perdavė VDU bibliotekai urną su 1902 JAV mirusio Jono Mačio-Kėkšto pelenais. Plačiai nuo 1890 įvairiais slapyvardžiais bendr. Amerikos liet. spaudoje: 1890—1907 Vien. Lietuvninkų, Tėvynėje nuo 1899. Atskirai išsp. Kaip prižiūrėti ir auklėti žindomus kūdikius 1910. Paruoštus spaudai Motina Lietuva ir jos vaikai, Mūsų pionierių atminčiai nesuspėjo išspausdinti.

Baltrušaitis 1) Andrius (1885 IX 21 Šakių aps. Barzdų vi. Buktiškių k. — kazokų nušautas 1906 naktį iš I 31 į II 1 tėviškėje) Iš žymiausiųjų LSDP agitatorių 1905—1906 Užnemunėje. 1901 organizavo kaimo Lietuvos Mylėtojų Draugijos kuopą lietuviškiems laikraščiams ir knygoms platinti. 1902 ji virto LSDP Zanavykų kuopa. Nuo 1902 A. žioplelio, A. ž-lio ir kt. slapyvardžiais bendradarbiavo Ūkininke, Darbininkų Balse, Naujienose, Vienybėje Lietuvninkų. 1904 Cipriono Viskanto slap. išsp. ūkininke vaizdelį Tu nelaiminga.

2) Antanas (1865 VI 10 Šakių aps. ir vi. Papartynų k. — 1949 XII 15 Biberache Vokietijoje) vienas uoliųjų Suvalkų krašto knygnešių, vadinamas Antanėliu, per kurio rankas perėjo liet. knygų ligi 40.000 rub. sumos. Sveikatos nustojęs, ligi 1901 elgetavo. Po keletą kartų per metus rusų buvo kratomas, 1890 gavo 3 metus policijos priežiūros, 1892 1 mėn. kalėjimo. Mindaugo, Antanėlio ir Zigmantinio slapyvardžiais rašinėjo korespondencijas ūkininkui 1900— 1901. 1900 iš lenkų kalbos išvertė Istorišką žinę apie ignosėlį šv. Antano iš Padvo" ir jos 6.000 egz. savo lėšom':s išsp. pas Jankų. Nuo 1901 vertėsi smulkiąja prekyba. 1944 pasitraukė į Vokietiją.

3) Antanas (g. 1883 V 28 Šakių aps. Barzdų vi. Buktiškių k.). Mokėsi Marijampolės gimn. 1902 dalyvavo LSDP Suvalkų organizacijoje. 1904 išvyko į JAV. Dirbo prie Darbininkų Vilties ir Kovos. Su broliu Juozu Pittsburghe leido žmonių Knygyną ir Dilgėles. Slapyvardžiais Kvėšelis, K-lis, Pereiva bendr. Kovoje, Darb. Viltyje, Žarijoje, Dilgėlėse. 1921 grįžo į Lietuvą, redagavo Poligrafijos Darbininką, bendr. Kauno Naujienose.

4) Henrikas (1901 Šakių aps. Sudarge —1940 IV 27 Kaune) žurnalistas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. Išėjęs į atsargą, mokėsi Kauno suaugusiųjų gimnazijoje ir kurį tarpą Liet. universitete. Slapyvardžiais Alb. Zebediejus bendr. Kuntaplyje, H. Trakutis Karyje, Henr. Vingėla Darbe,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5718-0=5718 wiki spaudos ženklai).